Sikap Keusahawanan dan Pencapaian Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah

  • Nurul Hidayah Omar
  • Norasmah Othman

Abstract

Bidang keusahawanan menjadi tunjang utama dalam merancakkan ekonomi negara. Budaya dan ekosistem keusahawanan perlu diterapkan khususnya pada generasi muda agar keusahawanan menjadi pilihan utama mereka. Sehubungan itu, pendidikan keusahawanan perlu diberikan sejak di bangku sekolah lagi bagi mempersiapkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan. Secara tidak langsung, sikap keusahawanan murid dapat dibina atau dipertingkatkan lagi. Disebabkan itu, subjek Perniagaan telah diperkenalkan di peringkat menengah agar penerapan pendidikan keusahawanan dari segi kognitif, afektif dan psikomotor murid dapat dikembangkan. Justeru, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap sikap keusahawanan dan tahap pencapaian prestasi subjek Perniagaan murid di sekolah menengah. Seramai 217 murid dijadikan responden dan dipilih secara rawak mudah. Data telah dianalisis menggunakan Statistik Perisian Sains Sosial versi 26. Hasil analisis menunjukkan sikap keusahawanan murid berada pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan murid mempunyai sikap keusahawanan yang positif. Sementara tahap pencapaian prestasi subjek Perniagaan menunjukkan pada tahap kepujian bagi kategori kognitif dan psikomotor. Manakala, bagi kategori afektif menunjukkan pada tahap cemerlang. Berdasarkan hasil analisis, perbincangan dan implikasi kajian turut dibincangkan.

References

Affzalina Hasan & Nor Aishah. (2017). Perbandingan Tahap Sikap, Pemikiran dan Tingkah Laku Keusahawanan dengan Tahap Perancangan Berniaga Mahasiswa Jurusan Sains. Journal of Global Business and social Entrepreneurship, 1(1), 86-99.
Agus Dudung. (2018). Penilaian Psikomotor. Depok: KARIMA.
Ahmad Fauzi Mohd Ayu, Aida Suraya Md Yunus & Rosnaini. (2018). Pengaruh Guru, Rakan Sebaya dan Sokongan Keluarga terhadap Keterlibatan Matematik dalam Kalangan Murid Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 8(1), 1-12.
Ahmad Rosli Mohd Nor, Sahalani Basar & Zuraidi Md Tahir. (2017). Meneroka Faktor Kritikal Kejayaan Lulusan Kolej Komuniti Melaka yang Berpendapatan Tinggi. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities, 1, 39-54.
Amran Omar, Shazlin Amir Hamzah & Chang Peng Kee. (2021). Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Batas Etnik di Sekolah Kebangsaan Zon Utara Semenanjung Malaysia. Journal of Social Sciences and Humanities, 18(3), 253-269.
Ayu Siti Aminah Husin. (2020). Kajian Kes Indeks Kesukaran dan Diskriminasi Item Ujian Sumatif Bahasa Inggeris (Pemahaman) Tahun 5. Sains Humanika, 12, 57-66.
Azizi Subeli & Roslinda Rosli. (2021). Sikap dan Kesediaan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Matematik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(3), 54-68.
Azwin Darlina Ismail, Nor Aishah Buang & Norasmah Othman. (2021). Kecenderungan Keusahawanan Terhadap Aspirasi Kerjaya Keusahawanan atas Talian dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 6. Malaysian Journal of Sciences and Humanities, 6(2), 9-21.
Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2016). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Perniagaan Tingkatan 4 KSSM. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Barnard, A., Pittz, T., & Vanevenhoven. (2018). Entrepreneurship education on u. S. Community colleges: A review and analysis. Journal of Small Business and Entreprise Development, 26(5), 1-19.
Bazkiaei, H. A., Low, H. H., Noor Ullah Khan, Roselina Ahmad Saufi & Raja Suzana Raja Kasim. (2020). Do Entrepreneurial Education and Big-Five Personality Traits Predict Entrepreneurial Intention among Universities Students?. Cogent Business and Management, 7(1), 1-19.
Bhutali, P.B. & Bamagond, A. V. (2020). A Study on Academic Achievement Of Residental and Non Residental Secondary School Students in Relation to Locality. International Research Journal on Advanced Science Hub, 2(12), 73-77.
Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Book 1: Cognitive domain. London: Longman Group Ltd.
Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Guerrero, M., & Schott, T. (2021). Global entrepreneurship monitor (GEM) 2020/2021 Global report. London: Global Entrepreneurship Research Association, London Business School.
Chew, F. P. & Zul Hazmi Hamad. (2018). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan Bahasa Melayu melalui Teknik Penyoalan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(1), 1-12.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. Routledge. New York.
Corbi, R. G., Rico, T. P., Castejon, J. L., Sanchez, T., Palis, I. S. & Vidal, J. (2020). Academic Achievement and Failure in University Studies: Motivational and emotional Factors. Sustainsbility, 12, 1-14.
Crow, L. D. & Alice Crow. (1980). Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. Terjemahan oleh Habibah Elias. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
Esmalaily Muhamad Akhsan & Norasmah Othman. (2019). Hubungan Antara Kemahiran Keusahawanan Dengan Tekad Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(31), 305-317.
Fadilla Che Faizu & Norasmah Othman. (2020). Tahap Pengetahuan Asas Keusahawanan Terhadap Keinginan Memilih Kerjaya Keusahawnaan dalam Kalangan Pelajar Kelas Aliran Agama. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(2), 240-254.
Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi & Nazirah Hassan. (2020). Penulisan Tesis Kajian Kualitatif dan Kuantitatif. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Genshu, L., Yaping, S., & Bingchao, P. (2021). How University Entrepreneurship Support Affects College Students’ Entrepreneurial Intentions: An Empirical Analysis from China. Sustainability, 13, 3224-3249.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah. Putrajaya.
Kementerian Pembangunan Usahawan. (2019). Dasar Keusahawanan Nasional 2030. Putrajaya.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2015. Putrajaya.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah Edisi ke-2. Putrajaya.
Kline, R. B. (2011). Methodology in the Social Sciences. Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). Guilford Pres.
Kusumajonto, D. D., Wibowo, A., Kustiandi, J., & Narmaditya, B. S. (2021). Do Entrepreneurship Education and Evironment Promote Students’ Entrepreneurial Intention? The Role of Entrepreneurial Attitude. Cogent Education, 8, 1-17.
Lavelle, B. A. (2019). Entrepreneurship Education’s Impact On Entrepreneurial Intention Using The Theory Of Planned Behavior: Evidence From Chinese Vocational College Students. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 1-22.
Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2020a). Laporan Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2019. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2021b). Laporan Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2020. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Lily Hanefarezan, Maimun Aqsha, Ashinida & Mus’ab. (2018). Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Strategi Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab: Analisis Menggunakan Model Rasch. Jurnal Pendidikan Malaysia, 1(1), 131-140.
Linan, F. & Chen, Y.W. (2009). Entrepreneurship Theory and Pratice. In Entrepreneurship Theory and Practice, 593-617.
Minah Sintian, Rosilah Kiting & Wilson. (2021). Sikap Murid terhadap Kemahiran Literasi Digital dalam Pembelajaran Bahasa Kadazandusun di Sekolah Menengah Sabah, Malaysia. Muallim Journal of Social Science and Humanities, 5(1), 19-21.
