RETROPSPEKSI GURU PELATIH PISMP MATEMATIK TERHADAP PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN KEPUASAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  • Syed Khalid Syed Idrus, Ph.D
  • Muhammad Nidzam Yaakob, Ph.D
  • Ahmad Sobri Shuib, Ph.D

Abstract

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Matematik (PISMP) merupakan salah satu program pengajian yang ditawarkan di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kajian lampau menunjukkan guru Matematik menghadapi masalah pengetahuan isi kandungan dan kemahiran pedagogi Matematik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini bertujuan menilai perbezaan pengetahuan, kemahiran dan kepuasan guru pelatih di Institut Pendidikan Guru mengikut jantina dan institut pendidikan guru kampus. Sampel kajian seramai 187 orang guru pelatih PISMP Institut Pendidikan Guru Zon Utara. Soalan soal selidik diedarkan kepada guru pelatih bagi mengutip data. Kajian ini ialah kajian kuantitatif, data dianalisa menggunakan statistik inferensi iaitu Ujian t dan Ujian Manova. Dapatan kajian mendapati Ujian-t terhadap pengetahuan, kemahiran dan kepuasan guru pelatih tidak signifikan, ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan antara jantina terhadap pengetahuan, kemahiran dan kepuasan. Manakala bagi Ujian Manova menunjukkan terdapat perbezaan pengetahuan dan kepuasan di Institut Pendidikan Guru Kampus. Dapatan menunjukkan terdapat perbezaaan pengetahuan antara IPG, IPG yang paling tinggi pengetahuan ialah IPGK 2, diikuti dengan IPGK 4, IPGK 1, IPGK 3 dan IPGK 5. Manakala dapatan perbezaan bagi kepuasan antara IPGK pula ialah IPGK 2 paling tinggi, diikuti dengan IPGK 1, IPGK 4, IPGK 5 dan IPGK 3. Implikasi kajian menunjukkan walaupun IPGK ditadbir secara berpusat dan mengguna kurikulum yang sama tetapi masih terdapat perbezaan dalam pengetahuan dan kepuasan dalam kalangan guru pelatih.

Author Biographies

Syed Khalid Syed Idrus, Ph.D

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Kedah

Muhammad Nidzam Yaakob, Ph.D

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Kedah

Ahmad Sobri Shuib, Ph.D

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Kedah

Published
2020-02-25
How to Cite
SYED IDRUS, PH.D, Syed Khalid; YAAKOB, PH.D, Muhammad Nidzam; SHUIB, PH.D, Ahmad Sobri. RETROPSPEKSI GURU PELATIH PISMP MATEMATIK TERHADAP PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN KEPUASAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU. Jurnal IPDA, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 25-35, feb. 2020. ISSN 1394-6218. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ipda/article/view/8027>. Date accessed: 10 aug. 2022.
Section
Articles