Hubungan Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kesetiaan Pelanggan Dan Kepuasan Pelanggan

  • Mona Coretti Lee Johnny
  • Syarifah Hanum Ali

Abstract

Objektif utama kajian ini adalah untuk menyiasat hubungan antara kualiti perkhidmatan, kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan di Malaysia. Kerangka konteks kajian ini diadaptasi daripada rangka kerja SERVQUAL sedia ada dan kemudiannya digunakan dalam industri perkhidmatan telekomunikasi. Data kajian dikumpul menggunakan borang soal selidik dengan sasaran responden berumur 17 tahun ke bawah hingga 40 tahun ke atas. Setelah semua data dikumpul, perisian SPSS dan PLS digunakan untuk regresi. Seratus lima puluh sembilan responden telah mengambil bahagian dalam tinjauan daripada 200 soal selidik yang diedarkan. Dalam mencari kajian ini, terdapat hubungan yang positif antara kepuasan pelanggan dan kesetiaan. Terdapat hubungan yang kukuh antara tujuh pembolehubah yang digunakan dalam kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan pelanggan dan pengantara. Ia memberikan pandangan dan cara yang berbeza dengan ringkasan penemuan yang menyimpulkan bahawa 2 daripada tujuh pembolehubah memberi kesan kepada kepuasan pelanggan.

References

Beerli, A., Martín, J. and Quintana, A. (2004). "A model of customer loyalty in the retail
Banking market", European Journal of Marketing, 38(1/2), 253-275. https://doi.org/10.1108/03090560410511221
“Boomers, Gen X, Gen Y, and Gen Z Explained”. (2019). Retrieved from https://communityrising.kasasa.com/gen-x-gen-y-gen-z/
Caruana, A. (2002). Service loyalty, the effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction. European Journal of marketing, pp. 811–827. Retrieved from www.emeraldinsinght.com/researchregisters
Cronin, J. & Taylor S. (1992). Measuring service quality: A reexamination and extension. Journal of Marketing, 56 (3), 55 – 68. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/225083621
Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European journal of Marketing, 18 (4), 36–44. . doi:10.1108?EUM0000000004784.Retrieved from www.researchgate.net.
Hallowell, R. (1996). The relationship of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: an empirical study. International journal of service. 7(4), 22-42
K. M., P., M& J. D. (2004). The effects of customer satisfaction and switching barrier on customer loyalty in Korean mobile telecommunication services. Electronics and Telecommunications Research Institute, 145-149. doi:10.1016/j.telpol.2003.12.003. Retrieved from www.sciencedirect.com
Naik, C. K., Gantasala, S. B., & Prabhakar, G. V. (2010). Service Quality (SERVQUAL) and Its Effect on Customer Satisfaction in Retailing. European Journal of Social Sciences, 16, 231-243. https://pdfs.semanticscholar.org/d124/e866687313a05a8ae38c2cd8d7f49e257830.pdf
Oh, H. (1999). Service quality, customer satisfaction, and customer value: A holistic perspective. International journal hospitality management, 67-82
Parasuraman, A & Grewal, D. (2000). The impact of technology on the quality-value-loyalty chain: A research agenda. Journal of the academy of marketing science. 28(1), 168–174. Retrieved from http://www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-26011.pdf
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing Vol 49, pp. 41–50.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing,64(1), 12–40.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research, 7(10), 1-21.
Shanka, M. S. (2012). Bank service quality, customer satisfaction and loyalty in the Ethiopian banking sector. Journal of Business Administration and Management Sciences Research,1(1), 001–009. Retrieved from http://www.apexjournal.org/JBAMSR
Sudin, S. (2011). How service quality, value and corporate image affect client satisfaction and loyalty. International research symposium in service Management, pp. 26–30. Retrieved from ttps://www.researchgate.net/publication/266073114
Wu, K. (2011). Customer loyalty explained by the electronic recovery service quality: Implications of the customer relationship re-establishment for consumer electronics E-tailers. Contemporary management research, 7(1), 21-44
Published
2023-07-30
How to Cite
LEE JOHNNY, Mona Coretti; HANUM ALI, Syarifah. Hubungan Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kesetiaan Pelanggan Dan Kepuasan Pelanggan. International Journal of Business and Technology Management, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 282-289, july 2023. ISSN 2682-7646. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbtm/article/view/23341>. Date accessed: 03 dec. 2023.
Section
Articles