KEMAHIRAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN BERPUSATKAN MURID: SATU ANALISA

  • Norma Jusof Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, MALAYSIA
  • Mohd Isa Hamzah Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, MALAYSIA

Abstract

Pengajaran yang berkualiti akan terhasil apabila seorang guru mempunyai kemahiran tentang pelbagai kaedah dalam pengajaran. Mata pelajaran Pendidikan Islam akan lebih bermakna dan efektif apabila guru Pendidikan Islam cekap dalam menggunakan pendekatan pedagogi yang bersesuaian. Justeru, pengkaji membuat kajian terperinci untuk mengenal pasti tahap kemahiran guru Pendidikan Islam terhadap pengajaran berpusatkan murid di sekolah rendah. Seramai 500 orang guru Pendidikan Islam daripada seluruh Semenanjung Malaysia dipilih secara rawak sebagai responden kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai data utama. Dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 22. Dapatan kajian menunjukkan tahap kemahiran guru (M=3.96) berada pada tahap tinggi. Kesimpulannya, kajian ini memberi implikasi positif terutamanya kepada guru Pendidikan Islam, pihak sekolah, penggubal dasar, institusi pendidikan guru dan universiti serta kepada teori yang mendasari nya dan amalan pedagogi terutamanya pedagogi Pendidikan Islam.

References

Al- Quran al-Karim
Abdul Halim & Zarin Ismail. (2006). Model guru Pendidikan Islam: Konsep 5M. Seminar Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Abdul Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri Abdul Rahim & Khadijah Abdul Razak. (2004). Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam ke atas Pembangunan Diri Pelajar: Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, UKM, Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam & Moral Jabatan Pendidikan Islam & Moral, KPM.
Abdullah, M., Abdullah, A. H., & Rosman, A. S. (2015). Identifikasi peranan ibu bapa dalam kelangsungan pendidikan tahfiz anak. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan 2015 (IsPEN2015). pp. 151 – 162.
Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan di Kalangan Guru di Sekolah Satu penilaian. Tesis Dr. Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.
Johnson, R. S., Mims-Cox, J. s., & Doyle-Nichols, A. (2006). Developing portfolios in education: A guide to reflection, inquiry, and assessment. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
Kamarul Azmi &, Norhafizah Salleh. (2013) Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar dalam Kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan Guru di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes . In: 3rd International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6th - 7th April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.
Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Johor: Penerbit UTM.
Mahidi, M. M. (2011). Pembangunan bahan bantu mengajar berasaskan e-peta minda bertajuk “The reactivity series of metals and its applications” untuk kimia tingkatan lima (Unpublished Master’s Thesis), Universiti Teknologi Malaysia, Skudai
Mat Asuar Awang. (2008). Kesan Pendekatan Penghayatan Terhadap Pembelajaran Puisi (Pn1101, M425 2008 F Rb). Tesis Sarjana Universiti Sains Malaysia.
Mohd. Majid Konting. (1994). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd. Majid Konting. (2005). Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nur Hanis Binti Mohd Hatta. (2009). Keberkesanan Penggunaan Kaedah Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran Tahun 4. Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Pendidikan Islam Amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, Ms 34-44.
Nur Farhanah Mohd Amin. (2011). Keberkesanan Kaedah Nyanyian dalam Meningkatkan Ingatan Murid Tahun 5 bagi Tajuk Kitaran Air. Kajian Tindakan Dijalankan di SK Darat batu rakit, Tidak Diterbitkan. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu, Terengganu.
Othman Talib. (2013). Asas Penulisan Tesis: Penyelidikan & Statistik, Serdang. Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Othman Talib. (2015). SPPS Analisis data Kuantitatif untuk Penyelidik Muda. Bandar Baru Bangi: MPWS Rich Publication Sdn Bhd.
Siti Mastura Yunus & Annamalai Mangaleswaran, (2012). Meningkatkan Penguasaan Sebutan Huruf Vokal Murid Pemulihan tahun 2 takwa SK Losong Melalui Kaedah Nyanyian. Seminar Penyelidikan Tindakan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.
Syed Ali Asyraf. (1994). Horizon baru dalam Pendidikan Islam. Terj.Ismail Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Syed Ali Asyraf. (1997). Whats Makes a Good Teacher of Religious Education. Muslim Education Quarterly 14(13):1-3.
Syed Najmuddin Syed Hassan, Ab.Halim Tamuri, Isahak Othaman & Mohd Sabri Mamat. (2008). Guru Bahasa Arab Terlatih di Sekolah: Satu Keperluan di Malaysia. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke-6: Pendidikan Islam Teras Pembangunan Modal Insan, hlm.555-569.
Toth M.J et.al. (2010). Changing delivery Methods Changing practices; Exploring Instructional practices face -to-face and Hybric Courses. In MERLOT journal online Learning and Teaching vol .6, no. 3.
Zahiah Haris @ Haris. (2012). Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia Zon Utara. Kajian Kaedah dan keberkesanannya. Tesis Falsafah Kedoktoran Universiti Malaysia.
Zakaria, A. (2011). Pengajaran Dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar dalam Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Malaysia. Tesis PhD, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published
2020-09-01
How to Cite
JUSOF, Norma; HAMZAH, Mohd Isa. KEMAHIRAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN BERPUSATKAN MURID: SATU ANALISA. International Journal of Education and Pedagogy, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 1-26, sep. 2020. ISSN 2682-8464. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/10380>. Date accessed: 10 june 2023.