Hubungan Pendidikan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Kolej Felcra: Persepsi Pelajar Kolej Felcra

  • Nur Aisyah Sulaiman NUR AISYAH BINTI SULAIMAN
  • Norasmah Othman

Abstract

ABSTRAK


Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap perlaksanaan pendidikan keusahawanan di Kolej Felcra dan persepsi pelajar Kolej Felcra terhadap kebolehpasaran graduan Kolej Felcra. Sehubungan dengan itu, objektif bagi kajian ini adalah untuk: a) Mengenal pasti tahap perlaksanaan pendidikan keusahawanan (struktur pengajian, kemahiran generik dan kemahiran kebolehpasaran) dan persepsi pelajar terhadap kebolehpasaran graduan Kolej Felcra; dan b) mengenal pasti hubungan yang signifikan antara tahap pelaksanaan pendidikan keusahawanan (struktur pengajian, kemahiran generik dan kemahiran kebolehpasaran) dengan persepsi pelajar terhadap kebolehpasaran graduan Kolej Felcra. Seramai 108 orang responden yang terdiri daripada pelajar Kolej Felcra telah dipilih sebagai responden kajian ini. Kajian tinjauan telah digunakan dalam kajian dan soal selidik dijadikan sebagai instrumen kajian. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package Data Social Science (SPSS) versi 22. Ujian korelasi telah digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan. Hasil kajian mendapati pelaksanaan pendidikan keusahawanan dalam kalangan pelajar Kolej Felcra berada pada tahap tinggi. Keadaan yang sama turut berlaku pada tahap kebolehpasaran iaitu pada tahap tinggi. Namun begitu, hubungan antara pemboleh ubah ini hanya di tahap sederhana. Ini bermakna Pendidikan Keusahawana di Kolej Felcra berjaya memberi impak positif kepada graduan apbila tahap kebolehpasaran graduan juga adalah tinggi. Dengan ini, usaha yang dilakukanoleh Felcra Berhad perlu diteruskan bagi kecemerlangan warga Felcra.


Kata kunci: Pendidikan Keusahawanan, Kebolehpasaran Graduan, Struktur Pengajian, Kemahiran Generik, Kemahiran Kebolehpasaran, Pelajar Kolej Felcra


 


 


 


 


 


 


 


ABSTRACT


This study was conducted to identify the level of implementation of entrepreneurship education in Kolej Felcra and the perceptions of Kolej Felcra students on the employability of Kolej Felcra graduates. Accordingly, the objectives of this study are to: a) Identify the level of implementation of entrepreneurship education (studies structure, generic skills and marketability skills) and students' perceptions of the employability of Kolej Felcra graduates; and b) identify a significant relationship between the level of implementation of entrepreneurship education (study structure, generic skills and marketability skills) with students' perceptions of the employability of Kolej Felcra graduates. A total of 108 respondents consisting of Kolej Felcra students were selected as respondents for this study. Survey research was used in the study and questionnaires were used as research instruments. Data were analyzed using Statistical Package Data Social Science (SPSS) version 22. Correlation tests were used to analyze the relationship between entrepreneurship education and graduate employability. The results of the study found that the implementation of entrepreneurship education among Kolej Felcra students is at a high . The same situation also occurs at the level of employability that is at a high. However, the relationship between these variables is only at a moderate. This means that Entrepreneurship Education at Kolej Felcra succeeds in giving a positive impact to graduates when the level of employability of graduates is high. Thereby, the efforts made by Felcra Berhad must be continued for the excellence of Felcra citizens.


