Mengintegrasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dalam Membangunkan Modal Insan Bersepadu

  • Syahirah Rosli
  • Siti Fairuz Mahmud
  • Mohd Edyazuan Azni

Abstract

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah tunjang kepada sistem pendidikan Malaysia. Ianya terhasil dari revolusi dan pembaharuan berterusan sistem pendidikan yang dijalankan di Malaysia semenjak dari zaman kolonialisme British sehingga sekarang. Dalam pelaksanaan FPK, pembangunan potensi para pelajar menjadi keutamaan dalam membangunkan modal insan yang pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, setiap aktiviti pendidikan perlu dipastikan untuk mempunyai unsur-unsur utama FPK iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Kertas konsep ini akan membincangkan apakah pembangunan insan dalam falsafah pendidikan, proses pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan, cabaran-cabaran dalam membangunkan insan dan akhir sekali tentang implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara. Teknik kajian kepustakaan digunakan dalam kajian ini. Diharap esei ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang kepentingan FPK terhadap kemenjadian para pelajar serta mewujudkan warganegara Malaysia yang terbilang

References

Abdullah, A., & Liu, O. P. (2018). Latar Belakang Sejarah Sistem Pendidikan dan Masyarakat Majoriti Minoriti di Malaysia. International Colloquium on Integration Platform, 74–100.
Abdullah, R., Abdul Rahman, P. Z., & Menon, N. (2009). Falsafah, Pendidikan dan Kurikulum Prasekolah. In Panduan Kurukulum Prasekolah (2nd ed.). Quantum Books.
Abu Hassan, M. A., & Musa, K. (2019). Amalan Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Di Semenanjung. Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership, 182–190.
Adnan, M. F., Hamzah, R., & Udin, A. (2010). Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Seminar EduPress, 1–16.
Awang, A. (2021, September). Maryam Rangkul 3 Emas Pertandingan Inovasi di Toronto. BHOnline.
Bernama. (2022, January). Tindakan Pertikai Pengajaran Pendidikan Islam Lebih Banyak Hanya Dari Segelintir Individu. Astroawani.
Cheah, W. H., & Amir, R. (2020). Penghargaan Kendiri Dan motivasi pencapaian terhadap pencapaian bahasa inggeris murid. International Journal of Education and Pedagogy, 2(1), 216–234.
Dewan Bahasa dan Pustaka. (2014). Kamus Dewan (Edisi 4). Dewan Bahasa dan Pustaka.
Dzulkifli, I., & Suhid, A. (2018). Pendidikan Islam Pemangkin Modal Insan OKU Muslim. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 2(2), 37–45. https://doi.org/10.33102/jqss.vol2no2.17
Etum, S., Mydin, A.-A., & Abdullah, A. G. K. (2021). Pengaruh Pengurusan Disiplin Sekolah, Tingkah Laku Buli Murid dan Estim Kendiri Murid Terhadap Kualiti Kehidupan Murid: Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), 303–312. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1111
Hakim, S. N., & Raj, A. A. (2017). Dampak Kecanduan Internet (Internet Addiction) Pada Remaja. Prosiding Temu Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, 2, 280–284.
Hanapi, M. S., & Nason, A. M. (2019). Penerapan Penedekatan Pendidikan Berasaskan Qalbu dalm Pemebelajaran Abad 21: Cabaran dan Harapan. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 20(sept), 33–48.
Haron, M. Z., Othman, M. K., & Awang, M. I. (2019). Keperluan Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. Practitioner Research, 1, 289–316.
Hasnawati. (2021). Implikasi Pendidikan Islam Sejak Anak Dalam Kandungan. Jurnal Andi Djemma, 4(1), 8–17.
Husin, M. R., Md Hassan, N., Victor, Y. Z. S., Md Tormizi, A. S., Zulkapli, N. S. A., George, M., Rosli, R., Hishamuddin, N. I., Mohammad, R. A., Shaharudin, N. S., & Adampai, C. S. (2021). Perspektif Guru Terhadap Pembelajaran Pelajar Remaja. Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 40–49. https://doi.org/10.36079/lamintang.jhass-0301.211
Hussin, S. (2018). Kejayaan dan Impak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Membentuk Pendidikan di Malaysia. Seminar Pendidikan Berasaskan Nilai UIAM, November, 1–19.
