Zali, N., Azmi, S., & Mat Rasid, S. (2024). Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Minat Terhadap Aktiviti Fizikal dalam Kalangan Murid Berumur 11 Tahun. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 148-158. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25326