AMALAN AKAUNTABILITI DAN INTEGRITI PROFESION PERGURUAN TERHADAP DISIPLIN KERJA DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH

  • Mohd Zukifli Ismail Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, Serdang, MALAYSIA
  • Mohd Nazim Latif Unit Peperiksaan dan Penilaian, Institut Pendidikan Guru kampus Kota Bharu, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, MALAYSIA
  • Mohd Hasaidi Hassan Unit Peperiksaan dan Penilaian, Institut Pendidikan Guru kampus Kota Bharu, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, MALAYSIA
  • Shamsuddin Muhammad Unit Peperiksaan dan Penilaian, Institut Pendidikan Guru kampus Kota Bharu, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, MALAYSIA
  • Zuhdi Muhammad Unit Peperiksaan dan Penilaian, Institut Pendidikan Guru kampus Kota Bharu, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, MALAYSIA

Abstract

Amalan akauntabiliti dan integriti merupakan satu aspirasi yang menjadi indikator dalam setiap organisasi sekolah kepada pelaksanaan transformasi pendidikan di sekolah. Kajian ini merupakan kuantitatif yang menggunakan kaedah soal selidik sebagai instrumen kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan akauntabiliti dan integriti profesion perguruan terhadap disiplin kerja guru di sebuah sekolah menengah yang meliputi tiga fokus utama. Seramai 131 responden menjadi sampel Kajian merangkumi guru-guru yang bertugas di sekolah tersebut. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini merupakan satu set soal selidik yang di adaptasi daripada kajian lepas yang memenuhi skop kajian ini serta soalan kaji selidik yang telah dibentuk berpandukan definisi operasional dan kajian literatur dengan pengesahan oleh pakar bertauliah. Analisis Deskriptif merupakan analisis utama yang digunakan bagi menganalisis persoalan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min signifikan tahap amalan etika profesion perguruan dan disiplin guru berdasarkan jantina dan pengalaman. Hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah ini menunjukkan semakin baik amalan akauntabiliti dan integriti profesion perguruan semakin baik disiplin kerja. Implikasi kajian ini adalah dapat mengenal pasti kedudukan tahap pengetahuan guru sekolah menengah tentang amalan akauntabiliti dan integriti profesion perguruan tehadap disiplin kerja guru didalam organisasi. Kajian ini masih releven untuk dijalankan dimasa akan datang dengan penambahan isu seperti integriti dan nilai dalam profesion perguruan.