Ibrahim, M. Y. (2019). Sekularisme: Faktor, Penyebaran Dan Langkah Mengatasinya Dari Sudut Pandang Islam. International Journal of Humanities, Philosophy and Language, 2(8), 202–216. https://doi.org/10.35631/ijhpl.280015
Ishak, M. K. A., & Wan Mohammad, W. M. R. (2021). Asimilasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Simpulan Bahasa. Borneo International Journal, 4(1), 1–11.
Ismail, M. F., Tamuri, A. H., & Jasmi, K. A. (2012). Pengaruh Elemen Islam Liberal Terhadap Aqidah Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan: Satu Tinjauan Awal. International Conference On Research In Islamic And Arabic Language Education, 289–300. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6103_14
Ismail, N., Azizan, N. Z. I., & Mohd Zin, S. M. (2021). Peranan Guru Pengajia Turath Dalam Pembentukan Sahsiah Pelajar di Pondok. Al Hikmah, 13(1).
Johari, M. H., Baharuddin, A. S., & Ihwani, S. S. (2019). Media Sosial dan Kelestarian Penggunaan Menurut Islam. In Kamarul Azmi Jasmi (Ed.), Seminar Sains Teknologi dan Manusia (pp. 61–86).
Kamarudin, S. A., & Majid, L. A. (2017). Peranan Murabbi Terhadap Pembangunan Dan Pembentukan Akhlak Remaja. Al-Turath Journal of Al-Quran and Al-Sunnah, 2(2), 31–37.
Kanafadzi, V., & Jamaludin, K. A. (2021). Tahap Kesediaan Dan Sikap Guru Terhadap Perubahan Yang Berlaku Dalam Sistem Pendidikan : Kajian Sistematik Terhadap Artikel-Artkel Yang Terpilih. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(3), 461–475.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Kurniawan, A., Ashaari, M. F., & Umar, A. (2013). Jati Diri Kebangsaan Dalam Falsafah Pendidikan Islam. Jurnal Al-Hikmah, 5, 19–32.
Kuswandi, Y., & Himayaturrohmah, E. (2020). Pembudayaan Nilai-Nilai Islami Dalam Membangun Karakter Bangsa. Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan, 12(34), 267–275. https://doi.org/10.38075/tp.v12i34.77
Lubis, I., Lubis, M. A., Taib, S. H., Ismail, M. A., & Wan Abdullah, W. A. A. (2021). Dasar Falsafah dan Polisi Pendidikan Bersepadu. ASEAN Comparative Research Journal on Islam and Civilization, 4(1), 1–19.
Madhavan, S., Basri, R., Fauzi, A. M. A., & Asimiran, S. (2020). Kualiti Bimbingan Pengajaran oleh “Pegawai Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah.” Muallim Journal of Social Science and Humanities, 4(3), 68–78.
Marjonet, J., Abu Bakar Ah, S. H., & Omar, N. (2020). Pementoran dalam program pembangunan guru baharu Kementerian Pendidikan Malaysia. The Malaysian Journal of Social Administration, 14(2), 79–95. https://ejournal.um.edu.my/index.php/MJSA/article/view/26996/12354
Mat, K. (2018). Pelaksanaan Modul Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Hubungannya Dengan Pembangunan Sahsiah Pelajar. Universiti Malaya.