Keywords: Entrepreneurship Education, Graduate Employability, Studies Structure, Generic Skills, Employability Skills, Kolej Felcra Students


 


 

References

Abd Hadi Borham. 2018. New Media and Its Impact Towards Islamic Dakwah. Sains Humanika 10(2003): 10-17.
Abd Rahman, S. S., Muhammad Sabri, M. F. & Nadzri, S. 2015. Kompetensi Keusahawanan Diri Dalam kalangan mahasiswa yang mengambil kursus Keusahawanan Di Universiti. Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah 2015 (2ndICoMM) 2015(November): 372–384. Retrieved from http://www.kuis.edu.my/icomm/2nd/download/IC 034.pdf
Abd Samad, S., Othman, M. K. & Kasa, M. D. 2019. Pembangunan Kerangka Konseptual Kajian Aspirasi Kerjaya Pelajar TVET Kolej Komuniti di Malaysia. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 20: 64–73.
Abiddin, N. Z., Anuar, M. A. M. & Abdullah, A. 2015. Penglibatan Belia dalam Pertanian Komersial dan Perkembangan Industri Pertanian di Malaysia. South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education 1(April): 99–108.
Ahmad, H. 2017. Pattern of Studies of Malaysia Graduates Employability : Review between 2010-2015 4(January 2018): 31–43.
Ali, E., Rus, R. C., Haron, M. A. & Hussain, M. A. M. 2018. Employability of Technical and Vocational Education Graduates : An Analysis. Sains Humanika 10(3): 9–15. Retrieved from www.sainshumanika.utm.my
Ali Sis, A. H. M. (n.d.). Cabaran kursus pendek keusahawanan di dalam pembelajaran sepanjang hayat di kolej komuniti kementerian pendidikan malaysia 1–14.
Amiruddin, M. H., Ngadiran, I. A., Zainudin, F. L. & Ngadiman, N. 2016. Tahap kemahiran generik pelajar Malaysia dalam proses pengajaran dan pembelajaran: kajian kes pelajar Institut Kemahiran Mara, Johor Baharu. Geografia: Malaysian Journal of Society & Space 12(3): 111–121.
Amiruddin, N. A., Salihin, W. & Abdullah, W. 2006. Perbezaan dalam Dimensi Kemahiran Generik Pelajar Baru KUSTEM. Retrieved from Kolej Univesiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM), %5Cn21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Awang, A., Hamzah, A., Uli, J., Ahmad, A. & Ismail, R. 2007. Program latihan kemahiran: Perbandingan kos, kebolehpasaran dan pendapatan pelatih. International Journal of Management Studies (IJMS) 14(1): 212–244.
Ayob, N. A., Daud, S. & Ismail, M. T. 2017. Modal insan, daya saing dan prestasi usahawan wanita di Malaysia : Analisis kualitatif usahawan wanita bumiputera di Melaka. Modal insan, daya saing dan prestasi usahawan wanita di Malaysia: analisis kualitatif usahawan wanita bumiputera di Melaka 12(10): 56–67.
Azami Zaharim, Mohd Marzuki Mustafa, Khamisah Jafar, N. M. 2007. Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses 1(1): 58–64.
Aziz, A. 2016. Isu-isu agama dan sekularisme dalam ruang sosio-politik di Malaysia. Geografia 12(14): 64–69.
Azmi, N. I. & & Hashim, M. H. M. 2013. Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional: Transformasi Sistem Pendidikan Di Malaysia. Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) Dalam Pendidikan Dan Latihan Teknikal Dan Vokasional (CiE-TVET 2013) 1857–1868.
Chan, L. & Abdullah, N. 2007. Produktiviti bagi sistem pengajian tinggi di Malaysia. Kajian Malaysia 25(2): 75–119.
Chua Yan Piaw. 2011. Kaedah Penyelidikan. (Chua Yan Piaw, Ed.), hlm. Kedua. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia)nSdn. Bhd.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. Edisi ke-7.
