Impak Dan Cabaran Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Atas Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan

  • Nilavani Mahalingam
  • Khairul Azhar Jamaludin

Abstract

Pengajaran dan pembelajaran (PdP) semasa perintah kawalan pergerakan (PKP) merupakan suatu pengalaman pertama yang agak mencabar bagi yang tidak pernah mengajar dan belajar dalam talian. Pembelajaran secara berhadapan muka terpaksa bertukar kepada pembelajaran atas talian disebabkan PKP dilaksanakan di seluruh Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) secara dalam talian telah diamalkan untuk menggantikan pembelajaran secara berhadapan muka di dalam  bilik darjah. Tujuan kertas konsep ini adalah untuk mengenalpasti impak dan cabaran yang dilalui oleh pendidik dan murid semasa pkp dilaksanakan di seluruh Malaysia. Bagi memenuhi tujuan kertas konsep ini beberapa kajian lepas telah dianalisis secara mendalam. Pelaksanaan pdp atas talian memberi impak dan cabaran kepada murid dan pendidik. Dapatan yang diperolehi menunjukkan pengajaran dan pembelajaran atas talian memberikan impak positif dan negatif kepada pendidik dan murid. Pelbagai cabaran telah dihadapi oleh pendidik dan murid semasa pengajaran pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya atas talian.

