Program Perkampungan Sunnah Perlis Sebagai Produk Pelancongan Islamik

  • Bibi Noraini Mohd Yusuf Kolej Universiti Islam Perlis
  • Muhamad Asni Muhammad Fathullah Al-Haq Kolej Universiti Islam Perlis

Abstract

Pelancongan Islamik kini semakin menjadi pilihan dalam kalangan pelancong dari dalam dan luar negara. Ini kerana pakej pelancongan sebegini dilihat lebih sesuai untuk aktiviti pelancongan bersama keluarga. Selain golongan dewasa, golongan muda juga semakin meminati program pelancongan Islamik terutama bagi mereka yang cenderung mencari ilmu melalui program keagamaan yang dianjurkan seperti kuliah subuh, kuliah dhuha, kuliah maghrib dan forum berkaitan kebenaran Sunnah yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Terdapat dua objektif utama kertas konsep ini disediakan iaitu 1) Memahami definisi pelancongan Islamik dan 2) Mengenalpasti ciri-ciri potensi pelancongan Islamik. Berdasarkan penelitian rujukan dari kajian dan jurnal akademik lepas, artikel surat khabar secara atas talian, platform media sosial dan laman sesawang berkenaan pelancongan berasaskan Islamik, didapati definisi pelancongan Islamik menekankan kepada kepatuhan kepada suruhan Allah S.W.T dan sunnah Rasulullah S.A.W. Manakala faktor penarik atau potensi pelancongan Islamik adalah berdasarkan penganjuran program keagamaan yang mempunyai ciri-ciri seperti penyebaran dakwah, penampilan figura agamawan serta aktiviti keusahawanan produk halal. Hasil kajian kertas konsep ini boleh dijadikan rujukan oleh penganjur program dalam perlaksanaan program pelancongan Islamik pada masa hadapan. Selain itu, dapatan kajian ini boleh dirujuk oleh penyelidik untuk menjalankan kajian lanjutan berkenaan Program Perkampungan Sunnah Perlis.


 