Michael, S., & Ambotang, A. S. (2019). Hubungan Pengurusan Kokurikulum dengan Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Kokurikulum Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4(7), 202–207. https://doi.org/10.47405/mjssh.v4i7.318
Michael, S., Ambotang, A. S., Nazarudin, M. N., & Andin, C. (2021). Status Sosioekonomi: Satu Cabaran Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Kokurikulum Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(6), 178–186. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.805
Mohamed, H., & Maat, S. M. (2021). Sorotan Literatur Bersistematik Terhadap Komuniti Pembelajaran Profesional dalam kalangan Guru Matematik Sekolah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), 164–176. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1066
Mohd. Salleh, A. (2008). Pengajian Agama Islam & j-QAF: Metodologi dan Pedagogi Pendidikan. Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Mohd Nawi, M. Z. (2021). Senario Penstrukturan Pengajian Islam Di Malaysia. Malaysian Journal of Social Science, 6(1), 57–66.
Mohd Nor, N. N. A., & Zulkifli, H. (2022). Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) Dalam Pembentukan Interpersonal dan Intrapersonal Murid. International Journal of Islamic and Humanities Research, 2(1), 1–19.
Mohd Nordin, T. A., & Ibrahim, M. S. (2007). Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Guru. Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsan.
Mohd Salleh, N., Mohd. Haridi, N. H., Ismail, A. M., & Mohd. Noor, M. S. (2021). Modus Operandi Gerakan Liberalisme di Malaysia. International Journal of Interdisciplinary & Strategic Studies, 2(1), 96–103.
Mohd Syaubari Othman, Mohamad Akhir Abd Latif, & A.Zamri Husin. (2017). Cabaran dan Halangan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam yang Mengintergrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 17, 150–168.
Mohd Yaakob, M. F. (2018). Pertindihan Dasar Pendidikan. Pandangan Terhadap 1 Murid 1 Sukan. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 5(3), 1–9.
Mohd Yassin, K. (2017). Faham Beruk Menurut Malik Bennabi dan Perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Akademika, 87(3), 77–89. https://doi.org/10.17576/akad-2017-8703-06
Mok, S. S. (2009a). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Mok, S. S. (2009b). Pengurusan Kurikulum. Penerbitan Multimedia.
Mokhtar, M. N., Ahmad, R., & Abdul Wahab, R. (2021). Kefahaman Guru tentang Konsep Maqāṣid al-Shari’ah dan KBAT dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Islam: Satu Analisis Preliminari. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 4(4), 197–215.
Munawir, N. S. (2021). Keberkesanan Pengajaran Guru Prasekolah Bagi Mencapai Strategi Pengajaran: Satu Kajian Kes di Negeri Perak dan Selangor. Jurnal Kesidang, 6, 30–43.
Musa, N. A., Ahmad, N. A., & Othman, M. S. (2021). Penerapan Pembentukan Sahsiah Melalui Modul Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) di Malaysia. International Social Science and Humanities Journal, 4(2), 55–69.
Mustamin, M. H. (2010). Dualisme Dalam Pendidikan Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Nilai Dan Identiti Pelajar. The 5th Isdev International Graduate Workshop.
Nahar, N., Sangi, S., Salvam, D. B., Rosli, N., & Abdullah, A. H. (2018). Impak Negatif Teknologi Moden Dalam Kehidupan Dan Perkembangan Kanak-Kanak Hingga Usia Remaja. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(1), 87–99. https://doi.org/10.11113/umran2018.5n1.181
Noor Lela Ahmad, Sho, S. L., Hariyaty Ab Wahid, & Rohaila Yusof. (2019). Kepentingan Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21 Terhadap Pembangunan Pelajar. Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(: 28 [March, 2019]), 28–51. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLv7Kn7NmPIJ:www.ijepc.com/PDF/IJEPC-2019-28-03-06.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=my
Noordin, T. A. (1993). Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Noordin, T. A., & Dan, N. ‘Aini. (2002). Pendidikan dan Pembangunan Manusia: Pendekatan Bersepadu. As-Syabab Media.
Pangrazi, R. P., & Beighle, A. (2019). Dynamic Physical Education for Elementary School Children. Human Kinetics.