References

Abdul Halim Masnan., & Nor Mashitah Mohd Radzi. (2015). Pengetahuan persediaan pengajaran guru prasekolah baru. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 4, 90 - 108.
Abdul Kadir, Syazwani. (2020). The Use of Social Media in Millennials’ Teaching and Learning
Activities in Design-Related Course. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 5(13), 133. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v5i13.2087
Ahmad Rizal Md Rais, Abdul Razaq Ahmad, Anisa Saleha, Norfarizah Adira Abd Hadi. (2015). Kompentensi Guru Terhadap Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Basak, S.K., Wotto, M., Bélanger, P. (2016). A framework on the critical success factors of e- learning implementation in higher education: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 10: 2409–2414. Berita Harian. 20. 19 Mei.
Bdiwi, R., Runzb C., Faizc S. & Ali C.A. (2019). Smart learning environment: teacher’s role in assessing classroom attention. Research in Learning Technology 27: 2072.
Brodahl, C., & Wathne, U. (2016). In-service teachers’ perceptions of the design and quality of mathematics videos in their on-line learning. Journal of the International Society for Teacher Education. 2016, 20(2), 67-78.
Cassidy, S. (2016).Virtual learning environments as mediating factors in student satisfaction
with teaching and learning in higher education. Journal of Curriculum and Teaching 5(1): 113-123.
Faridah, C.I., & Afham, A., (2019). Kajian Keberkesanan Pembelajaran Interaktif Berasaskan Aplikasi Kahoot: Satu Kajian Tindakan Terhadap Kursus Principles of Marketing. Online
Journal for Tvet Practitioners. Vol. 4 No. Retrieved from http://penerbit.uthm.edu.my/ojs/ojtp Fauzan & Fatkhul Arifin. (2019). The effectiveness of Google Classroom media on the students’ learning outcomes of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education Department. Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI 6(2): 271-285.
Gajanan, P.P. (2020). Google Classroom: An integrating technology tool in English language teaching. Studies in Indian Place Names UGC Care Journal. 40(57):51-56.
Gunawan, G., Suranti, N. M. Y., & Fathoroni, F. (2020). Variations of Models and Learning Platforms for Prospective Teachers During the COVID-19 Pandemic Period. Indonesian Journal of Teacher Education 1(2): 61-70.
Hasliza Hashim, Siti Munira Mohd Nasri and Zarina Mustafa. (2016). Cabaran yang Dihadapi oleh Guru dalam Pelaksanaan Persekitaran Pembelajaran Maya Frog di Bilik Darjah. Asia Pacific Journal of Educators and Education School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia.
Hazwani Mohd Najib, Noor Raudhiah Abu Bakar, Norziah Othman. (2017). E-pembelajaran dalam kalangan murid di sebuah Institusi Pengajian Tinggi Selangor. Malaysian Online Journal of Education 1(1): 74-82.
Herman, D. S. (2015). The Effects of Multimedia and Learning Style on Student Achievement in Online Electronics Course. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology.
Lapada Aris Alea, Miguel Frosyl Fabrea, Robledo Dave Arthur Roldan & Alam Zeba Farooqi.(2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), pp.127-144.
Losius Goliong, Ahsly Kasin, Marcelus Johnny & Nazarius G. Yulip. (2020). Cabaran pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran jarak jauh semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Pejabat Pendidikan Daerah Ranau. Sabah. 6 Mei
Mailizar M., Almanthari, A., Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary School Mathematics Teachers’ Views on E-learning Implementation Barriers during the COVID-19 Pandemic: The Case of Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), em186.
Mewcha, A.G & Ayele, A.F. (2015). Assessing Teachers’ Perception on Integrating ICT in Teaching Learning Process: The Case of Adwa College. Journal of Education and Practice, ISSN 2222-288X, Vol.6, No.4, Department of Information and Communication Technology, Adwa College of Teacher Education, Institute of Geo-Information and Earth Observation Science, Mekelle University, Mekele, Ethiopia.
Mohd Fairuz Jafar. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa pandemik Covid-19. Prosiding Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan, 404-410.
Mohd Fairuz Jafar, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa pandemik Covid-19. Prosiding Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan, 404-410.
Mohd Najib,H.,Abu Bakar, N. R.,& Othman, N.(2017). E-Pembelajaran Dalam Kalangan Murid
Di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Selangor. Malaysian Online Journal of Education, 1(1),74-82.
Mohd Rohiman Subri, 2021). Pelaksanaan Pengajaran Guru Cemerlang dalam Mata Muridan Bahasa Melayu ketika Pandemik COVID-19: Satu Kajian Kes. Journal of Malay language, Education and Lierature.21-32
Muhammad, A., Ghalib, M.F.M.D., Ahmad, F., Naveed, Q.N. & Shah, A. (2016).A study to investigate state of ethical development in E-learning. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications 7 : 284–290
Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi pengajaran dan pembelajaran secara maya dalam kebiasaan baharu semasa pandemik Covid-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS
Noriyani Binti Doman. (2017). Implikasi Google Apps dalam Pengajaran dan Pembelajaran Murid pesisir UTHM. Tesis Sarjana. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Kuala Lumpur.
Nor Hidayati Mokhtar. (2020, April 27) Pembelajaran dalam talian untuk pembelajaran sepanjang hayat. Newshub. https://news.utm.my/ms/2020/04/pembelajaran-atas-talian-untuk-pembelajaran-sepanjang-hayat
Nurul Shida et al. (2019). The Influence of E-Learning towards Metacognitive Enhancement in Mathematical Problem Solving. International Journal of Emerging Technologies in Learning. iJET ‒ Vol. 14, No. 20.
Nor Aziah Abdul Aziz, & Mohd Taufik Hj Ahmed. (2016). E-Pembelajaran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Ipg Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi,11, 116–130.
Panteli, P., & Panaoura, A. (2020). The Effectiveness of Using Mobile Learning Methods in Geometry for Students with Different Initial Mathematical Performance. Social Education Research, 1-10.
Rusdiana, A., Abdul Muin, Ara Hidayat & Yaya Suryana. (2020). POE2WE learning management based on Google Classroom blended learning. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 24(8): 1475-7192.
Rossafri Mohamad & Shabariah Mohamad Shariff (2011). Kesan penggunaan laman sosial ke atas kaedah perbincangan di dalam pengajaran dan pembelajaran mata muridan Sejarah. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, 1(1): 75-80.
Sandeep Krishnamurthy. (2020). The Future of Business Education: A Commentary in the Shadow of the Covid-19 Pandemic. Journal of Business Research.
Saleh, N. S., & Rosli, M. S. (2020). Tinjauan Literatur Sistematik: Interaksi Media Sosial Atas Talian Dalam Kluster Pendidikan dan Pekerjaan. Sains Humanika, 12(3), 53-65.
Shirley Anne. S. Paul. A. S., Hart, P., Augustin, L., Clarke, P. J., & Pike, M. (2020). Parents’ perspectives on home-based character education activities. Journal of Family Studies, 1-23.
Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat. (2020). Pengajaran dan pembelajaran dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/689322/covid-19-pendidikan-menerusi-dunia-maya-cabaran-baharu-buat-guru.(20 May 2021)
Windhiyana, E. (2020). Dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran online di perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Persepektif Ilmu Pendidikan, 34 (1), 1-8.
Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. 2020. COVID-19: Impak dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (Pnyt.) Sistem Pendidikan di Malaysia: Sejarah dan Cabaran Abad Ke-21, 449-486. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
Zulkifli, N., Hamzah, M. I., & Abdul Razak, K. (2020). Isu dan Cabaran Penggunaan MOOC Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 10(1), 77-94.
Zhu, Y., Zhang, J. H., Au, W., & Yates, G. (2020). University students’ online learning attitudes and continuous intention to undertake online courses: a self-regulated learning perspective. In Educational Technology Research and Development (Vol. 68, Issue 3).
Published
2021-12-31
How to Cite
MAHALINGAM, Nilavani; JAMALUDIN, Khairul Azhar. Impak Dan Cabaran Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Atas Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 104-115, dec. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16675>. Date accessed: 19 may 2024.
Section
Articles