Hubungan Antara Motivasi Dan Penglibatan Terhadap Proses Pembelajaran Atas Talian Semasa Pandemik Covid 19 Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah

  • Shaamala A/P Ramu
  • Mohd Izwan Mahmud

Abstract

Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengukur hubungan antara tahap motivasi dan penglibatan murid sekolah rendah dalam proses pembelajaran atas talian semasa Pandemik COVID 19. Kajian ini melibatkan seramai 80 orang responden yang terdiri daripada murid tahun enam dari lima buah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di Seberang Perai Selatan, Pinang. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dengan kaedah kuantitatif. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian adalah berbentuk soal selidik yang mengandugi tiga bahagian. Antaranya adalada Bahagian A yang memperihalkan tentang demografi responden seperti jantina dan latarbelakang sosioekonomi responden. Bahagian B pula merangkumi item yang berkaitan dengan tahap motivasi manakala Bahagian C memerihalkan tentang tahap penglibatan murid dalam proses pembelajaran atas talian semasa Pandemik COVID 19. Data yang diperoleh dalam kajian ini dianalisis menggunakan deskriptif dan inferensi yang terdiri daripada nilai peratus, min, ANOVA dan korelasi Spearman Rho. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai korelasi r = 0.876 (p < 0.005) antara motivasi dan penglibatan murid sekolah rendah dalam proses pembelajaran atas talian semasa Pandemik COVID 19. Sebanyak empat hipotesis telah diuji dalam kajian ini dimana keempat-empat hipotesis telah diterima. Kajian lanjutan yang dicadangakan dalam kajian ini adalah mengenal pasti persepsi guru terhadap tahap motivasi dan penglibatan murid dalam proses pembelajaran atas talian.


 

References

Ari Riswanto & Sri Aryani. (2017): Learning motivation and student achievement: description analysis and relationships both: The International Journal of Counseling and Education Vol.2, No.1, March 2017.
Agus Rahardjo & Supratmi Pertiwi. (2020): Learning Motivation and Students’ Achievement in Learning English: A Case Study at Secondary School Students in the COVID-19 Pandemic Situation. JELITA: Journal of English Language Teaching and Literature Volume 1, Number 2, August 2020.
Anggara Yugo Patma. ( 2020):Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning(PjBL) Menggunakan Kaedah Gamifikasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik: Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lempung Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan.
Claudiu Coman, Maria Cristina Bularca, Laurent,Iu Gabriel T,îru, Luiza Meses, an-Schmitz & Carmen Stanciu. (2020): Online Teaching And Learning In Higher Education During The Coronavirus Pandemic: Students’ Perspective: Sustainability 2020, 12, 10367.
Consilz Tan. (2020): The Impact Of COVID-19 On Student Motivation, Community Of Inquiry And Learning Performance: Asian Education and Development Studies Vol.10 No. 2, 2021
Fazley bin Fadzil, Nur Najwa Ariena binti Mohd Nazeli & Siti Sarah. (2020) :Kesan-KesanWabak COVID-19 Terhadap Kehidupan Seharian Pelajar-Pelajar Universiti.
Hafida, Lilih, Wilanika, Ludi & Sapta. (2020) Penurunan Motivasi Dan Keaktifan Belajar Siswa Selama Pembelajaran Daring Di Tengah Pandemi COVID-19: Indonesian Journal of Education Scince (IJES), Vol 2 No 2, Maret 2020, Hlm 82.
Hasnan Baber (2020): Determinants of Students’ Perceived Learning Outcome and Satisfaction in Online Learning during the Pandemic of COVID19: Journal of Education and e-Learning Research, Vol. 7, No. 3, 285-292, 2020
Irma Mahad, Ugartini Magesvaran & Intan Nur Syuhada Hamzah. (2021): Sikap Dan Motivasi Murid Sekolah Rendah Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Talian Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan: Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ) ISSN: 2180-4842. Vol. 11, Bil. 1 (Mei 2021): 16-28
Jonathan Smith, Julie Bergeron, Caroline Fitzpatrick, Jérôme St-Amand, Mathieu Gagnon & Fanny-Alexandra Guimond. (2021) : Changes In Students’ Achievement Motivation In The Context Of The COVID-19 Pandemic: A Function Of Extraversion/Introversion?:Education. Science. 2021, 11, 30
Mohd Fairuz Jafar, Ph.D, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Ph.D, Mat Rahimi Yusof,Ph.D, Hapini Awang, Ph.D. (2020): Kesediaan Pembelajaran Dalam Talian Semasa Pandemik COVID 19: Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan 20 OKTOBER 2020.
Manzoor, A. (2020): “Online Teaching and Challenges of COVID-19 for Inclusion of Persons with Disabilities in Higher Education.”
Mei Lick Cheok, Su Luan Wong, Ahmad Fauzi Ayub, Rosnaini Mahmud (2017) : Teachers’ Perceptions of E-Learning in Malaysian Secondary Schools : Malaysian Online Journal of Educational Technology 2017 (Volume 5 - Issue 2 )
Mohammed Arshad Khan, Vivek, Maysoon Khojah, Mohammed Kamalun Nabi & Muhammad Tahir (2020): Students’ Perception Towards E-learning During COVID-19 Pandemic In India: An Empirical Study: Sustainability 2021, 13, 57.
Nabil Hasan Al-Kumaim, Abdulsalam K. Alhazmi, Fathey Mohammed, Nadhmi A. Gazem, Muhammad Salman Shabbir & Yousef Fazea (2021): Exploring the Impact of the COVID-19 Pandemic on University Students’ Learning Life: An Integrated Conceptual Motivational Model for Sustainable and Healthy Online Learning: Sustainability 2021, 13, 2546.
Nik Hanis Zuraihan Rahimi, Abdullah Mat Rashid,Ramlah Hamzah. (2015): Hubungan Antara Penglibatan Dalam Pembelajaran Dengan Tahap Pemikiran Reflektif Dalam Kalangan
Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional: Journal of Human Capital Development. ISSN: 1985-7012 Vol. 8 No. 1. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, Selangor, Malaysia.
Norehan Binti Mohd Nasir, Mahaliza Binti Mansor (2021) : Cabaran Guru dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian Awal : Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, Issue 7, (page 416 - 421), 2021/ DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.854
Norazura Tukiran, Juliza Adira Mohd @ Ariffin & Siti Hazwani Mohamed Rozi. (2015): Teori Kecerdasan Pelbagai Untuk Meningkatkan penglibatan Aktif Pelajar Di Dalam Kelas
Prof Madya Dr Mahizer Hamzah. (2020): Sedia Hadapi Kelas Maya Sesuai Normal Baharu: Berita Harian. April 19, 2020. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/679003/sedia-hadapi-kelas-maya-sesuai-normal-baharu
Sean J. Smith, Paula J. Burdette, Gregory A. Cheatham, Susan P. Harvey (2016) : Parental Role and Support for Online Learning of Students With Disabilities: A Paradigm Shift : Journal of Special Education Leadership 29(2) N September 2016
Sri Gustiani (2020) : Students’ Motivation In Online Learning During Covid-19 Pandemic Era:
A Case Study: HOLISTICS JOURNAL, Volume 12, Number 2, December 2020, p-ISSN 2085-4021 | e-ISSN 2657-1897
Undang-Undang Republic Indonesia, Nombor 20 Tahun (2003) Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Published
2022-04-01
How to Cite
A/P RAMU, Shaamala; MAHMUD, Mohd Izwan. Hubungan Antara Motivasi Dan Penglibatan Terhadap Proses Pembelajaran Atas Talian Semasa Pandemik Covid 19 Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 226-241, apr. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17862>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles