Pelaksanaan PdPR Terhadap Murid Ketidakupayaan Pendengaran: Pandemik Covid-19

  • Siti Nur Wahida Rosli
  • Rosadah Abd Majid
  • Ahmad Zamri Mansor

Abstract

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) merupakan satu tindakan yang diambil tegas oleh kerajaan bagi menjamin kesihatan seluruh negara. Penularan wabak Corona Virus ini memberi impak terhadap sektor ekonomi, sukan, kesihatan dan juga pendidikan yang menjadikan keseluruhan sektor tutup secara drastik. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengarahkan bahawa proses Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPC) dijalankan secara atas talian yang dikenali sebagai Pengajaran dan Pemudahcaraan di rumah (PdPR) yang melibatkan semua pihak tidak terkecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK). Objektif kajian ini ialah i) mengenal pasti kaedah pengajaran guru terhadap pelaksanaan PdPR ii) mengenal pasti sikap MBK pendengaran semasa pandemik Covid-19 dan mengenalpasti motivasi MBK pendengaran semasa pandemik Covid-19. Persampelan bertujuan digunakan dalam kajian ini dan peserta kajian seramai 6 orang guru pendengaran dan 32 orang MBK pendengaran. Penyelidikan secara gabungan (mixed method) digunakan oleh penyelidik iaitu penyelidikan kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan secara soal selidik kepada MBK pendengaran manakala penyelidikan kualitatif secara pemerhatian dan protokol temubual kepada guru pendengaran dalam pengajarannya bagi mendapatkan hasil kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pelbagai kaedah yang digunakan oleh guru terhadap murid ketidakupayaan semasa PdPR yang secara tidak langsung memberi gambaran terhadap sikap murid serta motivasi mereka terhadap kelas PdPR. Pengetahuan guru terhadap teknologi dapat meningkatkan mutu pendidikan.

