Mohd Tarmizi, A., & Nik Yaacob, N. (2024). Kesahan Kandungan Instrumen Soal Selidik Kompetensi Sosioemosi dan Iklim Bilik Darjah. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 159-168. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25615