Cabaran Guru Sekolah Rendah Pedalaman Terhadap Penggunaan Standard 4 (PdPC) SKPMg2 Dalam Menilai PdPR

  • Liong Mei Cheng Cabaran Guru Sekolah Rendah Pedalaman Terhadap Penggunaan Standard 4 (PdPC) SKPMg2 Dalam Menilai PdPR
  • Nurfaradilla Mohamad Nasri

Abstract

Standard 4 (PdPC) SKPMg2 ialah instrumen menilai pengajaran guru bagi membuat rancangan dan melakukan aktiviti pengajaran di bilik darjah. Pada penghujung tahun 2019, bermulanya penularan wabak virus COVID-19. Penyakit ini telah menjejaskan bidang ekonomi, sosial dan politik negara termasuk pendidikan. Guru-guru yang memainkan peranan penting dalam kemenjadian murid perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) sebagai alternatif pembelajaran norma baharu.  Kertas konsep ini menjurus kepada penerokaan terhadap cabaran guru sekolah rendah pedalaman dalam menggunakan Standard 4 (PdPC) SKPMg2 untuk menilai PdPR. Analisis kritikal terhadap kajian-kajian lepas dijalankan secara komprehensif bagi mengenalpasti isu dan permasalahan  secara lebih mendalam agar cadangan yang dikemukakan mampu untuk menambahbaik kualiti Pendidikan di Malaysia umumnya dan meningkatkan kualiti pengajaran guru khususnya.

