KELUWESAN TEORI KECERDASAN

  • Siti Kausar Zakaria Centre for Liberal Arts and Languages, Inti International University, Nilai, MALAYSIA
  • Mohd Noor Daud Faculty of Human Science, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, MALAYSIA

Abstract

Kecerdasan bermaksud kebolehan individu untuk berfikir atau menaakul dalam proses untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran, mempelajari dan berfikir serta memahami untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Tradisinya, kecerdasan merujuk kepada kebolehan menggunakan bahasa, ketinggian IQ serta kemampuan dalam pemikiran logik matematik. Pemahaman tentang kecerdasan bergantung kepada kepelbagaian aliran seperti teori kecerdasan umur mental, teori triarchic berdasarkan aliran revisionist yang mempercayai persekitaran merupakan faktor utama kepada pembentukan kecerdasan, teori kecerdasan pelbagai, teori kecerdasan emosi, dan teori struktur intelek. Teori kecerdasan pelbagai dihuraikan dalam perspektif yang lebih diterima dalam dunia pendidikan kini yang perlu memenuhi kehendak industri dan tenaga kerja yang pelbagai. Kecerdasan sebagai enititi yang saling tidak bergantung antara satu sama lain, berlainan dengan teori kecerdasan klasik yang mempercayai kecerdasan selain kecerdasan IQ bergantung kepadanya untuk berkembang. Keunikan teori kecerdasan pelbagai adalah lebih fleksibel dan realistik kerana menggabungkan antara kecerdasan IQ (intelligence quontient), logik matematik, kecerdasan linguistik dengan kecerdasan yang berkait dengan kelebihan otak kanan seperti muzik dan kinestetik serta kecerdasan emosi. Ini sekaligus menolak ketidakadilan dalam dunia pendidikan yang sering memartabatkan kecerdasan IQ, logik matematik dan bahasa sebagai kecerdasan yang paling utama. Sedangkan setiap individu mempunyai potensi berbeza-beza secara fitrahnya dan ianya menepati konsep keadilan sejagat dan juga konsep keadilan yang disarankan oleh agama Islam. Kajian-kajian empirikal membuktikan kecerdasan pelbagai memiliki perkaitan yang rapat dengan gaya pembelajaran. Ini adalah adalah bukti yang menunjukkan teori kecerdasan pelbagai lebih fleksibel, realistik dan praktikal untuk diaplikasikan dalam dunia pendidikan yang rencam sifatnya.

References

Al-Qur’an. 2001. Tafsir pimpinan Al-Rahman kepada pengertian Al-Qur’an. Kuala Lumpur: Darul Fikr, 11th Ed.
Amstrong, T. (2009). Multiple Intelligence in the Classroom. Virginia: ACSD. 3rd Ed.
Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaluddin Ramli & Ahmad Johari Sihes. 2005. Orientasi pembelajaran di kalangan pelajar Pengajian Tinggi Awam di Malaysia dan implikasi terhadap pencapaian akademik. International Conference on Learning and Motivation, 1-16.
Bas, G. (2010). Effects of Multiple Intelligence Instruction on Students Achievements Levels and Attitudes Towards English Lesson. Journal of Educational Sciences.
Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple Intelligence and Student Achievement: Success Stories from Six Schools. Virginia: ASCD.
Che Su Mustaffa, Nuredayu Omar & Munif Zarrirudin Fikri Nordin. (2011). Antesedan kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi (ESQ) dalam kalangan pelajar sekolah berasrama penuh dan Institusi Pengajian Tinggi. Journal of Techno-Social, 83- 98.
Dolati, Z. & Tahriri, A. (2017). EFL Teachers’ Multiple Intelligence and Their Classroom Practice. Jurnal Indexing & Metrics.
Eisner, E. W. (2004). What can education learn from the arts about the practice of education? International Journal of Education & the Arts, 5(4).
Gamal Abdul Nasir Zakaria. 2003. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Pahang: PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd.
Gardner, H. (1996). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21stCentury. New York: Basicbooks.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Ed. ke 3. New York: Basicbooks.
Ghamravi, N. 2013. Leadership styles of school principals and their multiple intelligence profiles: Any relationship? International Journal of Research Studies in Education. 2(3), 37-49.
Green, A., L., Hill, A., Y., Friday, E., & Friday, S., S. (2005). The use of multiple intelligences to enhance team productivity. Management Decision, 43 (3), 349-359.
Kamus Dewan. (2000). Ed. Ke-3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kornhaber, M., Ferros, E., & Enema, S. (2004). Multiple Intelligences. Best Ideas from research and practice. United States: Pearson Education.
McKenzie, W. (1999). Multiple Intelligences Inventory, Diambil daripada surfaquarium.com/MI/inventory.htm pada 28 October 2021.
McInnery, D.M. (2003). Educational Psychology: Constructing Learning. Australia: Pearson.
Ramlah Jantan & Mahani Razali. (2002). Psikologi Pendidikan, Pendekatan Kontemporari. Malaysia: McGraw-Hill Education.
Reese, S. (2002). Understanding our differences. Diambil daripada www. Eric.ed. go/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ636687 pada 28 October 2021.
Serin, N. B, Serin, O, Yazuz, A., Muhammedzade, B. (2009). The relationship between the primary teachers’ teaching strategies and their strengths in multiple intelligences (Their multiple intelligence types. Social and Behavioral Science, 1(1).
Shahabuddin Hashim & Rohizani Yaakub. (2003). Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Pahang: Pts Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Siti Rahayah Ariffin, Mohd Kashfi bin Mohd Jailani. (2009). Tinjauan kecerdasan pelbagai dalam kalangan guru pelatih Institut Perguruan di Malaysia Seminar Pendidikan Serantau ke-4.
Siti Rahayah Ariffin, Mohd Kashfi Mohd Jailani, Rosseni Din, Roseni, Ariffin, Abdul Ghafur Ahmad. (2010). Performance Based Multiple Intelligence Test Analysis. 9th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU '10).
Toto Tasmara, K.H. (2002). Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence). Jakarta: Penerbit Gema Insan.
Tahriri, A. & Yamini, M. (2010). On Teaching To Deiversity: Investigating The Effectieveness of MI-Inspired Instruction in an EFL Context. Journal Psychology of Teaching Languages Skills.
Yalmanci, S.G. & Gozum, A.B. (2013). The Effect of Mutiple Intelligence Theory Based Teaching on Students’ Achievement and Retention of Knowledge Exampels of The Enzymes Subject). International Journal of New Trends in Education and Their Implications, 4(3).
Published
2021-12-07
How to Cite
ZAKARIA, Siti Kausar; DAUD, Mohd Noor. KELUWESAN TEORI KECERDASAN. International Journal of Education and Pedagogy, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 47-70, dec. 2021. ISSN 2682-8464. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/16420>. Date accessed: 15 aug. 2022.
Section
Articles