References

Ani Omar.2018. Biblioterapi kaedah didik hibur memotivasikan kanak-kanak sekolah dalam hospital. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Vol 7:56-69
Aliza Ali & Zamri Mahmod. 2015. Analisis Keperluan Terhadap Pengguna Sasaran Modul Pendekatan Berasaskan Bermain Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa
Kanak-Kanak Prasekolah. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan
Arnold-Garza, S. 2014. The Filpped classroom teaching model and its ise for information literacy instruction. Communication on Information Literacy. Vol 8(1) :7-12
Azita Ali, Lutfiah Natarah & Azrina. 2021. Keberkesanan pembelajaran gamifikasi dalam pencapaian pelajar bagi topik nombor kompleks. Online Journal for TVET Practitioners. Vol 6(2): 108-122
Aziza,M. 2018. An analysis of a teacher’s questioning related to students’ responses and mathematical creativity in an elementary school in the UK. International Electronic Journal of Elementary Education. Vol 10(4): 475-487. Doi https://doi. org/10.26822/iejee.2018438138
Carmichael, M., Reid, A., & Karpicke, J. D 2018. Assessing the impact of educational video on student engagement critical thinking and learning. Sage Publishing. Retrieved from 2018.
Çetinkaya. 2017. Designing and applying web assisted activities to be used in flipped classroom model. International Journal of Evaluation and Research in Education. Vol 6(2): 128– 137.
Chong Cheng Yang. 2021.Keberkesanan Pembelajaran berasaskan permainan digital (PBPD) terhadap pencapaian mata pelajaran sejarah murid sekolah rendah. Innovative Teaching and Learning Journal. Vol 5(1) : 49-53
Danial Arif. 2020. Pelaksanaan pendekatan pengajaran pengajaran terbeza dalam kalangan guru
Bahasa Melayu yang mengajar di Sekolah Rendah Pendalaman Kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol 10(2): 29-42
Faridah & Afham Zulhusni. 2019. Kajian Keberkesanan Pembelajaran Interaktif Berasaskan Aplikasi Kahoot: Satu Kajian Tindakan Terhadap Kursus Principles of Marketing. Online Journal for TVET Practitioners. Vol 4(1): 1-11
Irma, Rafiah & Siswanto. 2020. Implementasi metode hadiah dan hukuman dalam meningkatkan motivasi velajar siswa. Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Vol 2(3): 19-38. Doi doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
Maimun Aqasha, Siti Hajar dan Mohd Azaharin. 2019. Inovasi sistem pendidikan dan strategi pengajaran Bahasa Arab di era milenial 4.0. ASEAN Comparative Education Research Journal in Islam and Civilization. Vol 3(2):9-20
Mana Sikana. 2017. Drama Melayu Tradisional, Moden Dan Pascamoden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Mohd Aderi Che Noh. 2015. Pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran sekolah menengah di Malaysia: Penerbit UKM.
Mohd Amir Zahari, Rohizan Yaakub, Azrul Azizi dan Anida Sarudin. 2020. Kewajaran
Penggunaan Produksi Teater Dalam Pembelajaran Genre Drama Melalui Mata Pelajaran Kesusteraan Melayu Komunikatif. Jurnal Gendang Alam. Vol 10: 1-18
Mohd Rohiman Subri, Rohizani Yaakub & Azlinda Boheran Nudin. 2021. Pelaksanaan Pengajaran Guru Cemerlang Dalam Bahasa Melayu ketika Pandemik COVID-19: Satu Kajian Kes. Journal Of Malay Language, Education, And literature. Vol 12 Edisi Khas: 21-32.
Muhammad Sayuti, Norlidah, Mohd Yakub dan Nazean. 2020. Keperluan Pembangunan Modul Pedagogi Surah Al-Fatihah dan Tiga Qul Berasaskan Teknologi Untuk Pelajar Pekak Di Kolej Vokasional. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. Vol 8(2): 13-26
Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. 2020. Adaptasi pengajaran dan pembelajaran secara maya dalam kebiasaan baharu semasa pandemik Covid-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS
Norakyairee Mohd Raus, Siti Rahmah Ahmad Razuan, Syar Meeze Mohd Rashid, Ab. Halim
Tamuri & Norshidah Mohamed Salleh. 2018. Teknologi Al-Quran Bagi Orang Kurang Upaya. Kertas Kerja Pembentangan Seminar Konvensyen Fiqh Teknologi. Islamic & Human Development Centre Universiti Malaysia Pahang.
Nor Zalina & Ku Muhammad Asnawi. 2021. Kajian kesedia dan kekangan peperikasaan akhir penilaian alternative asas pengaturcaraan secara atas talian di kalangan pelajar politeknik metro Tasek Gelugor. Journal on Technical and Vocational Education. Vol 6(2): 205-211
Norlaila Che Murat, Rosseni Din & Mohammed Huzaimi Alias. (2020). Kesediaan Pelajar Tingkatan 6 Menggunakan Aplikasi Mudah Alih Pendidikan. Journal of Personalized Learning Vol3(1) : 79-86
Noor Syaheerah Hamdan & Tajul Arifin Muhamad. 2021. Motivasi Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Di Kuala Lumpur Dan Keterlibatan Pelajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian Sepanjang Tempoh Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan. Vol 3(3): 250-264,
Nur Hanisah dan Mohd Isa Hamzah. 2021. Cabaran pengajaran dan pembelajaran (PdPR) dalam talian dengan murid sekolah rendah. Jurnal Dunia Pendidikan. Vol 3(3): 250-264
Nurhayati, E. 2020. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring melalui media game edukasi quiziz pada masa pencegahan penyebaran covid-19. Jurnal Paedagogy. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan. Vol 7(3): 145–150.
Nurul Izzati, Harun Baharudin dan Mohd Khalid. 2021. Strategi kemahiran komunikasi dalam pengajaran bahasa arab. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education. Vol 1(3): 48-56
Nurul Khusnul Khotimah, Maria Ulfa Ashar dan Nurhidayah. 2021. Penerapan method diskusi berbasis e-learning dengan penggunaan aplikasi edmodo, zoom cloud meeting dan quizizz untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa materi sistem pencernaan pada program studi keperawatan UIN Alauddin Makassar. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia. Vol 1(1): 61-71. Doi https://doi.org/10.53299/jppi.v1i1.31
Ozgehan Ustuk & Dilek Inan. 2017. Theatre in education: A case of foreign language teaching in Italy. The Literacy Park. Vol 3(1): 18-31
Pramana, D. 2015. Perancangan Aplikasi Knowledge Sharing dengan Konsep Gamification. Jurnal Sistem dan Informatika: STMIK STIKOM Bali.
Rahma Hayati. 2018. Flipped Classroom Dalam Pembelajaran Matematika: Sebuah Kajian Teoritis. Vol 4(1): 496-502
Seidman, I. 2019. Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences. Virginia: Teachers College Press
Selvi Loviana., & Waskita Niti Baskara. 2020. Dampak pandemik COVID-19 pada kesiapan pembelajaran Tadris Matematika iain metro lampung. Jurnal Pendidikan Matematika. Vol 2(1): 61- 69.
Siti Nur Kamariah, Norraliza Norrahim, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Tamil Selvan Subramaniam . 2018. Penggunaan kaedah inkuiri penemuan terhadap minat pelajar dalam eksperimen sains tahun 5. Online Journal for TVET Practitioners.
Siti Zaharah, Roslinda Ramli Khodijah Abdul Rahman dan Nurul Nadhirah. 2018. Teknologi
Multimedia Dalam Pendidikan Abad 21. International Research Management & Innovation Conference : 1-9. Putrjaya 7 Ogos.
Smallhorn. 2017. The flipped classroom: A Learning Model To Increase Student Engagement Not Academic Achievement. Student Success. Vol 8(2): 43–53.
Suharyanto Suharyanto & Adele B. L. Mailangkay. 2016. Penerapan E-Learning Sebagai Alat Bantu Mengajar Dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Ilmiah Widya. Vol 4(13):17-21
Syahiza Zaharuddin & Fariza Khalid. (2019). Penerimaan Pelajar Tingkatan 1 terhadap Penggunaan Aplikasi Web 2.0 untuk Pembelajaran. Graduate Research in Education Seminar 2019. Fakulti of Education Studies: UPM hlm: 92-98
Wayan Redhana. 2019. Mengembangkan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Kimia. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Vol 13(1): 2239-223
Wijaya. 2016. Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Gobal. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika : 263-278. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.
Yap Leng Lee dan Ruhizan Mohamad Yasin . 2019. Keberkesanan Modul Flipped Classroom terhadap Pencapaian Bahasa Jerman dan Keterlibatan Pelajar. Journal of Humanities, Philosophy and Language, 2(8), 249-265. DOI:10.3563/ijhpl.280019
Published
2021-12-31
How to Cite
ROSLI, Siti Nur Wahida; ABD MAJID, Rosadah; MANSOR, Ahmad Zamri. Pelaksanaan PdPR Terhadap Murid Ketidakupayaan Pendengaran: Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 174-188, dec. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16686>. Date accessed: 21 may 2022.
Section
Articles