Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Kemahiran Mengolah Perenggan Mudah Dalam Kalangan Pelajar Tahun 1 Luar Bandar

  • Nina Mohd Idrus
  • Nurfaradilla Mohamad Nasri

Abstract

Pendidikan alaf ke-21 menuntut para pendidik mempelbagaikan kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar di mana kaedah flipped classroom ialah salah satu metodologi pengajaran dan pembelajaran yang terkini. Kajian kes instrumental ini adalah berbentuk kualitatif. Kajian ini dijalankan terhadap 6 orang pelajar Tahun 1 dari sekolah harian biasa berdasarkan pencapaian markah mereka yang terendah di dalam ujian diagnostik Bahasa Melayu dan telah diadakan pada minggu sebelumnya. Instrumen yang digunakan merangkumi pemerhatian serta temubual peserta kajian dan ibu bapa pelajar terbabit. Instrumen senarai semak digunapakai bagi melihat aspek kualiti pengolahan perenggan pelajar. Dapatan hasil kajian menunjukkan peningkatan kualiti pengolahan perenggan pelajar bertambah baik selepas mengamalkan kaedah flipped classroom. Hasil kajian ini boleh digunakan para guru untuk menggunakan kaedah flipped classroom di dalam topik lain dengan lebih berkesan dan menarik para pelajar yang lemah di dalam Bahasa Melayu.

References

Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail. (2013). Pelaksanaan Pembelajaran Menyeronokkan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2), 49-63.
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and Cognitive Load in the Flipped Classroom: Definition, Rationale and a Call for Research. Higher Education Research & Development, 34, 1-14.
Ahmed, M.A.E.A.S. (2016). The Effect of a Flipping Classroom on Writing Skill in English as a Foreign Language and Students’ Attitude Towards Flipping. US- China Foriegn Language, 14(2), 98-114.
Azlina A. Rahman. (2014). Flipped Classroom Dalam Konteks Malaysia. Fakulti Pendidikan: Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
Azlina A. Rahman. (2017). Kesan Kaedah Flipped Classroom Menerusi Pembelajaran Berasaskan Projek ke Atas prestasi dan Gaya Pembelajaran murid. (Kertas Projek) Universiti Teknologi Malaysia. (Tidak Diterbitkan) (Tesis Doktor Falsafah).
Bergmann, J., dan Sams, A., 2012, Flip your classroom: reach every students in every class every day, Eugene, Oregon, Washington DC: International Society for Technology in Education.
Danial Heryanto Zainal Abidin. (2018). Penggunaan Aplikasi Whatsapp dalam Kaedah Flipped Classroom untuk Peningkatan Akademik Bahasa Melayu Tahun 5. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2018, hlm. 976-984
Dorothy Dewitt, Norlidah Alias, Saedah Siraj & Mohd Nazri Abdul Rahman. (2014). Design and Developmental Research: Emergent Trends in Educational Research. Pearson: Malaysia. (pp 2-15).
Fatemah Soltanpour & Mohammadreza Valizadeh. (2018). A Flipped Writing Classroom: Effect on EFL Learners’ Argumentative Essays. Advances in Language and Literary Studies. 9(1), 5-13.
Flumerfelt, S., & Green, G. (2013). Using lean in the flipped classroom for at risk students. Educational Technology and Society, 16(1), 356–366.
J. Wasley Baker (2000). The “Classroom Flip”: Using web course management tools to become the guide by the side. Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning (pp. 9–17).
Jiugen, Y., Ruonan, X., & Wenting, Z. (2014). Essence of Flipped Classroom Teaching Model and Influence on Traditional Teaching. IEEE, 362–365
Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclu- sive Learning Environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30–43. https://doi.org/ 10.1080/00220480009596759
Lai, C.L., dan Hwang, G.J. (2016). A Self-regulated Flipped Classroom Approach to Improving Students‟ Learning Performance in A Mathematics Course. Journal of Computers and Education 100(1): 126-140
Lila Salleh & Norainika Murni Dol Karim. (2016). Membina Kemahiran Pembelajaran Kendiri Melalui Teknik Flipped Classroom.
Mariani Md Nor. (2011). Pemerhatian Dan Penilaian. Pearson Malaysia Sdn. Bhd: Selangor.
Malaysia Education Blueprint, M. (2013). Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025. Education, 27(1).
Meor Ibrahim Kamaruddin, dan Assaadah Mohamad. (2011). Kajian Gaya Pembelajaran Dalam Kalangan murid UTM. Journal of Educational Psychology and Counseling, 2(1), 51–77.
Merriem, S.B. (1998). “Qualitative Research and Case Study Applications in Education.” (2nd ed.). San Francisco : Jossey-Bass
Mohamed Amin Embi, dan Ebrahim Panah. (2014). Blended and Flipped Learning: Case Studies in Malaysian Higher Education Institutions. Selangor: Centre for Teaching and Learning Technologies UKM.
Mukherjee, T. C. (2013). Exploring the Relationship Between Learner‟s Attributes andFlipped Classroom Success in The Malaysian Context. Sarawak: Curtin University Sarawak Malaysia
Pavanelli, Renata. “The Flipped Classroom: A Mixed Methods Study of Academic Performance and Student Perception in EAP Writing Context.” International Journal of Language and Linguistics, vol. 5, no. 2, 2018, pp. 16-26.
Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the Classroom. Gifted Child Today, 37(1), 51–55.
Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N., & Su,T. T. (2009). Why peerdiscussion improves student performance on in- class concept questions. Science, 323,122–124. Tetty Juliana Sujono. (2018). Pembelajaran Genre Sastera Melalui Flipped Classroom. Singapura: Pusat bahasa Melayu Singapura & Maktab Rendah Innova.
Wahindah Suhari, Wan Alfidah Suleiman dan Zuraidah Saidin. (2015). Memperelok Budi Memperindah Bahasa: Seminar Bahasa Melayu 2015. Oxford Graphic Printers Pte Ltd: Pusat Bahasa Melayu Singapura.
Published
2021-09-01
How to Cite
MOHD IDRUS, Nina; MOHAMAD NASRI, Nurfaradilla. Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Kemahiran Mengolah Perenggan Mudah Dalam Kalangan Pelajar Tahun 1 Luar Bandar. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 114-122, sep. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/15134>. Date accessed: 24 oct. 2021.
Section
Articles