Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru Sekolah Rendah

  • Noor Syahida Abdullah UKM
  • Mohd Izham Hamzah
  • Mohamed Yusoff Mohd Nor

Abstract

: Kepimpinan instruksional guru besar mampu mengangkat kecemerlangan dan memotivasikan guru-guru di sesebuah institusi pendidikan serta menyumbang kepada kemenjadian modal insan. Kajian mendapati pemimpin sekolah kurang memberi tumpuan kepada amalan kepimpinan instruksional dalam memotivasikan guru-guru melaksanakan tanggungjawab hakiki sebagai seorang guru. Kajian juga menunjukkan pemimpin kurang mengamalkan kepimpinan intruksional kerana rencam tugas dalam urusan pentadbiran. Oleh itu, kajian dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti amalan kepimpinan instruksional guru besar dan hubungannya dengan motivasi guru. Kajian ini akan membantu KPM, JPN, PPD dan sekolah tentang amalan kepimpinan instruksional guru besar dan menjadi satu garis panduan untuk pembinaan model kepimpinan berdasarkan budaya di Malaysia. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif dengan penggunaan kaedah tinjauan soal selidik  untuk memperoleh data.  Instrumen yang digunakan menerusi Google Form dan ditadbir secara dalam talian. Sampel kajian terdiri daripada 306 orang respondan berdasarkan jadual persampelan Kerjcie dan Morgan (1970). Pemilihan responden adalah melalui kaedah persampelan kebarangkalian atau persampelan rawak mudah.  Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS VERSI V26).  Dapatan kajian membuktikan amalan kepimpinan instruksional guru besar dan motivasi guru berada pada tahap sangat tinggi iaitu skor min amalan kepimpinan instruksional(min 4.40, SP= .423), skor min motivasi guru (min 4.42, SP= .410) dan terdapat hubungan signifikan antara amalan kepimpinan instruksional guru besar dan motivasi guru sekolah rendah.  Hasil kajian juga dapat memberi maklumat berkaitan amalan kepimpinan intstruksional guru besar untuk dijadikan rujukan kepada pentadbir sekolah, PPD, JPN dan KPM. Kajian ini menunjukkan amalan kepimpinan instruksional pemimpin sangat releven dilaksanakan di sekolah dan menjadi salah satu gaya kepimpinan yang perlu diamperhatian kepada para pentadbir di sekolah-sekolah seluruh Malaysia dan berupaya meningkatkan motivasi guru melalui aktiviti-aktiviti instruksional.