References

Abdul Rahim, A., Mohd Hamzah, M. I., & Mohd Noor, M. Y. (2019). Kepimpinan Transformasi School Improvement Partner (SIPARTNER+) dan Proses Coaching Dalam Pembangunan Kepimpinan Pendidikan. Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan, 32(1), 49–65.
Anizah Shuhaibun. (2018). Pengaruh Gaya Kepimpinan Pengetua Dalam Budaya Kerja Guru Di Smka Maahad, Muar Johor. 283.
Ariff, N., Mansor, M., & Yunus, N. (2021). Dimensi Model Kepimpinan Guru: Satu Tinjauan Literatur Bersistematik Dimensions of the Teacher Leadership Model: A Systematic Literature Review. Management Research Journal, 10(October), 24–39. https://doi.org/10.37134/mrj.vol10.sp.3.2021
Asraf, M., Siraj, M. M., Rami, A. A., Azni, N., Aziz, A., & Ashraff, M. (2022). The Relationship Between School Heads’ Transformational and Structural Leadership Styles Towards Teachers’ Teaching Motivation.
Azhar Harun, Abdul Ghani Sani, Indra Shahril Sayuati, Kasmah Abdullah. (2021). Kesediaan Amalan Kepimpinan Guru di Sebuah Sekolah Rendah di Bawah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) Zon sabah. 2025, 1–24.
Evers, H.-D., Purwaningrum, F., Arif Lim, S., & Banyouko Ndah, A. (2014). Tadbir Urus Pengetahuan: Sudut Pandang dari Brunei Darussalam dan Malaysia. Akademika, 84(1&2), 29–44. https://doi.org/10.17576/akad-2014-8401n2-03
Hairi Md Hussain Kamil Md Idris Ram Al Jaffri Saad, M. (2012). Ketelusan Di Dalam Tadbir Urus Institusi Zakat.
Ismail, M. Z., Muhamad, M. M., Aziz, N. A., & Md Rami, A. A. (2023). The Leadership Knowledge Among School Principals on Teacher’s Work Discipline. 13(2), 1–9. https://doi.org/10.5296/jpag.v13i2.20994
Kumaravalu Ramasamy, S. C. A., & Moulod, Nabihah Mohd Salleh, L. O. M. Z. B. S. A. (2018). Laporan Kajian Kebijaksanaan Kepimpinan Pengetua dan Guru Besar Sekolah Cemerlang di Malaysia Berdasarkan Persepsi Pemimpin Pertengahan. Jabatan Pengurusan Kluster Kecemerlangan, Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Md Jais, N., & A. Hamid, A. H. (2019). The Relationship Between Headteachers’ Multidimensional Leadership Practices With Teachers Commitment Under School Transformation Program 2025 (Ts25). International Journal of Modern Education, 1(2), 13–26. https://doi.org/10.35631/ijmoe.12002
Miao, C., Humphrey, R. H., Qian, S., Shen, J., Wu, H., Reeves, P., Zheng, Y., Ryan, L., Anderson, D., Rushek, K. A., Editor, B., Adalbjarnardottir, S., Runarsdottir, E. M., Norliza, H., Mohamad Sattar, R., Roseamnah, A. R., Weir, D., Author, C., Schmidt, I., … Klausen, J. E. (2020). Between global and national prescriptions for education administration: the rocky road of neoliberal education reform in Qatar. Teaching and Teacher Education, 29(1), 100280. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.002
Mohd Ikhwan, H. I., & Azlina, A. A. (2019). TS25 school teachers’ perceptions of differentiated learning in diverse ESL classrooms. Journal of Education and Social Sciences, 13(1), 95–107.
Mokthar Hj. Ismail. (2014). Kelebihan Dan Manfaat Tadbir Urus Baik Serta Perkhidmatan Berkualiti Kepada Strategi Pemasaran Institusi Pengajian Tinggi Islam (Ipti). Jurnal Pendidikan Bil 1 (2) 2014, 1(2).
Muniroh Abdul Rohman, A. Z. S. A. S. (2016). Sistem kad Peerakam Waktu Era Kepimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad di Malaysia. Al-Hikmah, 8(2), 166–183. http://journalarticle.ukm.my/9951/1/210-904-1-PB.pdf
Nor Asma Sheirnawani, A. R., Mohd Asri, M. N., Rohaila, Y., & Hamidah, Y. (2015). Kesahan Model Amalan Kepimpinan Guru. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Bil 3(3), 20–31.
Othman, M. K., Puteh, A., Mohd Yusoff, M. Z., & Abdul Rahim, F. (2019). Keperluan Penggunaan Modul Etika Kerja Guru dalam Meningkatkan Penghayatan Nilai Pelajar. Jurnal Islamiyyat, 41(1), 49–57. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2019-4001-05
Paimin, A. K. Bin. (2005). Akauntabiliti Dalam Sistem Tadbir Urus Organisasi Sekolah. Pejabat Pendidikan Daerah Pontian, 1–13.
Qiu, S., Alizadeh, A., Dooley, L. M., & Zhang, R. (2019). The effects of authentic leadership on trust in leaders, organizational citizenship behavior, and service quality in the Chinese hospitality industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 40(February), 77–87. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.06.004
Rogiest, S., Segers, J., & van Witteloostuijn, A. (2018). Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study. Scandinavian Journal of Management, 34(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2017.05.003
Saufi, M. (2018a). Hubungan Antara Amalan Kepemimpinan Transformasi Dengan Komitmen Perubahan Organisasi Dan Kepuasan Kerja Sebagai Pengantara Dalam Kalangan Tenaga Pengajar Kolej Komuniti. 2, 227–249.
Subaa Nadarajan, & Norfariza Mohd Radzi. (2019). Intergriti kewangan dalam kalangan guru sekolah kebangsaan zon Bangsar, Kuala Lumpur. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 6(4), 53–64. http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/published_article/6255/Template 4.pdf
Suhaili Mohd Yusoff, Tengku FaekahTengku Ariffin, Tingkas, E. B., Ahmad, S. A., Ithnin, A., Abdullah, Z., Silam, D., Pang, V., & Lajium, D. (2020). Kepimpinan Instruksional Pengetua Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), 54–66. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i12.557
Yahaya, A. H. (2007). Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Dan Keberkesanan Organisasi, Di Beberapa Buah Sekolah Terpilih Di Negeri SembilAN. Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Dan Keberkesanan Organisasi, Di Beberapa Buah Sekolah Terpilih Di Negeri Sembilan.
Yahaya, A. H. Y. N. H., & Ismail, S. (2018). Tingkah Laku Kepimpinan Pengetuadan Laku Kepimpinan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Dan Keberkesanan Organisasi, Di Beberapa Buah Sekolah Terpilih Di Negeri Sembilan.
Yazid, M., Bastianudin, A., Saputra, T., Triatmojo, S., Pertiwiningrum, A., Perdana, D. A., Ebrianto, A. L., Sari, T. I., Sumatera, K., Darmanto, A., Soeparman, S., Widhiyanuriawan, D., Khaerunnisa, G., Rahmawati, I., Putri, A., Salahuddin, N. S., Gumay, M. G., Wisudawati, N., Gustiar, F., … Rahardjo, S. (2014). Hubungan Antara Stail Kepimpinan Guru Besar Dengan Tahap Kepuasan Kerja Guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil. Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri, 2(1), 1–7. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%7B&%7DpartnerID=40%7B&%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da%0Ahttp://jtk.unsri.ac.id/index.php/jtk/article/view/4/6%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.046%0Ahttp://dx.doi.org/10
Zhu, C., Chen, L., Ou, L., Geng, Q., Jiang, W., Lv, X., Wu, X., Ci, H., Liu, Q., Yao, Y., Pentadbiran, P., Persekutuan, K., Kami, R., Ketua, S., Kementerian, S., Persekutuan, J., Pentadbiran, S., Kerajaan, S., Berkanun, B., … Flynn, D. (2019). Hubungan Antara Persekitaran Sosial Dan Sokongan Tempat Kerja Dengan Kesejahteraan Emosi Pekerja Bukan Akademik Di Sebuah Universiti Awam, Malaysia. Αγαη, 8(2), 2019. https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178
Published
2023-09-13
How to Cite
ISMAIL, Mohd Zukifli et al. AMALAN AKAUNTABILITI DAN INTEGRITI PROFESION PERGURUAN TERHADAP DISIPLIN KERJA DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH. International Journal of Education and Pedagogy, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 13-30, sep. 2023. ISSN 2682-8464. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/23994>. Date accessed: 26 feb. 2024.