Creswell, J.W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Edisi ke-4. Boston: Pearson Education Inc.London: Routledge
Dilemma, P. 2016. Dilemma Kemiskinan: Falsafah, Budaya dan Strategi. Akademika 86(02): 65–78. doi:10.17576/akad-2016-8602-05
Entrepreneurs, B. Y. 2015. Pengaruh Faktor Latar Belakang Terhadap Orientasi Sikap Keusahawanan dalam Kalangan Usahawan Belia Bumiputera Muslim. Akademika 85(02): 29–43. doi:10.17576/akad-2015-8502-03
Faradillah, I. O. & Samsudin, A. R. 2017. Penggunaan Internet dalam Kalangan Usahawan Wanita. Journal Komunikasi 33(3): 21–36.
Hajar, S. & Rauf, A. 2012. Keberkesanan Program Skim Latihan Graduan bagi Mengurangkan Kadar Pengangguran dalam Kalangan Siswazah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 6(0): 3–12.
Hamid, S. A., Ishak, M. S., Nizho, M., Rahman, A. & Hashim, H. H. 2017. Penghayatan agama (religiosity) dan praktis keusahawanan: analisis implikasi dalam pembangunan usahawan Melayu. International Journal of the Malay World and Civilisation (Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu) 5(3): 49–57.
Hamid, Z. & Hanafiah, M. G. 2016. Pemikiran belia Malaysia: Pengaruh umur, etnisiti dan status ekonomi (Thoughts of Malaysian youth: Influences of age, ethnicity and economic status). Geografia - Malaysian Journal of Society and Space 12(11): 92–102.
Hariyaty Ab Wahid, Noor Lela Ahmad, Fatimah Salwa Abd Hadi & Norsamsinar Samsudin. 2014. Kompetensi Pengurusan Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia. Researchgate Publication (November).
Haryati Shafii1, S. M. S. M. & Z. A. R. 1. 2009. Pembangunan Modal Insan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Haryati. International Conference on Human Capital Development (ICONHCD 2009), 25-27 May 2009, Kuantan, Pahang ISBN 978-967-5080-51-7 (May): 25–27.
Hashim, N. B., Kee, C. P. & Rahman, M. P. A. 2016. Stops: Mengungkai isu kebolehpasaran graduan di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 32(2): 139–164.
Hassan, S. C., Hassan, N. C. & Buang, N. A. 2010. Penguasaan kemahiran insaniah (kemahiran keusahawanan) dalam kalangan guru sekolah di Malaysia. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010 (November): 8–10.
Hj Mahali, S. N. 2016. Asas Penulisan Tesis. (S. N. Hj. Mahali, Ed.), hlm. Ketiga. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah. Retrieved from http://www.ums.edu.my
Ishak, S., Che Omar, A. R., Al Bakri, F. M. & Osman, L. H. 2018. Amalan pembelajaran dan kesannya terhadap pembentukan pengetahuan serta kemahiran perniagaan dalam kalangan Generasi Z. Malaysian Journal of Society and Space 14(1): 15–28. doi:10.17576/geo-2018-1401-02
Ishak, S., Raflis, A. & Omar, C. 2017. Keusahawanan sosial sebagai satu pendekatan inovatif ke arah transformasi sosial masyarakat: Kajian kes di Malaysia (Social entrepreneurship as an innovative approach in community social transformation: A Malaysian case study). Keusahawanan sosial sebagai satu pendekatan inovatif ke arah transformasi sosial masyarakat: Kajian kes di Malaysia (Social entrepreneurship as an innovative approach in community social transformation: A Malaysian case study) 11(8): 38–51.
Ismail, M. H. 2012. Kajian Mengenai Kebolehpasaran Siswazah di Malaysia : Tinjauan dari Perspektif Majikan Study on Employability of Graduates in Malaysia : A Survey of Employer Perspectives. Prosiding PERKEM VII 2(2012): 906–913.
