KESEDIAAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

  • Mazarul Hasan Mohamad Hanapi University Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, MALAYSIA
  • Maizura Komari University Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, MALAYSIA
  • Norazimah Zakaria University Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, MALAYSIA

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru Pendidikan Islam sekolah rendah daripada aspek kognitif (pengetahuan), psikomotor (kemahiran) dan afektif (sikap) terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 di Pelabuhan Klang, Selangor. Seramai 60 orang guru Pendidikan Islam dipilih secara bertujuan dalam menjayakan kajian ini. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan dan menggunakan set soal selidik telah dipilih bagi kajian ini. Skala Likert lima mata digunakan bagi tahap kesediaan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Statistical Package for The Social Science (SPSS) version 21.0 dan ditunjukkan dalam peratus, kekerapan, min dan sisihan piawai. Dapatan hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kesediaan guru Pendidikan Islam di Pelabuhan Klang, Selangor berada pada tahap tinggi dari aspek pengetahuan, manakala aspek kemahiran dan sikap berada pada tahap sederhana. Dapatan kajian ini menggambarkan bahawa kesediaan guru daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap amat penting dan diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21, agar pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Diharapkan kajian ini akan menjadi rujukan kepada guru-guru Pendidikan Islam dalam menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan.

References

Abdul Ghoni Ahmad. (2018, Februari). Pendidikan kita bertaraf dunia. Majalah Pendidik. 9-11
Abdul Halim Abdullah. (2018, Januari 03). Teruskan amalan pendidikan abad ke-21 untuk kejayaan berterusan. Diperoleh daripada https://educ.utm.my/halim/teruskan-amalan-pendidikan-abad-ke21-untuk-
kejayaan-berterusan/
Ainun Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian bahasa melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol. 7. Bil. 2.
Aminudin Mansor. (2017, Julai). Rencam dan hebat cabaran guru abad ke-21. Majalah Pendidik. Diperoleh daripada https://www.pendidik.com.my/majalah/pendidik-julai-2017/item/426-rencam-hebat-cabaran-guru-abad-ke-21/
Azalida Tajudin & Norazilawati Abdullah. (2018). Kesediaan guru Sains sekolah rendah terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia. Vol. 8. No. 1.
Badrul Hisham Alang Osman & Mohd Nasruddin Basar. (2016). Amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi. Jilid 10.
Buletin Anjakan. (Bil 4/2015). Pembelajaran abad ke-21: Amalan dan pelaksanaan di sekolah. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Diperoleh daripada https://www.moe.gov.my>pemberitahuan
Buletin Anjakan. (Bil 5/2015). Guru abad ke-21. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Diperoleh daripada https://www.moe.gov.my>pemberitahuan
David Melita. (2015). Teacher education preparation program for the 21st century. which way forward for Kenya? Journal of Education and Practice. Vol. 6. No. 24.
Ismail, M. Z., & Othman, M. K. (2018). Amalan Pedagogi Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 13, 54-71.
Jaggil Apak & Muhamad Suhaimi Taat. (2018). Pengaruh kesediaan guru terhadap pengurusan bilik darjah abad ke-21. Malaysia Journal of Sciences and Humanities. Vol. 3. Issue. 4.
Kamarudin Husin. (2010). Psikologi pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Kamus Dewan (ed. Ke-4). (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Ringkasan Eksekutif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Diperoleh daripada https://pelanpembangunanpendidikanmalaysia2013- 2025ringkasan-130909000252.pdf
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Rendah Pendidikan Islam Tahun 1 (Semakan). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Pembelajaran abad ke-21 (PAK 21). Diperoleh daripada https://www.slideshare.net/nsyairie74/kit-penerangan-pak21-79959132
Mahdzir. (2017, Mei). Pendidikan penjana transformasi. Majalah Pendidik. 6-7
Maria Uffa Zulkafeli. (2016, November 29). Malaysia perbaiki kedudukan dalam TIMMS 2015. Berita Harian. Diperoleh daripada https://www.bharian.com.my/node/218122
Maria Uffa Zulkafeli. (2017, Mei 16). Cabaran guru abad ke-21. Berita Harian. Diperoleh daripada https://www.pressreader.com>malaysia
Mark Anthony. (2017). The 21st century skills and job performance of teachers. Journal of Education and Practice. Vol. 8. No. 32.
Nooraini Abdul Rahim & Abdul Halim Abdullah. (2017). Kesediaan guru Matematik sekolah menengah dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran abad ke-21. Johor: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.
Norazilawati Abdullah et al. (2014). Kesediaan guru Sains dan Matematik dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia. Vol. 4. No. 1.
Pejabat Pendidikan Daerah Klang. (2017). Modul teras pembelajaran abad ke-21: Aplikasi dalam PdPc. Selangor: Pejabat Pendidikan Daerah Klang.
Pendidik. (2016, November). ‘Saya membalas jasa baik kerajaan’ – Dr. Khair. Majalah Pendidik. 8-14
Raja Abdullah Raja Ismail & Daud Ismail. (2018). Aplikasi ‘Konsep 4C’ pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih Pengajian Agama Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal. Vol. 1. Issue 1.
Rohani Arbaa, Hazri Jamil & Mohammad Zohir Ahmad. (2017). Model bersepadu penerapan kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia 42(1).
Sidik, I. F., Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2019). The Relationship between Students’ Involvement in 21st Century Classroom Learning Activities and Higher Order Thinking Skills (Hubungan antara Keterlibatan Pelajar dalam Aktiviti Pembelajaran Abad ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi). Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 44(1), 59-64.
Shaffe Mohd Daud et al. (2009). Pengajaran dan pembelajaran daripada pelbagai perspektif. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Published
2020-05-12
How to Cite
MOHAMAD HANAPI, Mazarul Hasan; KOMARI, Maizura; ZAKARIA, Norazimah. KESEDIAAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21. International Journal of Education and Pedagogy, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 9-17, may 2020. ISSN 2682-8464. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/9167>. Date accessed: 21 may 2024.
Section
Articles