References

Abd. Hamid, S., Sa’ari, C.Z, Abd. Rahman, M.N & Ishak, M.S. (2018). Islam dalam budaya keusahawanan: Kajian terhadap usahawan Melayu berjaya di negeri Kedah. Jurnal Sultan AlauddinSulaiman Shah. Special Issue (2018). Pp 496-504.
Abd. Muin, M.A., Abdullah, S. & Bahari, A. (2015). Keusahawanan Sosial Islam: Konsep dan Amalan. Conference: National Research Seminar 2015 (SPK2015). Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). 2 Pp.1116-1123.
Abd. Wahab, N., Muhamad, N. & Ismail, M.S. (2019). Media sosial sebagai medium dakwah masa kini. International Social Science and Humanities Journal. 2(1) (2019) E-ISSN: 2637-0271.
Abdul Ghani Abu. 2013. Malaysia destinasi utama pelancongan Islam. Dewan Budaya, Machlm.10-15.
Abdullah, A.A., Awang, M.D. & Abdullah, N. (2020). Islamic Tourism: The Characteristics, Concept and Principles. International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry 2020. 196-203.
Abror, A., Wardi, Y., Trinanda, O., &Patrisia, D. (2019). The impact of halal tourism, customer engagement on satisfaction: Moderating effect of religiosity. Asia Pacific Journal of Tourism Research. 24(7), 633–643. https://doi.org/10.1080/ 10941665.2019.1611609
Abu Dawud, S. (2009). Sunan Abu Dawud. Riyad: Dar al-Risalah al-‘Ilmiyyah.
Ahmad Hafiz, H. (2022). Perkampungan sunnah terima sambutan luar biasa. Diambil daripada: BERNAMA http://prn.bernama.com/melaka/news-bm.php?c=02&id=2092232.
Ahmad, M.F. (2021). Projek rintis pelancongan Islam dilaksanakan di Kedah. Diambil daripada: https://www.utusan.com.my/terkini/2021/11/projek-rintis-pelancongan-islam-dilaksana-di-kedah/.
Al-Bukhari, M. (2018). Sahih al-bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Ali, 2016 M. Ali Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggungjawab produk atas produsen industri halal AHKAM. Jurnal Ilmu Syariah. 16 (2) (2016), pp. 291-306
Ali, F. (2016). A study on holistic customer experience in selected resort hotels in China. European Journal of Tourism Research. 12, 212–215.
Amini Amir, A., Mohd Daud, A. & Norsazali, A. (2020). Islamic tourism: the characteristics, concept and principles. International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry, KnE Social Sciences. 196–215. DOI 10.18502/kss.v4i9.7326.
Arif Budiman, 2019 M. Arif Budiman. Opportunity and threat of developing halal tourism destinations: A case of banjarmasin, Indonesia. Int. J. Econ. Behav. Organ. 7 (1) (2019), pp. 7-13.
Asmak, A., & Fatimah, S. 2010. Pelancongan dari perspektif Islam. Prosiding Seminar Pengurusan Perhotelan & Pelancongan Islam 2010. Anjuran Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
Astroawani. (2022). Perkampungan sunnah terima sambutan luarbiasa. Diambil daripada: https://www.astroawani.com/berita-malaysia/perkampungan-sunnah-terima-sambutan-luar-biasa-366951.
Aziz and Athoillah, 2019 N. Aziz, Athoillah Economic development through halal tourism Munich Personal RePEc Archive (2019) No. 94834; Issue 94834 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/94834/
Barrett, D., & Twycross, A. (2018). Data collection in qualitative research. Evidence-Based Nursing, 21(3), 63–64. https://doi.org/10.1136/eb-2018-102939.
Battour, M. & M.N. Ismail. (2016). Halal tourism: concepts, practises, challenges and futureTourism Manag. Perspect., 19 (2016), pp. 150-154.
Berg, B. L. (2016). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (7th Edition) (7th ed.). New York, United States: Pearson.
Berita Harian, 29 September 2017. Rebut potensi ekonomi pelancongan Islam. Diambil daripada: https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2017/09/331452/rebut-potensi-ekonomi-pelancongan-islam.
Carlson, J., Rahman, M. M., Rosenberger, P. J., & Holzmüller, H. H. (2016). Understanding communal and individual customer experiences in group-oriented event tourism: An activity theory perspective. Journal of Marketing Management. 1-26. doi: 10.1080/0267257X.2016.1181099.
Chen and Chen, 2010 C.-F. Chen, F.-S. Chen Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists Tourism Management, 31 (1) (2010), pp. 29-35, 10.1016/j.tourman.2009.02.008
Creswell JW. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 3rd ed.Thousand Oaks, CA: Sage; 2009.
Denzin, N. K. (2015). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New, NY: Aldine Transaction.
DwiSuhartanto, Christoper Gan, TomyAdrianto and Tuan Ahmad Tuan Ismail. Holistic tourist experience in halal tourism evidence from Indonesian domestic tourists. Tourism Management PerspectivesVolume 40, October 2021, 100884.
Faudzinaim Badaruddin (2004), Kitab Jawi dan Tasawuf, Dlm. Zulkiple Abd Ghani dan Ahmad Redzuwan MohdYunus (Eds.), Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia: Relevansi dan Cabaran, Bangi: Penerbit UKM, h. 140.
(15) (PDF) Peranan Ulama Dalam Penyebaran Ajaran Islam Di Pulau Besar, Melaka.
H.G. Olya, A. (2018). Analysis risk assessment of halal products and services: Implication for tourism industry Tourism Management. 65(2018), pp. 279-291.
Hassan Bahrom, Mohammad Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki Yaakob. (2010). Pelancongan Dari Perspektif Islam Analisis Pendekatan Fiqh. Prosiding Hospitaliti & Pelancongan Dalam Islam. Anjuran Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
