Penjanaan Kemahiran Insaniah Melalui Gaya Pembelajaran dan Kecerdasan Pelbagai

  • Siti Kausar Zakaria
  • Mohd Noor Daud

Abstract

Kemahiran insaniah juga dikenali sebagai kemahiran generik telah digubal oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bertujuan meningkatkan kompetensi kebolehgajian graduan. Kemahiran insaniah seperti berkomunikasi, sikap terhadap kerja, bekerja dalam kumpulan, menepati masa, menyesuaikan diri dengan keperluan kerja, bekerja dalam tekanan, tidak bergantung, dan boleh bekerja dengan orang daripada berbagai-bagai golongan dan latar belakang merupakan aspek yang dinilai semasa temuduga meminta pekerjaan. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk IPT mengandungi lapan juzuk kemahiran iaitu kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional, dan kemahiran kepimpinan. Modul dibangunkan berasaskan teori pembelajaran iaitu teori pembelajaran sosial, kognitif dan behaviorisme. Kertas konsep ini mengupas tentang penjanaan kemahiran insaniah melalui kecerdasan pelbagai dan gaya pembelajaran. Teori kecerdasan pelbagai dan gaya pembelajaran boleh diaplikasikan dalam aktiviti pembangunan insaniah seperti aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Penjanaan kemahiran insaniah melalui kecerdasan pelbagai dan gaya pembelajaran sangat jarang difokuskan. Banyak kajian dijalankan di dalam negara khususnya mengkaji aspek-aspek ini dan perkaitannya dengan pencapaian akademik semata-mata sedangkan kemahiran insaniah sebenarnya lebih diperlukan di dalam kerjaya. Kajian lepas membuktikan kemahiran insaniah boleh dijana melalui kecerdasan pelbagai dan gaya pembelajaran yang diamalkan semasa proses pembelajaran pelajar sepanjang berada di universiti.

References

Ashari Sikor, Nurul Asmida Mohd Razali, Razali Hassan & Ahmad Kamal Rizal Madar. (2010). Penguasaan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Kota Bharu Dalam Ahmad Esa & Mohamad Zaid Mustafa. Kemahiran Insaniah: Kajian di Institut-Institut Pengajian Tinggi. Batu Pahat: Penerbit UTHM, 125-152.
Camorro-Premuzic, H. T., Arteche, A., J, Brenmer, A., Green, C., & Furnham, A. (2010). Soft skills in Higher Education: Importance and Improvement Rating as a Function of Individual Differences and Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 30 (2), 221-241.
Eisa M. E & Chang Lee Hoon. (2001). Penyelidikan Kuantitatif, Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Eisa El-Bahan. (2006). Multiple Intelligence Style in Relation to Improved Academic Performance in Kuwaiti Middle School Reading. Journal of Digest of Middle East Studies.
Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21stCentury. New York, NY: Basicbooks
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books. Ed. ke 3.
Gholam-Reza Rahimi. (2011). Surveying of Relationship Between Multiple Intelligences and Critical Thinking of Islamic Azad University Managers in 13th region. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3 (2), 1093-1110.
Hussain Othman, Abdullah Sulaiman, Mohd Zain Mubarak dan Nik Kamal Wan Mohamed. (2006). Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Bidang Pengajian Kemanusiaan. Kertas Kerja Seminar Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2006, anjuran SPACE, UTM, 8-9 Ogos 2006, Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur.
Jamaludin Badusah (ed). (2006). Model Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Kamus Dewan. (2000). 3rd. ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kementerian Pengajian Tinggi. (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti: Putra Malaysia.
Marliana Musa & Ahmad Esa. (2009). Tahap Penguasaan Kemahiran generik Dalam Kalangan pelajar tahun akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Pendidikan., UTHM. Journal of Techno Social, (1) 1.
Mohd Mustaman. (2006). Kajian Pengesanan Graduan Universiti Pendidikan Sultan Idris 1999-2004. Laporan Penyelidikan tidak terbit, UPSI: Tanjung Malim.
Norazura Tuksiran, Suliza Adira Mohd@Ariffin & Siti hazwani Mohamed Rozi. (2011). Teori Kecerdasan Pelebagai untuk Meningkatkan Peglibatan Aktif Pelajar di Dalam Kelas. http://scribd.com/doc/31126414/Teori-kecerdasan-Pelbagaian-Untuk-Penglibatan-Pelajar-Aktif [2 Disember 2011].
Pihie, Z.A.L., & Akinboye, A.K. (2014). Effects of Learning Styles on Students’ Perceptions of Entrepreneurship Course Relevance and Teaching Methods. International Interdisciplinary Journal of Education, 3(1), 217-224.
Rashidi Abbas. (2008). Kemahiran insaniah: Meneroka Metodologi Rasulullah SAW (Panduan untuk Para Pendidik).Universiti Malaysia Pahang: Pahang.
Sharifah Hapsah Syed Hassan Shahabuddin. (2006). Kerangka Kelayakan Malaysia. Lembaga Akreditasi Negara.
Shaharuddin, A., Noriah Mohd, I., Khaidzir, I., & Jumali, S. (2010). Generic Competency Profile Among Students in Institute of Higher Learning: A Case Study of University Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. College Student Journal, 44 (3), 811- 820.
Usha Malini & Chong Yuen, L. (2007). Persepsi Pelajar Terhadap Atribut Pekerjaan dan Implikasinya ke Atas Pendidikan Universiti. Sains Malaysiana, 36 (2). 213-223.
Vincent, A. & Ross, D. (2010). Personalize Training: Determine Learning Styles, Personality Types and Multiple Intelligences Online. The Learning Organization Journal, (8) 1. 36-43.
Zakiah Osman. (2012). Persepsi Pensyarah Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (JTMK) Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS) Terhadap Kemahiran Interpersonal Dan Intrapersonal Pelajar JTMK POLIMAS. Prosiding POLIMAS 2012.
Zalizan Jelas & Nor Zaini Azman. (2006). Generic Skills Provision in Higher Education. International Journal of Learning, 12 (5), 199-210.
Zamri Mahamod, Anisah Alias & Nur Ehsan Mohd Said. (2012). Perbandingan Kemahiran Generik Pelajar Opsyen Bahasa Melayu di Sebuah IPTA dan IPG. AJTLHE, (4)1, 82-95.
Published
2021-12-01
How to Cite
ZAKARIA, Siti Kausar; DAUD, Mohd Noor. Penjanaan Kemahiran Insaniah Melalui Gaya Pembelajaran dan Kecerdasan Pelbagai. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 65-76, dec. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16366>. Date accessed: 21 may 2022.
Section
Articles