Penglibatan Ibu Bapa Dalam PdPR Di Rumah Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran

  • Amir Nordin Dollah AMIR NORDIN DOLLAH
  • Mohd Mokhtar Tahar

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui tahap penglibatan ibu bapa dalam PdPR di rumah Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran berdasarkan enam jenis penglibatan ibu bapa. Responden kajian merupakan ibu bapa murid berkeperluan khas dari empat buah sekolah rendah di negeri Melaka. Kajian tinjauan ini menggunakan sepenuhnya soal selidik dalam mendapatkan data dan kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS Versi 26. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan sememangnya memberi kesan yang positif kepada murid, ibu bapa dan guru. Model Joyce Epstein merupakan salah satu model yang menerangkan berkenaan penglibatan ibu bapa yang mengandungi enam konstruk iaitu kategori keibubapaan, kategori komunikasi, kategori kesukarelawanan, kategori pembelajaran di rumah, kategori kepemimpinan dan kategori kolaborasi dengan komuniti. Hasil kajian menunjukkan tahap penglibatan ibu bapa berada pada tahap tinggi untuk tiga jenis penglibatan iaitu tanggungjawab keibubapaan, pembelajaran di rumah dan kolaborasi dengan komuniti manakala untuk komunikasi, kesukarelawanan dan kepemimpinan pula berada pada tahap sederhana tinggi. Hasil dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukkan tahap penglibatan ibu bapa berada pada tahap yang sederhana tinggi.

References

Abd. Razak Zakaria & Norani Mohd Salleh. (2011). Konteks keluarga dan hubungannya
dengan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak di sekolah menengah.
Jurnal Pendidikan Malaysia, 36(1), 35-44.
Abdul Hamid. (2017). Kaedah penyelidikan & penulisan laporan projek tahun akhir.
Kelantan: Penerbit Universiti Malaysia Kelantan.
Abidah Abd Rahman. (2014). Penglibatan ibu bapa dalam pelaksanaan rancangan pendidikan
Individu (RPI) murid berkeperluan khas. Disertasi Sarjana. Universiti Pendidikan
Sultan Idris.
Ahmad Asmawi Mat Salim & Khairul Farhah Khairuddin. (2020). Penglibatan ibu bapa
dalam pendidikan Murid Berkeperluan Khas. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(1), 265-282.
Aida Hartini Mahmud & Zolkepeli Haron. (2016). Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan
anak-anak di sekolah rendah. http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/
prosiding/pendidikan/08-Aida-Hartini-Mahmud.pdf [2 September 2021].
Asyraf Ab Latif & Norazilawati Abdullah. (2016). Penilaian keberkesanan program sarana
ibu bapa dalam meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran sains sekolah
rendah dengan menggunakan model penilaian CIPP. JPBU, 1(1), 87-96.
Azmi Shaari,Noor Hayati Che Harun & Tengku Noaswita Tengku Besar. (2002). Faktor yang
mempengaruhi penglibatan penjaga di sekolah dan kesannya ke atas pencapaian
akademik anak cacat penglihatan. Jurnal Pembangunan Sosial, 5(1), 15-26.
Blackmon, D. (2008). Transition to adult living: An information and resource guide.
California Services for Technical Assistance and Training (CaISTAT California
Department of Education 2008).
Irma Yanti Mahamud, Norlizah Che Hassan & Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2018).
Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah dan hubungannya
dengan pencapaian akademik murid Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK).
Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 5(1), 42-62.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan pembangunan pendidikan Malaysia
2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Mok Soon Sang. (2011). Perkembangan kanak-kanak. Puchong, Selangor: Penerbitan
Multimedia Sdn. Bhd.
Rozita, T. (2020). Kajian kes impak perintah kawalan pergerakan kepada penduduk
Malaysia. Jabatan Perangkaan Malaysia.
Suresh Kumar NVellymalay. (2011). Sikap dan tingkah laku remaja terhadap pembelajaran di
sekolah: Satu kajian kes di rumah kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Malaysia, 36(2),
25-32.
Suresh Kumar NVellymalay.(2016). Kerjasama pihak sekolah dan penglibatan ibu bapa India
dalam pendidikan anak di sekolah kebangsaan. Asia Pacific Journal of Educators and
Education, 31(1), 131-151.
Zarina Abd Aziz & Safani Bari.(2015).Penglibatan ibu bapa di dalam Kelas Pendidikan Khas
Bermasalah Pembelajaran: Satu kajian kes. International Seminar on Special Education
For Southeast Asia Region, 1-13.
Published
2022-04-01
How to Cite
DOLLAH, Amir Nordin; TAHAR, Mohd Mokhtar. Penglibatan Ibu Bapa Dalam PdPR Di Rumah Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 305-317, apr. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17520>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles