Amalan Pembelajaran Teradun Sebagai Satu Pendekatan Pembelajaran Norma Baharu

  • Nor Saadah Azahari STUDENT OF FACULTY OF EDUCATION UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  • Nik Mohd Rahimi

Abstract

Abstrak: Dunia Pendidikan pada hari ini telah melalui satu fasa perubahan yang drastik dari sudut pengajaran dan pembelajaran yang menuntut pendidik menjadi seorang yang professional serta bersiap sedia dengan pelbagai pengetahuan dan pedagogi yang efektif. Perubahan sistem pendidikan yang berlaku ini menuntut semua guru bertindak secara proaktif dalam menyesuaikan diri bagi mendepani era pengajaran dan pembelajaran norma baharu bagi memastikan agenda pembangunan modal insan melalui sistem pendidikan berterusan untuk membina warga yang berpengetahuan dan proses pembelajaran terus efisien ekoran pendemik yang melanda. Amalan pembelajaran secara teradun adalah salah satu pendekatan efektif yang boleh dipraktikkan oleh seorang guru bagi memastikan proses penyampaian pembelajaran menjadi menarik dan berkesan iaitu dengan menggabungkan kaedah pengajaran konvensional dan kaedah yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasii (TMK). Kertas konsep ini akan membincangkan tentang pengetahuan guru terhadap pembelajaran teradun menggunakan teori dan model yang berkaitan. Amalan guru-guru dalam mempraktikkan pembelajaran teradun dalam PdP dan seterusnya menyesuaikannya dalam PdPR menggunakan pelbagai pendekatan elektronik dan pedagogi yang paling sesuai yang mampu menarik minat murid untuk belajar dengan cara norma baharu.  Selain itu, aspek-aspek penting yang perlu dipraktikkan dalam melaksanakan pendekatan amalan pembelajaran teradun meliputi (1) kemahiran teknologi (2) kemahiran pedagogi (3) keinovatifan guru (4) dan efikasi kendiri guru juga dihuraikan berpandukan kajian-kajian lepas. Aspek berkaitan kelebihan pembelajaran teradun pula melibatkan penekanan unsur-unsur KBAT dan PAK21 yang merangkumi penerapan unsur-unsur pembelajaran kritis dan kreatif turut diterangkan dengan terpeinci yang mana ianya diyakini mampu meningkatkan kualiti pembelajaran seterusnya menjadikan sistem Pendidikan negara setaraf dengan sistem Pendidikan negara-negara maju.


 


 


Kata kunci: pembelajaran teradun, norma baharu, pedagogi, TMK


 


Abstract: Education world today has gone through a drastic change in the perspective of teaching and learning that requires an educator to be more professional as well as to be ready with variety of effective knowledge and pedagogy. Due to the pandemic outbreak, this change in the educational system requires all teachers to be proactive and to adapt themselves in facing the new norm of teaching and learning. This is to ensure the agenda of building the holistic and knowledgeable individuals through an on-going learning process will be efficient. Blended-learning is one of the effective ways that can be practised by a teacher in making sure an interesting learning process whereby it is a combination of both conventional and Information Communication Technology (ICT). This concept paper is going to discuss about the teacher’s knowledge on blended-learning using the related theories. Suitable approaches in practising blended-learning through teaching and learning could attract the students’ interest to learn in a new norm. Other than that, the important aspects that need to be practised in implementing blended-learning consist of (1) technology skills (2) pedagogy skills (3) innovative teachers (4) teachers’ self-efficacy based on the previous studies. The advantages of blended-learning involve in emphasizing HOTS and 21st Century Learning which covers the critical and creative learning. It will be explained further which it could improve the learning quality as well as making the national education system is equivalent to the education system of developed countries.


 


 


Keywords: blended-learning, new norm, pedagogy, ICT


 