References

Abdul Aziz, A. R., Shafie, A. A. H., Mohd Soffian Lee, U. H., & Raja Ashaari, R. N. S. (2020). Strategi Pembangunan Aspek Kesejahteraan Kendiri bagi Mendepani Tekanan Akademik Semasa Wabak COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(12), 16–30. Diperolehi daripada https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/594
Abdul Karim, L. A. (2020). PKP: E-Pembelajaran tidak Segerak Sesuai di Luar Bandar, Pedalaman. Berita Harian Online. Diperolehi daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/677952/pkp-epembelajaran-tidak-segerak-sesuai-di-luar-bandar-pedalaman
Arifah Prima & Iis Prasetyo. (2020). Persepsi Guru Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1), 633-640. Diperolehi daripada https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/574
Azarul Razamin Mat Said, Dr. Mustafa Che Omar, Dr. Najmiah Omar, Dr. Mohd AllNurulhuda Ghazali. (2021). Islamic Education in the Fourth Industrial Revolution (IR4.0). Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 4881-4888. Diperolehi daripada https://turkjphysiotherrehabil.org/pub/pdf/321/32-1-587.pdf
Deepika Nambiar. (2020). The Impact of Online Learning during COVID-19: Students’ and Teachers’ Perspective. The International Journal of Indian Psychology, 8(2), 783-793. Retrieved from https://ijip.in/articles/the-impact-of-online-learning-during-covid-19-students-and-teachers-perspective/
Ima Eryanty Abdul Manaf & Adam Zulkarnain Saleng. (2020). Pandemik: Pendekatan Pelaksanaan Latihan. Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperolehi daripada https://www.moe.gov.my/images/kpm/KPM/UKK/2018/06%20Jun/Panduan%20SKPMG2.pdf
Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Panduan pengurusan mata pelajaran Sejarah sekolah rendah sekolah menengah. Putrajaya: Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperolehi daripada https://www.moe.gov.my/en/muat-turun/pekeliling-dan-garis-panduan/jemaah-nazir-1/4414-buku-panduan-mp-sejarah/file
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah). Diperolehi daripada https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/1813-pppm-2013-2025/file
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020a). Garis Panduan Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Disebabkan Penularan Jangkitan COVID-19. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 3, Tahun 2020 Bertarikh 27 Mac 2020. Putrajaya.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020b). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. Diperolehi daripada https://www.moe.gov.my/muat-turun/lain-lain/manual-pdp-di-rumah/3727-manual-pdpdr/file
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2021). Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2. Diperolehi daripada https://www.moe.gov.my/muat-turun/pekeliling-dan-garis-panduan/surat-siaran/bahagian-pengurusan-sekolah-harian/4081-manual-pengajaran-dan-pembelajaran-versi-2-2-feb-2021-1/file
Lapada Aris Alea, Miguel Frosyl Fabrea, Robledo Dave Arthur Roldan & Alam Zeba Farooqi. (2020). Teachers’ Covid-19 Awareness, Distance Learning Education Experiences and Perceptions towards Institutional Readiness and Challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.8
Losius Goliong, Ahsly Kasin, Marcelus Johnny & Nazarius G. Yulip. (2020). Cabaran Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Jarak Jauh (PdPCJJ) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Diperolehi daripada https://www.academia.edu/43147586/Cabaran_Pelaksanaan_Pengajaran_dan_Pembelajaran_Jarak_Jauh_PDPCJJ_Semasa_Perintah_Kawalan_Pergerakan_PKP_
Maimun Aqsha Lubis, Mohd Sham bin Kamis, Sohaina binti Mohd Salleh, Zunidar MPd., Dr. Usiono, MA., Eka Yusnaldi M.Pd., Siti Hajar Taib, Ikwan Lubis SE, MM. (2021). Isu Terkini Pendidikan Islam di Era Pandemik COVID-19 di Malaysia. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization, 4(1), 75-91. Diperolehi daripada https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/view/72
Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran secara Maya dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik COVID-19, 23–30. Diperolehi daripada https://appspenang.uitm.edu.my/buletin%20jskm/2020-2/Articles/ADAPTASI%20PENGAJARAN%20DAN%20PEMBELAJARAN%20SECARA%20MAYA%20DALAM%20KEBIASAAN%20BAHARU%20SEMASA%20PANDEMIK%20COVID-19.pdf
Nasir, N., & Mansor, M. (2021). Cabaran Guru dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 416 - 421. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.854
Norzi Mohd Yusoff & Mohd Isa Hamzah. (2021). Pandemik COVID-19: Cabaran dalam Pengajaran Guru Pendidikan Islam dan Pembelajaran Murid Prasekolah. Global Journal of Educational Research and Management, 1(3), 160-169. Diperolehi daripada https://myedujournal.com/index.php/edugermane/article/view/86/88
Roshlawaty Raieh. (2020). Realiti Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) Semasa PKPB: Ini yang perlu Kita Tahu. Diperolehi daripada https://www.gpsbestari.com/artikel/rencana/realiti-pengajaran-dan-pembelajaran-di-rumah-pdpr-semasa-pkpb-ini-yang-perlu-kita-tahu-1.936425
Siti Aisyah Ibrahim & Khadijah Abdul Razak. (2021). Pandemik COVID-19: Cabaran dan Impak dalam Pendidikan Islam dan Pembelajaran Murid [COVID-19 Pandemic: Challenges and Impact in Islamic Education and Student Learning]. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE), 1(1), 89-94. Diperolehi daripada https://myedujournal.com/index.php/arise/article/view/10
Siti Azura binti Abu Hassan, Suzana binti Zainol Abidin & Zulkurnain bin Hassan. (2021). Keberkesanan Pembelajaran dan Pengajaran dalam Talian (E-pembelajaran) terhadap Pembelajaran Pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 2(10), 1-14. Diperolehi daripada https://journal.ump.edu.my/ijhtc/article/view/6241
Tamilmullai Thannimalai & Salini Baloh. (2021). Cabaran PdPR Bahasa Tamil di Sekolah Luar Bandar. Muallim Journal of Social Science and Humanities Online, 5(2), 183-190. https://doi.org/10.33306/mjssh/132
Zaaim, K., Mohd Nor, M. Y., & Surat, S. (2019). Tahap Kompetensi Guru (PdPC) SKPMg2 dan Tahap Kemenjadian Murid. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(27), 51-62. Diperolehi daripada http://www.ijepc.com/PDF/IJEPC-2019-27-03-05.pdf
Zulkifly Md Alwayi, Rahimah Embong & Huda Afiqah Hashim. (2021). Perancangan Pengajaran Guru dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan: Satu Kajian Rintis. Asian Journal of Civilizational Studies, 3(1), 11-18. Diperolehi daripada http://ajocs.com/index.php/ajocs/article/view/61
Published
2022-01-31
How to Cite
CHENG, Liong Mei; MOHAMAD NASRI, Nurfaradilla. Cabaran Guru Sekolah Rendah Pedalaman Terhadap Penggunaan Standard 4 (PdPC) SKPMg2 Dalam Menilai PdPR. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 364-373, jan. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16748>. Date accessed: 24 july 2024.
Section
Articles