Hashim, M. 2024 Mar 31. Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) dalam Pembangunan Profesionalisme Keguruan: Satu Tinjauan Literatur. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1