Ismail, R., Hamzah, R. & Siang, L. C. 2017. Penentu keterlibatan pekerja dalam latihan: Kes sektor pendidikan swasta di Malaysia (Determinants of employee participation in on-the-job training: The case of private education sector in Malaysia). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space 11(10): 1–13.
Izzuan, M., Ishar, M., Jabor, M. K., Teknikal, J. P., Kejuruteraan, D. & Pendidikan, F. 2017. Integrasi Teori-­‐Teori Keusahawanan Ke Arah Pembangunan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities 2(1): 11–20.
Jalil, M. H. 2017. Analisis Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi Terhadap Pembangunan Modal Insan Di Malaysia (Analysis Tun Abdullah Ahmad Badawi Leadership on Human Capital Development in Malaysia). Jurnal Hadhari: An International Journal 0(0): 195–212.
Kaur, C. & Singh, A. P. A. 2014. Kebolehpasaran Graduan Kolej Komuniti Kulim : Satu Kajian Perbandingan Graduan SKKT dengan SMK 1–15.
Lope Pihie, Z. A. 2002. Pendidikan Keushawanan (1). Pertanika J 10(1): 53–61.
Madya, P. & Noor, R. 2014. Peranan Institut Pengajian Tinggi Islam dalam pebangunan modal insan di Malaysia: satu analisis. Jurnal Kemanusiaan 22: 0–0.
Mamat, M., Daiman, D., Musa, R. M., Athirah, N. U. R., Mun, W. K. O. K. & Yau, Y. V. 2019. Kebolehpekerjaan Graduan Institut Latihan Perindustrian Kuala. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 20: 46–63. doi:doi.org/10.17576/malim-2019-2001-05
Mat Akhir, N. S. & Sabjan, M. A. 2014. Pembangunan Modal Insan Dari Perspektif Kerohanian Agama: Islam Sebagai Fokus. Journal of Human Capital Development 7(1): 33–47. Retrieved from http://jhcd.utem.edu.my/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=214&Itemid=80
MAT, N., ALIAS, J., MUSLIM, N. & ABDULLAH, N. A. 2015. “ Experiential Learning ” Dan “ Service Learning ”: Ke Arah Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar UKM (“Experiential Learning ” and “ Service Learning ”: Towards Improving Soft Skills of UKM Students). Jurnal Personalia Pelajar 18(1): 55–64. doi:10.1111/j.1472-765X.1993.tb01436.x
Md Tahir, K. 2014. Pemangkin Kebolehpasaran Graduan. (K. Md Tahir, Ed.), hlm. Pertama. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Retrieved from http://www.ukm.my/penerbit
Mohamad Kamil, Rahimin Affandi & Affandi, M. Y. 2013. Pembangunan Modal Insan Di Malaysia : Analisis Terhadap Pndekatan Islam Selepas Negara Merdeka. Jurnal Hadhari 6(2): 15–34. Retrieved from https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002724_116966.pdf
Mohd Ali Shah, M. B., Ismail, B., Eidee, O. & Mohd Noor, H. 2010. Penerapan Nilai Keusahawanan: Satu Kajian Kes Ke Atas Program Kemahiran Tingkatan 1 (Kat 1) di Maktab Rendah Sains Mara Batu Pahat. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 1(September): 32–46.
Niaga, P. T. 2018. Hubungan antara faktor peramal dan kecenderungan kerjaya keusahawanan dalam kalangan ahli Program Tunas Niaga. Akademika : Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan Asia Tenggara 88(3): 19–31.
Nooraini Othman. 2009. Keseimbangan Personaliti dan Akademik sebagai Teras Pembangunan Modal Insan. Jurnal HEP & ALUMNI, UiTM 1(1).
Nooriah, Y. & Zakiah, J. 2017. Pembangunan Kebolehpasaran Siswazah : Tindakan Universiti dan Cabaran yang Dihadapi ( Development of Graduates Employability : The Role of University and Challenges ). Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 15–32.
Nooriah yusof & zakiah jamaluddin. 2017. Pembangunan Kebolehpasaran Siswazah : Tindakan Universiti dan Cabaran yang Dihadapi ( Development of Graduates Employability : The Role of University and Challenges ). Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 15–32.
