Subri, M., Nudin, A., & Ebrahim, I. (2022). Pelaksanaan Pengajaran Guru Bahasa Melayu Berteraskan KPMPerkasaKU: Satu Kajian Kes. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 419-427. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18134