Isu dan Cabaran Dalam Kemahiran Membaca Dikalangan Murid Sekolah Rendah di Malaysia

  • Jayaganes Balanadam
  • Khairul Azhar Jamaluddin

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji isu dan cabaran dalam kemahiran membaca dikalangan sekolah rendah di Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor penyumbang kepada wujudnya masalah membaca  dalam kalangan murid sekolah kerajaan di Malaysia disebabkan oleh (1) faktor individu, (2) psikologi,(3) faktor kaedah pengajaran guru, (4) masa pengajaran, dan (5) faktor persekitaran yang digunakan. lmplikasi kajian ini menjelaskan bahawa kaedah pengajaran guru bahasa perlu diperbaiki dan ditingkatkan bagi mengatasi masalah membaca murid-murid sekolah rendah di Malaysia.

References

Awang Sariyan. (2011). Mencari Makna Diri Melayu. Renungan untuk Bangsaku Edisi Kedua.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Chua Yan Piaw. 2006. Asas statistik penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.
Chwee Hwa Ooi. (2018). Keberkesanan Modul dalam Meningkatkan Penguasaan Imbuhan meN dan peN dalam kalangan Murid SJKC. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.
Chew Fong Peng. (2016). Masalah Pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan Murid Cina Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(2): 10-22.
Creswell, J.W. 2005. Research design: Qualitative and quanlitative approach.Thousand Oaks,
CA: Sage Publication.Flick, U. 1998. An introduction to qualilative research. London:
Sage Publication.Jabatan Pelajaran Brunei. 1985. Sistem
Jamila K. A. Mohamad Kutty, Mohd Hanafi bin Mohd Yasin & Rosadah Abd. Majid. (2012). Pelaksanaan Pengajaran Kemahiran Membaca dan Menulis dalam Bahasa Melayu bagi Murid Prasekolah Bermasalah Pendengaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2): 111-127.
Kamaruddin Husin. 1990. Pedagogi bahasa 4. Petaling Jaya:Longmann.
Landis, J.R. & Koch, G.G. 1977. The measurement of observer agreement for categorical data.
Biometrics 45:255-268.
Mahzan Arshad. 2003. Pendidikan litera.gi bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. Kuala
Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Marohaini Yusoff. 2001. Penyelidikan kualitatif Pengalaman kerja lapangan kajian.Kuala
Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Manprit Kaur & Mohamad Amin. (2011). “Language Learning Strategies Employed by Primary School Students”. Dalam Mohamad Yazid Mohamad. Kekerapan Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Cemerlang Etnik Cina. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1): 85-92.
Marzukhi Nyak Abdullah. 1994. Kaedah pengajaran bahasa Melayu. Kurikulum bersepadu
sekolah rendah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Md. Daud Taha.2000. Bacaan mekanis dan hubungannya dengan kemahiran bertutur. Bandar
Seri Begawan: Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah.
Mohamad Yazid Mohamad. (2017). Kekerapan Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Cemerlang Etnik Cina. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1): 85- 92.
Mohamad Sofee Razak. 2007. Intelek kurang membaca. Utusan Malaysia,26 November.
Nathesan. S. (2010). Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu Edisi Kedua. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 2005. Kemahiran mendengar bahasaArab: Satu kajian di sekolah menengah kerajaan negeri. Tesis Dr. Fal. Fal-ulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Nora’azian Nahar & Fadzilah Abd. Rahman. (2018). Tahap Penguasaan Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu dalam kalangan Murid Bukan Penutur Natif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(1): 74-83.
Noor Zila Md. Yusuf. (2015). Bahasa antara dalam Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.
Noor Zuhidayah Muhd Zulkifli & Siti Saniah Abu Bakar. (2016). Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Jerman. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 4(2): 10-19.
Roshidah Hassan. (2017). Gaya dan strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Perancis. Journal of Language Studies 17(1): 125-146.
Sabar Mohamad. 2008. Tabiat membaca dalam kalangan pelajar luar bandar di Melaka. Kertas
Projek Sarjana Pendidikan.Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Samsiah Yaakub.2008. Penguasaan bacaan mekanis di kalangan murid darjah 3: Satu kajian kes di Sekolah Umar Ali Saifuddin, Brunei Muara. Jabatan Pendidikan Bahasa, Instiftit
Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam.
Sharala et al. (2014). Penggunaan dan Kekerapan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Warganegara Asing. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2): 25-35.
Sugiyono. 2005. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
Tamam. 2010. Reading Problems in Govemment Primary School Students
in Brunei Darussalam: A Case Study.Jurnal Pendidikan Malaysia. 35 (2)(2010) : 77-85
Wiersma, W. 2000. Research method in education: An inlroduction. Needham Heights, NY:
Allyn & Bacon.
Yahya Othman. 2008. Proses dan strategi membaca berkesan.Serdang: Penerbitan Universiti
Putra Malaysia.
Yin, R.K. 1994. Case study research: Design and methods.2: Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Whitehurst, G. J. & Lonigan, C. (2001). “Emergent Literacy: Development from Prereaders to Read”. Dalam Jamila K. A. Mohamad Kutty et al. Pelaksanaan Pengajaran Kemahiran Membaca dan Menulis dalam Bahasa Melayu bagi Murid Prasekolah Bermasalah Pendengaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2): 111-127.52
Zamri Mahamod.2004. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar cemerlang sekolah menengah. Universiti Kebangsaan Malaysia,Bangi.
Published
2021-12-31
How to Cite
BALANADAM, Jayaganes; JAMALUDDIN, Khairul Azhar. Isu dan Cabaran Dalam Kemahiran Membaca Dikalangan Murid Sekolah Rendah di Malaysia. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 127-135, dec. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16676>. Date accessed: 21 may 2022.
Section
Articles