Noorizda Emellia Mohd Aziz, Norazman Harun, Maryam Mohd Esa, Mohd Rafi Yaacob, A. A. A. R. 2020. Pendidikan Keusahawanan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam Melahirkan Usahawan Berjaya di Malaysia. Journal of Business Innovation 3(1/2018): 73–85.
Norasmah Othman & Mohd Hasril Amiruddin. (2016). Pengajaran asas keusahawanan
berasaskan strategi masteri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
Norasmah Othman, Norhafiza, O. and Rahmah, I. (2012). Impact of globalization on
entrepreneurship education and entrepreneurial skills in higher education
institutions. 2nd International Conference on Economics, Trade and Development
IPDER, 36, 84-89.
Norasmah Othman & Salmah Ishak. (2011). Kecenderungan Terhadap Pemilihan Kerjaya
Keusahawanan Mengikut Persepsi Peserta Skim Usahawan Siswa. Jurnal Teknologi.
56: 47-63
Nor Asiah, Noor hasni Juhdi, R. H. & R. S. A. R. A. R. 2018. Mengalakkan Kecenderungan Pelajar Terhadap Keusahawanan Melalui Literasi Digital , Penggunaan ICT dan Kecekapan Kendiri Dalam Kalangan Pelajar Universiti ( Encouraging Student to Entrepreneurship through Digital Literacy , ICT Usage and Self-Efficacy amon. Jurnal Personalia Pelajar 21(1): 43–53.
Nurul Haerani, M. & Ahmad, E. 2013. Pembangunan Modal Insan Holistik Pelajar Menerusi Aktiviti Kokurikulum Politeknik. Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan 1–12.
Omar, F. I. & Rahim, S. A. 2015. Penyertaan digital dan ciri keusahawanan dalam pemerkasaan usahawan wanita di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 31(1): 241–256.
OTHMAN, N., KHASBULLAH, K. K. & AB WAHID, H. 2015. Tahap Daya Saing Pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Semenanjung Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia 40(2): 139–149. doi:10.17576/jpen-2015-4002-06
Raflis, A., Omar, C., Othman, A. S., Ishak, S., Moen, J. A. & Rizal, M. 2014. Mengasuh bakal usahawan Malaysia: penentu keberkesanan pembelajaran kewangan di institusi pengajian tinggi awam. Geografia: Malaysian Journal of Society & Space 10(2): 104–114.
Rasul, M. S., Waheeda Ramli, N. F. & Abd Rauf, R. A. 2013. Pembentukan karektor pelajar kreatif mengikut teori sternberg: Suatu analisis kandungan dan pembangunan kerangka konseptual. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering) 63(1): 7–15. doi:10.11113/jt.v63.1451
Ridzwan, C. R. & Mohamed Nor Azhari, A. 2016. Pengaruh minat terhadap pembentukan pekerja berkemahiran di Malaysia: Kajian kes pelatih Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur (ILPKL). Malaysia Journal of Society and Space 12 3(3): 168–180. Retrieved from http://www.ukm.my/geografia/images/upload/18xx.geografia-si-mac16-ridzwan-edam.pdf
Rosli Mohd Nor Kolej Komuniti Masjid Tanah, A., Ridhuwan Muhamad Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti, M. & Fazli Jasli Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti, M. 2017. Pengaruh pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Dalam Kebolehpasaran Lulusan Sijil Pemasangan Elektrik Kolej Komuniti. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning 1(1): 2600–7738.
Rosmani ali, N. A. B. 2018. Kompetensi keusahawanan sebagai mediator kesediaan penerapan elemen keusahawanan dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG). Jurnal Pendidikan Malaysia 43(3): 123–130.