Nur Adila Diyana & Shahlan Surat. (2021). Kecenderungan Berfikir Kritis dan Pencapaian Kesusasteraan Bahasa Inggeris Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Daerah Kepala Batas, Pulau Pinang. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6 (3), 203-214.
Noratikah Bilhudah & Radin Siti Aishah Radin A. Rahman. (2017). Strategi Pembudayaan Aktiviti Keusahawanan Sosial Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Graduate Research in Education Seminar, 426-433.
Norhafizah Md Yusof & Norasmah Othman. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Mata Pelajaran Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Melaka. International Conference on Global Education, VI (Ogos), 1224-1235.
Noorizda Emellia Mohd Aziz, Wan Nur Afini Wan Saidin, Zurairah Jais, Maryam Mohd Esa & Zamry Gafar. (2019). Niat Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Wanita di Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Journal of Business Innovation, 4(2), 36-49.
Noorul Jannah Azaman & Nor Aishah Buang. (2019). Tahap Kemahiran Abad ke-21 Pelajar dalam Mata Pelajaran Perniagaan berdasarkan Lokasi Sekolah dan Jantina. International Conference on Global Education VII Humanising Technology for IR 4.0, 846-853.
Norzina Yahaya. (2019). Tambahan Mata Pelajaran ikut Kecenderungan Pelajar. https://www.sinarharian.com.my/article/59425/BERITA/Nasional/Tambahan-mata-pelajaran-ikut-kecenderungan-pelajar [20 Januari 2021]
Nursyahirah Wahidah Masrom, Mahyuddin Hashim, Noorhayati Hashim & Fariza Puteh Behak. (2018). Kedudukan Taksonomi Bloom Menurut Perspektif Islam. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, 1(1), 18-26.
Nur Asmaliza Mohd Noor, Noraida Mohd Saim, Rohaya Alias & Siti Hawa Rosli. (2020). Students’ Performance on Cognitive, Psychomotor and Affective Domain in the Course Outcome for Embedded Course. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3469-3474.
Nurul Jasmin Ramli & Noor Aslinda Abu Seman. (2020). Kajian Mengenai Niat Keusahawanan Mengikut Teori Tingkah Laku Terancang. Research in Management of Technology and Business, 1(1), 984-998.
Nurul Yuliandini, Ghullam Hamdu & Resa Respati. (2019). Pengembangan Soal Tes Berbasis Higher Order Thinking Skill (Hots) Taksonomi Bloom Revisi di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6(1), 37-46.
Nurzulaikha Amran & Noor Aslinda Abu Seman. (2021). Hubungan antara Faktor Sokongan Pendidikan dan Minat Pelajar dalam Bidang Keusahawanan. Research in Management of Technology and Business, 2(1), 1499-1508.
Omar, K. M. (2021). Measuring the Entrepreneurship Characteristics and Its Impact on Entrepreneurial Intentions. Open Journal of Business and Management, 9, 672-687.
Pimpa, N. (2019). Entrepreneurship Education: The Learning Conundrum in the Transnational Context. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(5), 503-509.
Puveneswari Ganesan & Wan Muna Ruzanna wan Mohammad. (2021). Motivasi Murid India terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 203-212.
Qadasi, N. A., Zhang, G., & Jubari, I. A. (2021). Attitude of Youth Towards Self Employment: Evidence From University Students in Yemen. PLOS One, 16(9), 1-20.
Ravi Nagarathanam. (2015). Hubungan Sikap, Pemikiran dan Tingkah Laku Terhadap Keinginan dalam Pemilihan Kerjaya Keusahawanan dalam Kalangan Prasiswazah India di Institut Pengajian Tinggi Sekitar Bangi. Tesis Penyelidikan.
Ridzuan Masri, Arman Ahmad & Razlina Abd Rani. (2018). Teori Maslow dalam Konteks Memenuhi Keperluan Asas Pekerja dan Peranannya dalam Meningkatkan Prestasi Organisasi: Kajian dan Perspektif Islam. Jurnal Hadhari, 10(1), 1-27.
Rosniza Aznie Che Rose, Nur Hanis Misrin, Noordeyana Tambi & Junaidi Awang Besar. (2020). Faktor Pemilihan Pekerjaan Tidak Formal dalam Kalangan Generasi Muda. Akademika, 90 (Isu Khas 1), 147-160.
SME Corporation Malaysia. (2021). Laporan Tahunan PKS 2019/2020. Kuala Lumpur.
Sun, H., Ni, W., The, P. L. & Lo, C. (2020). The Systematic Impact of Personal Characteristics on Entrepreneurial Intentions of Engineering Students. Frontiers in Psychology, 11,1-15.
Sutha Periasamy & Halimah Harun. (2017). Sikap Guru dan Minat Pelajar terhadap Aspirasi Kerjaya Keusahawanan Pelajar Bermasalah Pembelajaran. International Conference on Education, Islamic Studies and Social Sciences Research (ICEISR).
Silva, L. De & Koggalage, R. (2021). Current Trends in Entrepreneurship and Technology Education Considering Sri Lankan and Global Perspectives. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Sciences, 03(02), 401-410.
Shah, I. A., Amjed, S., & Jaboob, S. (2020). The Moderating Role of Entrepreneurship Education in Shaping Entrepreneurial Intentions. Journal of Economic Structures, 9(1), 1-15.
Toresingam, T. T., Norasmah Othman & Radin Siti Aishah. (2019). Pengetahuan dan Kemahiran Guru Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Asas Perniagaan. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(26), 46-56.
Wan Suhaidashima Wan Jaafar, Radin Siti Aishah Radin A. Rahman & Norasmah Othman. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Minat dengan Pencapaian Mata Pelajaran Perniagaan dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah di Daerah Setiu, Terengganu. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 5(15), 12-20.
Wan Mohd Zaifurin Wan Nawang & Ibrahim Mamat. (2019). Faktor-faktor Penentu Kecenderungan Keusahawanan dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Akademika, 89(2), 3-15.
Wan Mohd Zaifurin Wan Nawang & Ibrahim Mamat. (2020). Kajian Perbezaan Latar Belakang dan Kecenderungan Keusahawanan Pelajar Sekolah Menengah di Terengganu. Jurnal Pengurusan, 60, 1-14.
Yee Sye Foong. (2018). Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan. Selangor: Pelangi Professional Publishing Sdn. Bhd.
Zunaini Mat Nawi & Norasmah Othman. (2019). Trait Personaliti, Iklim Sekolah dan Minat Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar SMK. International Journal of Entrepreneurship and Management Practices, 2(6), 51-65.
Published
2021-12-31
How to Cite
OMAR, Nurul Hidayah; OTHMAN, Norasmah. Sikap Keusahawanan dan Pencapaian Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 252-264, dec. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16693>. Date accessed: 21 may 2022.
Section
Articles