References

Ahmad Tirmizi, Joni Rokhmat & Sukardi Sukardi. 2020. Pengaruh Efikasi Diri terhadap Keinovatifan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lombok Barat. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) Vol. 4. No. 4 November 2020 http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/indexp-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Awanis Binti Mohd, Ainunmadiah binti Mohd Nawawi & Dr Siti Noor Binti Ismail. 2016. Tahap Efikasi Guru Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Sekolah Di Sekolah-Sekolah Menengah Dalam Daerah Bachok. Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 312-326 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.500
Abdul Shukor Shaari, Mohd Izam Ghazali, Nurahimah Mohd Yusof, Mohd Isha Awang. 2016. Amalan Pedagogi Berpusatkan Pelajar dan Masalah yang Dihadapi Guru-guru Pelatih program Pensiswazahan Guru Untuk Mengamalkan Pedagogi Berpusatkan Pelajar Semasa Praktikum.
Chew Le Yee & Suziyani Mohamed. 2021. Kemahiran Guru dalam Mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran di Prasekolah. Jurnal Dunia Pendidikan e-ISSN: 2682-826X| Vol. 3, No. 2, 44-53, 2021http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd
Faizatul Hafilah binti Abdul Halim dan Nor Syahilia binti Aris. 2017. Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Teradun (Blended Learning). Journal Of Technical And Vocational Education. Volume 1, NO. 2, PAGE 53-63 53
Hamimah Salleh & Marlina Abdul Manaf. 2017. Pengintegrasian Pembelajaran Teradun Dalam Pembelajaran Berasaskan Kerja (Work Based Learning). 2017 Jurnal Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Vol. 1 Issue 1 (Special Issue - NaCoSC’17)
Liew Pei Hong & Mohd Effendi@Ewen Mohd Matora. 2020. Persepsi dalam Penggunaan Flipped Classroom dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (Pdpc): Sorotan Literatur Bersistematik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 5, Issue 12, (page 188 - 200), 2020
DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i12.565
Md Fadzil bin Masri & Zamri Mahamod. 2020. Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Dalam Meningkatkan Kemahiran Mengolah Isi Karangan Murid-Murid Sekolah Rendah. Journal of Borneo Social Transformation Studies (JOBSTS), Vol. 6, Number 1, 2020 ISSN 2462-2095
Mohd Azli Yeop, Kung Teck Wong dan Noraini Mohamed Noh. 2016. Pembelajaran Teradun: Satu Tinjauan Literatur Terhadap Faktorfaktor Penerimaan Guru Melalui Model-Model Penerimaan. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education Vol. 6, No. 1, June 2016, 67-85
Mohd Azli Yeop, Kung-Teck Wong dan Pauline Swee Choo Goh. 2016. Blended Learning: Pedagogy, Learning Styles, And Assessment Activities In The Classroom. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 3(11) 2016, Pages: 36 39
Mohd Syaubari Othman & Ahmad Yunus Kassim. 2017. Keberkesanan Permulaan Pengajaran Menerusi Amalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Negeri Perak. Online Journal of Islamic Education, October 2016, Vol 4, Issue 2, ISSN 2289-3016. v. 4, n. 2, p. 23-35, Aug. 2017.
Mohd Yusoff Bin Dagang. 2016. Amalan Kreativiti Pengajaran Guru Pendidikan Islam Di Sekolah-Sekolah Negeri Johor. Thesis phd. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Nancy Leong, Dg Norizah Binti Ag Kiflee@Dzulkifli. 2019. Hubungan Efikasi Kendiri Guru dengan Mindset Guru Sekolah Rendah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 4, Issue 7, (page 122 - 125), 2019. e-ISSN: 2504-8562
Nik Md. Saiful Azizi bin Nik Abdullah, Rohani binti Ali, Nurul Nadiah binti Yahya & Rabi’atul Athirah Muhammad Isa. 2021. Cabaran Guru Dalam Pengajaran Digital Secara Maya Dan Kesediaan Murid Pasca Covid-19. Sains Insani 2021, Volume 06 No 2: 206-213 eISSN: [0127-7871]
Nuurul Najwa Zulkifle. 2018. Pendekatan Penerimaan Pembelajaran Teradun Dalam Kalangan Guru Pra Perkhidmatan. Disertasi Ijazah Sarjana Pendidikan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Nur Adibah Liyana Alwi & Hafizhah Zulkifli. 2021. Amalan Kreativiti Guru Pendidikan Islam dalam Pembelajaran Abad ke 21, Asean Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization, Volume 4 (1) January 2021, 40 – 54
Nordin Nordina, Alia, Abdul Wahab & Norwaliza. 2021. Kertas Konsep Pembangunan Modul Sekolah Rimba Berasaskan Pengetahuan Peribumi Bagi Mengekalkan Kelestarian Masyarakat Orang Asli. Asian Pendidikan. Vol. 1, No.1 (2021) p 10-21
Norazlin Mohd Rusdin & Siti Rahaimah Ali. 2019. Amalan dan Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran abad Ke-21, Proceedings of the International Conference on Islamic Civilizationand Technology Management 23 – 24 November 2019 pg 87 – 105
Nurul Nadirah Binti Mohd Kasima dan Fariza Khalid. 2016. Kesesuaian Kaedah Pembelajaran Teradun Dari Sudut Pandangan Pelajar Pascasiswazah. International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016) “Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development” Bandung, Indonesia. 31 October & 1 November 2016
Shamsiah & Sabir. 2018. Tahap Pengetahuan Pensyarah Dalam Penggunaan Borang Pemantau Keberkesanan Pembelajaran Teradun. 1 st International Multidisciplinary Academic Conference 2018 (IMAC’18)
Simah Mamat, Che Aleha Ladin, Azni Yati Kamaruddin, Intan Marfarrina Omar & Nor Asiah Ismail. 2021. Covid-19: Cabaran dan Inisiatif dalam Mendepani Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Teradun Covid-19: The Challenges and Initiatives in Facing the Implementation of Blended Teaching and Learning. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan.
Siti Hajar Taib. 2019. Inovasi Kesepaduan Dan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) 38 Volume 3(2) Sep 2019, 38-54. eISSN: 2600-769X.
Suzlina Hilwani Baharuddin & Jamaludin Badusah. 2016. Tahap Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Sekolah Menengah Terhadap Penggunaan Web 2.0 Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ). ISSN: 2180-4842. Vol. 6, Bil. 2 (Nov. 2016): 33-43
Published
2022-04-01
How to Cite
AZAHARI, Nor Saadah; RAHIMI, Nik Mohd. Amalan Pembelajaran Teradun Sebagai Satu Pendekatan Pembelajaran Norma Baharu. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 186-196, apr. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17454>. Date accessed: 13 aug. 2022.
Section
Articles