Hubungan Antara Tahap Kepimpinan Lestari Guru Besar Dengan Tahap Kesihatan Mental Guru Di Salah Sebuah Sekolah Rendah Di Negeri Selangor

  • Zakiah Fathiyyah Mohd Nasir
  • Ruslin Amir

Abstract

Salah satu faktor penentu kecemerlangan bagi sesebuah organisasi adalah melalui kepimpinan. Berlakunya konflik kepimpinan antara pentadbir dengan guru-guru di sekolah disebabkan oleh kegagalan di dalam pemilihan trend kepimpinan di dalam organisasi. Justeru, tujuan kajian yang dilakukan ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kepimpinan lestari guru besar dengan tahap kesihatan mental guru di salah sebuah sekolah rendah di negeri Selangor. Kajian ini telah dijalankan ke atas 52 orang responden yang terdiri daripada guru-guru di salah sebuah sekolah rendah yang berada di dalam daerah Petaling Perdana. Pengkaji menggunakan kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif menggunakan min dan sisihan piawai manakala secara inferensi dengan menggunakan Korelasi Pearson. Dapatan menunjukkan bahawa tahap kepimpinan lestari guru besar adalah tinggi (M = 4.30, SP = 0.49) dan tahap kesihatan mental guru adalah rendah (M = 1.43, SP = 1.54). Selain itu, hasil dapatan kajian juga turut membuktikan bahawa terdapat hubungan antara tahap kepimpinan lestari guru besar dengan tahap kesihatan mental guru di sekolah (r = 0.293, p<0.05). Oleh yang demikian, gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar di sekolah akan menentukan jatuh bangun bagi sesebuah organisasi dan seterusnya akan turut memberi kesan kepada kesihatan mental guru di sekolah.

References

Abdul Jawi, Mohd Yusof & Usang. (2012). Implikasi Kepimpinan Pengetua, Kepuasan Kerja Guru dan Pengajaran Guru Terhadap Pembelajaran Pelajar. Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan Kali Ke 19 (SN19).
Azlin Norhaini Mansor. (2006). Amalan Bidang Pengetua: Satu Kajian Kes. Tesis Ijazah
Doktor Falsafah. Jabatan Asas Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Habib Ismail & Zaimah Ramli. (2012). Amalan Kepimpinan Transformasi Pengetua dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru. Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VII (PERKEM VII): Transformasi Ekonomi Dan Sosial Ke Arah Negara Maju 2: 1471–1478.
Hargreaves, A & Fink, D. (2003). The Seven Principles of Sustainable Leadership.
Herbert, S. (2006). Citizens, Cops, and Power: Recognizing the Limits of Community. Chicago: University of Chicago Press
Ibrahim Ahmad Bajunid. (2000). Looking At the Practices of Educational Management and Administration. Institut Aminuddin Baki.
Jarvis, M. (2002).Teacher stress: A Critical Review of Recent Findings and Suggestions for Future Research Directions.
Khairun Najjat Hussnani & Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid. (2016). Hubungan Antara Kepimpinan Lestari Dengan Prestasi Kerja Guru Sekolah Rendah Yang Menerima Bai’ah. Journal of Human Development and Communication 5: 87-102.
Krejcie, R. V & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement 30: 607-610.
Md. Safian Mohd Tajuddin. (2007). Kesan Aspek Kesihatan Terhadap Produktiviti Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Maktab Perguruan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.
Mohd. Majid Konting. (1998). Kaedah Penyelidikan Pendidikan (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Othman Zahiruddin & Sivasubramaniam, V. (2019). Depression, Anxiety, and Stress Among Secondary School Teachers In Klang, Malaysia. International Medical Journal (1994) 26: 71-74.
Raziah Mansor. (2009). Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Tiga Buah Sekolah Rendah Di Seremban. Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan Pkpgb 2009.
Roslizam Hassan & Yusof Boon. (2012). Gaya dan Ciri Kepimpinan Guru Besar Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Di Negeri Johor. Masters Thesis, Universiti Teknologi Malaysia.
Siti Aisyah Panatik & Siti Khadijah Zainal Badri. (2012). Konflik Kerja-Keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja Dalam Kalangan Guru. Jurnal Teknologi: 1-6.
Siti Nur Ain Rembli, Norazlina Ripain & Marhaini Abdul Ghani. (2020). Tekanan Pekerjaan Dan Kesihatan Mental Guru. Proceeding of the 7th International Conference on Management and Muamalah 2020: 1-8.
Supian Hashim & Khadijah Daud. (2014). Amalan Kepimpinan Lestari Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Guru Sekolah Rendah Yang Menerima Tawaran Baru Di Daerah Segamat. Sains Humanika 2(4): 197–208.
Published
2022-01-31
How to Cite
MOHD NASIR, Zakiah Fathiyyah; AMIR, Ruslin. Hubungan Antara Tahap Kepimpinan Lestari Guru Besar Dengan Tahap Kesihatan Mental Guru Di Salah Sebuah Sekolah Rendah Di Negeri Selangor. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 415-423, jan. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17067>. Date accessed: 19 july 2024.
Section
Articles