Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik METrO Betong Sarawak

  • Halimatus Saadiah Kariya

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar semester akhir Politeknik METrO Betong Sarawak (PMBS). Faktor-faktor yang dikenalpasti ialah faktor minat pelajar, sikap pelajar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran pensyarah. Jumlah responden yang terlibat ialah seramai 82 orang daripada Program Kewangan dan Perbankan (DKB) dan Program Pengurusan Pelancongan (DUP). Instrumen kajian yang digunakan adalah melalui soal selidik. Analisis data dibuat menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 23 untuk mendapatkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Nilai kebolehpercayaan item ialah 0.741 yang menunjukkan kebolehpercayaan soalan yang boleh diterima. Hasil kajian menunjukkan faktor daripada pengajaran dan pembelajaran pensyarah merupakan faktor yang paling tinggi iaitu min = 4.44 diikuti faktor minat pelajar (min = 4.23) dan faktor sikap pelajar (min = 4.20). Justeru, melalui kajian ini kesemua faktor menunjukkan hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Namun, tindakan penambahbaikan perlu dilakukan demi pencapaian akademik yang lebih cemerlang. 

References

Abdul Muqsith Ahmad (2013). Faktor yang Mempengaruhi Perbezaan Pencapaian Akademik Pelajar Lepasan Diploma Politeknik dan Matrikulasi Terhadap Subjek Kejuruteraan. Disertasi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Abu Bakar Nordin (1994). Reformasi Pendidikan dalam Menghadapi Cabaran 2020. Kuala Lumpur: Cetaktama Press.
Ahmad Rizal Madar, Nurul Akmar Kamarudin & Saifullizam Puteh (2005), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Menguasai Mata Pelajaran Kejuruteraan di Politeknik-politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Universiti Sains Malaysia. Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 2005 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari.
Bohner, G., & Wanke, M. (2002). Attitudes and Attitude Changes. Hove, UK: Psychology Press.
Hafizah Abdul Razak (2015). Hubungan Antara Big Five Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
Kementerian Pengajian Tinggi. Visi dan Misi. Diperolehi pada 1 Ogos 2020 daripada https://www.mohe.gov.my/korporat/tentang-kami/visi-dan-misi
Lucas Kee, Mohd Zairulniza Jaludin & Mohliyarni Jaling (2018). Kajian Kepuasan Majikan terhadap Graduan Kolej Komuniti Sandakan 2018. Sandakan: Unit Penyelidikan, Inovasi, Kolej Komuniti Sandakan.
Muhamad Shafiq Mohd Razali & Noraini Abdol Raop (2018). Mengenalpasti Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Sarjana Muda Psikologi, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Jurnal Sains Sosial Malaysian Journal of Social Science Jilid 3.
Muhammad Hazrul Ismail (2012). Kajian Mengenai Kebolehpasaran Siswazah di Malaysia: Tinjauan dari Perspektif Majikan, Prosiding Perkem VII, Jilid 2.
Noor Erma Abu & Leong Kwan Eu (2014). Hubungan Antara Sikap, Minat, Pengajaran Guru dan Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Pencapaian Matematik Tambahan Tingkatan 4. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik Bil 2 Isu 1.
Nooriah Yusof, Norain Mat Lazim & Zakiyah Jamaluddin (2013). Persepsi Pelajar Prasiswazah terhadap Program Pembangunan Kebolehpasaran Siswazah: Kes Universiti Sains Malaysia. International Journal of Environment, Society and Space.
Noraini Idris (2010), “Penyelidikan dalam Pendidikan,” Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
Noraznida Husin & Siti Zubaidah Md Nor (2018). Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Program Pengajian di IPTS: Kajian di Fakulti Pengurusan dan Muamalah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah 2018 (ICoMM 2018).
Omardin Ashaari (1996). Kaedah Pengajaran Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
Raha (1991). Kolerasi antara Status Sosio Ekonomi Keluarga Pelajar, Bentuk Stail Kognitif dan Pencapaian Akademik Pelajar dalam Sains dan Matematik. Tesis Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Shea, P. (1983). Student Learning Style: A Segmentation Strategy for Higher Education. Journal of Education for Business.
Umavathi Ramayah. Sistem pendidikan kini terlalu berteraskan peperiksaan. Diperolehi pada 18 April 2020 daripada https://www.astroawani.com/berita-malaysia/sistem-pendidikan-kini-terlalu-berteraskan-peperiksaan-prof-dr-saedah-238892.
Woolfolk A. (1988). Educational Psychology. (8th ed.) Boston: Allyn & Bacon.
Published
2020-12-31
How to Cite
KARIYA, Halimatus Saadiah. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik METrO Betong Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 9-18, dec. 2020. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/11767>. Date accessed: 03 oct. 2023.
Section
Articles