References

Anis Salwa A. & Siti Noor I. (2018). Interaksi Kepimpinan Perkongsian dan Kepimpinan
Sahih Guru Besar Terhadap Motivasi dan Tekanan Kerja Guru, Jurnal Kepimpinan
Pendidikan, Bil 5, Isu 1
Anrelson AN. dan Azlin M. (2021). Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Terhadap
Motivasi Guru Di Sekolah Rendah Daerah Sri Aman, Sarawak. International
Conference on Business Studies and Education (ICBE) e-ISBN: 978-967-18414
Alia Y. et al. (2020). Faktor Motivasi Teori Dua Faktor Herzberg dan Tahap Motivasi
Guru Pendidikan Islam. Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
Azlin Norhaini M.& Yeo Pei Chyi. (2017). Kepimpinan Intruksional Guru Besar Dan Prestasi
Sekolah di Zon Baram Hilir, Sarawak, Prosiding Simposium Psikologi dan Kesihatan Social-I 2017,439-446
Babbie, E. (1992). The Practice Of Social Research, California: Wardsworth Publishing
Company. California: Wardsworth Publishing Company.
Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Method
Approaches (Fourth Edi). California: SAGE Publications, Inc
Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018) Research design: Qualitative, Quantitative, And Mixed
Methods Approaches. California: SAGE Publications.
Danielle f. & Mohd. Khairuddin A. (2017). Analisis Perbandingan Kepimpinan Instruksional
Pengetua dan Kepuasan Kerja Guru, International Journal Of Education Volume
2;issues 5
Danielle f. & Mohd. Khairuddin A. (2018). Kepemimpinan Instruksional: Konsep, Model,
Pendekatan dan Skala Pengukuran, Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah: 146-160
Evonne Lai F. & Crispina G. (2017). Hubungan Kepimpinan Pengetua
Dengan Motivasi Guru International Journal of Education, Psychology and
Counseling Volume: 2 Issues: 5 [September, 2017] pp.145-159]
Hallinger, P. & Murphy,J.(1985). Assessing The Instructional Management Behaviour of
Principals. The Elementary School Journal, 86(2). Hal.217-274.
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959).
The motivation to work (2nd ed.). NewYork
John Wiley.
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959).
The motivation to work (2nd ed.). NewYork
John Wiley.
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959).
The motivation to work (2nd ed.). NewYork
John Wiley.
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959).
The motivation to work (2nd ed.). NewYork
John Wiley.
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959).
The motivation to work (2nd ed.). NewYork
John Wiley.
Herzbeg,F., Mausner,B, & Snydmen B. (1959) The Motivation to Work (2nd ed.). New York
John Wiley.
Jainabee, K. & Jamil, A. (2009). Kualiti Kepimpinan Pengetua Sekolah-sekolah Menengah
Kebangsaan Zon Selatan, Malaysia. Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan
Pendidikan Ke-16. Institut Aminudin Baki. J
James A. & Balasandran R. (2012). Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktika Edisi
Kedua PTS Fast Publish Services Sdn Bhd.
Kenneth L. & Ben L. (2010). Understanding How Leadership Influences Student Learning,
International Encyclopedia Of Education (3RD Edition) Oxford: Elsevier Limited.
Krejcie,R.V.& Morgan.D.W.(1970). Determening sample siza for research activities.
Educational And Psychological Al-Measurent. 30.607-610.
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2016. Pelan Induk Pembangunan Profesionalise
Keguruan. Bahagian Pendidikan Guru.
Lee S.& Shukri Z. (2016). Pengaruh Kepimpinan Instruksional, Efikasi dan Tugas Rutin
Pengetua Terhadap Pencapaian Akademik Malaysian Journal of Social Sciences and
Humanities (MJSSH) Volume 1, Issue 3, June 2016 e-ISSN: 2504-8562
Mohd Rizal M.S. & Rehan MT. (2010). Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor
Yang Memberi Motivasi Kepada Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran
Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Johor
Bahru.
Muyan A. & Ramli B. (2017). Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dan Motivasi
Guru Sekolah Rendah Di Daerah Bau, Sarawak
Noor Asma I. & Mohamed Y. (2017). Tahap Kepimpinan Instruksional Dan
Rekabentuk Instruksional Pengetua Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pendang,
Kedah JURNAL WACANA SARJANA Jilid1(1) Dis 2017: 1:13
Norazian A.R. (2015). Kemahiran Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Dan Tahap Motivasi
Kerja Guru, Educational Leader (Pemimpin Pendidikan) 2015, Volume 3, page 88 –
106
Nik Badrul Hisham N.I.& Mastura M. (2015). Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Pengetua
Dengan Motivasi Dalam Kalangan Guru SMK Harian Daerah Kluang, Johor, Sains
Humanika, 5(1). https://doi.org/10.11113/sh.v5n1.453
R.Premah. R. (2013). Hubungan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Terhadap Motivasi
Guru Di Sekolah-Sekolah Rendah Di Zon Tangkak, Universiti Teknologi Malaysia.
Shambani M. (2013). Gaya Kepimpinan Guru besar dan Motivasi Guru: Kajian di Dua Buah
Sekolah Rendah Luar Bandar Kota Tinggi. Universiti Teknologi Malaysia
Published
2022-03-01
How to Cite
ABDULLAH, Noor Syahida; HAMZAH, Mohd Izham; MOHD NOR, Mohamed Yusoff. Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-12, mar. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17088>. Date accessed: 25 sep. 2023.
Section
Articles