Rosna, M. & Norasmah, O. 2018. Korelasi Efikasi Kendiri Keusahawanan dan Kecenderungan Keusahawanan Pelajar Pra-universiti. Akademika 88(2): 59–70.
Rozita @ Uji binti Mohammed & Falex J. Langkan. 2018. Isu Kebolehpasaran Dan Kebolehgajian Graduan Pra-U Tingkatan Enam Di Bahagian Pantai Barat Selatan Sabah. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) 4(10): 96–105.
Shah, K. M., Mukhtar, F., Abdullah, H., Malek, M. A. & Shukur, Z. M. 2017. Kemahiran Generik dan Pencapaian Akademik dalam Kalangan Guru Pelatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia 42(1): 69–75. doi:10.17576/JPEN-2017-%X
Shaharuddin Ahmad, Noraziah Ali & Mohd Fauzi Hamzah. 2011. Kebolehpasaran Graduan UKM : Satu Kajian Perbandingan Antara Graduan Disiplin Sains dengan Bukan Sains. Jurnal Personalia Pelajar Bil 14 : 81-90 @2011 ISSN 0128-273 81–90.
Suradi, S., Yasin, R. M., Rasul, M. S. & Sitam, M. I. S. 2015. Meneroka Laluan Kerjaya Berpendapatan Tinggi Bagi Golongan Belia Luar Bandar Di Malaysia. Al Qimah Al Mudhafah The Journal of Management and Science 1(1): 1–13.
Suria Sindhi Shariati, H. & Ahmad, E. 2011. Penerapan Kemahiran Employability Dalam Kalangan Pelajar Politeknik. Seminar Pasca Ijazah 1–11.
Syed Sahil, S. A. 2018. Ke Arah Kebolehpasaran Graduan: Pertalian Antara Pendekatan Pembelajaran dengan Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Pelajar IPT Berteraskan Islam (Towards Graduate Employability: Relations between Learning Approaches and Soft Skills Among Students from Isla. Jurnal Pendidikan Malaysia 43(02): 81–90. doi:10.17576/jpen-2018-43.02-08
Universiti, P. C., Keluasan, U. & Pengetahuan, I. 2015. Dari Pengajian Umum ke Pendidikan Citra : Pengalaman Universiti Kebangsaan Malaysia 16: 51–59.
Wan Sulaiman, W. I. & Mahbob, M. H. 2015. Hubungan Komunikasi Keorganisasian Dengan Perancangan Strategik Modal Insan Universiti Kebangsaan Malaysia (Organizational Communication Relationship and Human Capital Strategic Plan). Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication 31(2): 1–14. doi:10.17576/jkmjc-2015-3102-01
Yee Liang, C., Hussin, M. & Othman, N. 2016. Tekad Keusahawanan Berunsurkan Minda Kelas Pertama: Satu Kajian Tinjauan Terhadap Pelajar IPT (The Entrepreneurship Level based on First Class Mentality: A Study of Survey on Students of Institution of Higher Learning). Jurnal Personalia Pelajar 19(1): 67–78.
Yusof, N., Jamaluddin, Z. & Lazim, N. 2013. Persepsi Pelajar Prasiswazah Terhadap Kebolehpasaran Graduan dan Persaingan dalam Pasaran Pekerjaan. Jurnal Personalia Pelajar 16: 77–92.
Yusoff, M. Y. M. & Hanafiah, M. G. D. 2015. Impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat melayu di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 31(2): 33–46.
Zaliza, H., Arasinah, K., Kiong, T. T. & Mohd Hasni, H. 2016. Jurang integrasi kemahiran employabiliti di Malaysia: Satu kajian empirikal graduan kejuruteraan Kolej Komuniti. Malaysian Journal of Society and Space 12(3): 145–153.
Zaliza Hanapi, Yong, S.S., Zuraifah Safiee & Tee, T. K. . 2016. Tinjauan Awal Keperluan Kajian Kebolehpasaran Graduan Oku Bermasalah Pendengaran 1–8.
Published
2022-01-31
How to Cite
SULAIMAN, Nur Aisyah; OTHMAN, Norasmah. Hubungan Pendidikan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Kolej Felcra: Persepsi Pelajar Kolej Felcra. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 449-464, jan. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16956>. Date accessed: 25 june 2024.
Section
Articles