Rabgay, T. (2018). The effect of using cooperative learning method on tenth grade students’ learning achievement and attitude towards biology. International Journal of Instruction, 11(2), 265–280. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11218a
Rahim, N. A., Meor Fadzir, N. A., Zaimal, N. A. H., Yahaya, F. F. A., Zainol, Z. I., & Husin, M. R. (2021). Implikasi Gaya Pembelajaran Koperatif Subjek Sains Bagi Murid Tahap Dua di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang. Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 57–66. https://doi.org/10.36079/lamintang.jhass-0302.238
Rahman, A. F. A., Taat, M. S., & Hongkong, J. (2021). Hubungan Faktor Guru dan Persekitaran dengan Pembelajaran Pendidikan Jasmani : Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Pendalaman Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(9), 143–153. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.984
Rahman, R., Masruri, M., Abdullah, M. H., Saleh, N. S., & Wahidi, R. (2021). Meneroka Sumbangan Masyarakat Kelas Menengah Muslim di Malaysia Terhadap Pembangunan Sosio-Ekonomi Negara. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 22(3), 211–224. https://doi.org/https://doi.org/ 10.37231/jimk.2021.22.2.573
Rashed, Z. N., Yahaya, M., Ilias, M. F., Sungit, M. F., Abdul Rahman, A. H., & Mohd Radzi, N. (2021). Pengurusan Infrastruktur Sekolah: Kajian Kes di Maahad Integrasi Tahfiz Selangor (MITS). Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 8(3), 75–90.
Rokim. (2018). Konsep Pendidikan Jasmani Dalam Perspektif Hamka. Jurnal Studi Islam, 13(1), 72–83.
Rozali, R., & Abdul Wahab, J. L. (2020). Kebolehlaksanaan Program Guru Penyayang Maya (E-Sayang): Menangani Masalah Disiplin Pelajar. Seminar Nasional Pendidikan 2020, 231–237.
S. Kaymak, Zh.Kassymbek, A. Kalamkas, & F. Saydenov. (2021). The Effect of Cooperative Learning on Students Academic Achievement. Management Studies, 9(6), 495–503. https://doi.org/10.17265/2328-2185/2021.06.009
Saad, H. M., & Rajamanickam, R. (2021). Maqasid Memelihara Akal (Hifz al-‘Aql) dan Hubungannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-43IK-08
Sabilan, S., Mohamed Lip, S., Ishak, M. F., Zdainal Abidin, S., & Sulaiman, S. H. (2018). Konsep Penerapan dan Penghayatan Nilai-Nilai Murni Berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). International Conference On Moslem Society, 1–13.
Saharia Haji Ismail. (2015). Pembangunan Insan Dalam Falsafah. Journal of Human Capital Development, 8(2), 83–100. https://journal.utem.edu.my/index.php/jhcd/article/view/2087/1247
Saifudin, N. H. A., & Hamzah, M. I. (2021). Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah ( PdPR ) Dalam Talian Dengan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(3), 250–264.
Selian, S. N., Hutagalung, F. D., & Rosli, N. A. (2020). Pengaruh Stres Akademik, Daya Tindak dan Adaptasi Sosial Budaya Terhadap Kesejahteraan Psikologi Pelajar Universiti. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 7(2), 36–57.
Siti Khadijah Mohd Kamal, & Mohd. Isa Hamzah. (2021). Penerapan Elemen Nilai Murni dan Etika Dalam Pembelajaran Abad ke-21 Dalam Kalangan guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Advanced Research In Islamic Studies And Education (ARISE), 1(4), 16–31.
Subiyakto, B., & Mutiani. (2019). Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 17(1), 137–166. https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.2885
Wan Ab Rahman, W. N., & Md Saman @ Osman, A. (2019). Pembangunan Model Kandungan Ekologi Spiritual Dalam Pendidikan Islam: Satu Analisa Keperluan. Jurnal IPDA, 26(1), 152–161.
Wee, E. H. (2002). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Karisma Publications.
Published
2022-03-01
How to Cite
ROSLI, Syahirah; MAHMUD, Siti Fairuz; AZNI, Mohd Edyazuan. Mengintegrasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dalam Membangunkan Modal Insan Bersepadu. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 86-103, mar. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17461>. Date accessed: 02 oct. 2023.
Section
Articles