Hidayanto, 2010 M.F. Hidayan to Format keuangan publik yang islamiLa_Rib., 4(1) (2010), pp. 137-141.
https://doi.org/10.22452/JAT.vol 14 no2.6
https://www.researchgate.net/publication/338187603_Peranan_Ulama_Dalam_Penyebaran_Ajaran_Islam_Di_Pulau_Besar_Melaka [accessed Nov 02 2022].
https://www.trustedmalaysia.com/tourism-malaysia-statistics/ [secaraatastalian].
Ibrahim, B., Mat Ropi, M.Z., Zahidi, N., Abdullah, F., Zulkifli, N.I.Y. & Wan Chik, W.M.Y. (2018). Pelancongan Islam dan Peranannya dalam Mempromosikan Kesejahteraan Hidup di Negeri Terengganu Darul Iman. Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management. E-ISBN 978-967-2231-26-4. 214-228.
Jabatan Perangkaan Malaysia. (2020). Prestasi Pelancongan Domestik Mengikut Negeri. (2020). Diambil daripada: http:/www.departmentofstatisticsmalaysiaoficialportal.com [secaraatastalian].
Jia, X., & Chaozhi, Z. (2020). “Halal tourism”: Is it the same trend in non-Islamic destinations with Islamic destinations? Asia Pacific Journal of Tourism Research. 25(2), Pp. 189–204. https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1687535
Kategori Acara Pusat Pelancongan Islamik Malaysia. (2022). Acara Mengikut Kategori. Diambil daripada: https://itc.gov.my/women-in-islamic-tourism-economy/ [secara atas talian].
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Tourist Arrivals for 2018 Miss Target for Eight Year. Diambil daripada: https://www.theedgemarkets.com/article/tourist-arrivals-2018-miss-target-eighth-year [secara atas talian].
Meerangani, K.A. (2019). Peranan Ulama Dalam Penyebaran Ajaran Islam Di PulauBesar,Melaka. Jurnal Al-Tamaddun. Bil. 14 (2), 2019, 65-74.
Mohamad Rasit, R., Hamjah, S.H., Tibek, S.R., Ashaari, M.F., Samsudin, M.A, Aini, Z. dan Mokhtar, A.I. (2014). Industri Pelancongan Islam dan Pembangunan Etnik di Malaysia. Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014; Dakwah & Etnik: Perspektif Multi-disiplin. Pp. 1-11.
Mohamed Mokhtar, M.M & Hassan, H. (2021). Penggunaan media sosial sebagai medium dakwah islam dalam kalangan penduduk kampung beserah, kuantan, pahang. Available online at http://journal.ump.edu.my/ijhtc International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC) Copyright © Universiti Malaysia Pahang Press ISSN: 2289-7216 (PRINT), e-ISSN: 2600-8815 (ONLINE) IJHTC Issue 11, 1 July 2021. pp90-107
Muslim, I. (2019). Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Nurjaya, V. Paramarta, R.R.V.K. Dewi, Surasni Kusworo, F. Rahmanita, S. Hidayati, D. Sunarsi, Halal tourism in Indonesia: Regional regulation and Indonesian ulama council perspective. Int. J. Criminol. Sociol. 10(2021), pp. 497-505.
Omar, F.I., Hassan, N.A. & Sallehudin, I.S. (2015). Role of Social Media in Disseminating Dakwah (Peranan Media Sosial dalam Penyebaran Dakwah). DOI: 10.1007/978-981-287-429-0_5.
Organisation of Islamic Cooperation (OIC) & The Statistical, Economic. and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC). (2017). Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism: In OIC Member Countries
(21) (PDF) Pelancongan sebagai faktor penyebaran Islam dalam mendepani cabaran Revolusi Industri 4.0 (IR4.0). Available from: https://www.researchgate.net/publication/353720315_Pelancongan_sebagai_faktor_penyebaran_Islam_dalam_mendepani_cabaran_Revolusi_Industri_40_IR40 [accessed Aug 17 2022].
Rahmani, K., Gnoth, J., & Mather, D. (2018). Hedonic and eudaimonic well-being: A psycholinguistic view. Tourism Management. 69, Pp. 155–166. https://doi.org/10.1016/ j.tourman.2018.06.008
Shaary, A.M, Usman A.H & Ahamd, M.I. (2020). Pelancongan sebagai faktor penyebaran islam dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0 (ir4.0). In book: Isu-Isu Kontemporari Dalam Pengajian Islam Publisher: Penerbit FPPI. Diambil daripada: https://www.researchgate.net/publication/353720315_Pelancongan_sebagai_faktor_penyebaran_Islam_dalam_mendepani_cabaran_Revolusi_Industri_40_IR40.
Su, L., Tang, B., & Nawijn, J. (2020). Eudaimonic and hedonic well-being pattern changes: Intensity and activity. Annals of Tourism Research. 84, 103008. https://doi. org/10.1016/j.annals.2020.103008
Subarkah et al., 2020 A.R. Subarkah, Junita Budi Rachman, Akim Destination branding Indonesia sebagai destinasi Wisata halal Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan, 4(2) (2020), Pp. 84-97
Suwandi, M. H. M. S., & Abdullah, W. N. W. (2016). Konsep perniagaan Islam kajian Al-Quran dan Al-Sunnah. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 3(2), Pp. 72.
Tourism Malaysia Statistics (2018-2021). (2021). Diambil daripada: https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=320&bul_id=bmFscFhYenRyWnBDU2xnc09LT280UT09&menu_id=b0pIV1E3RW40VWRTUkZocEhyZ1pLUT09.
Tsai, S.-p. (2020). Driving destination loyalty via separate impact of hedonia and eudaimonia. Current Issues in Tourism, Pp. 1–6. https://doi.org/10.1080/ 13683500.2020.1763267
Vargas-Sánchez and Moral-Moral, 2019. A. Vargas-Sánchez, M. Moral-Moral. Halal tourism: state of the art Tour. Rev. 74 (3) (2019), pp. 385-399
Xiang Yi, N. (2019). Taiwan Perluas Dasar Pelancongan Mesra Muslim. Diambil daripada: https://www.malaysiakini.com/news/489141 [secara atas talian].
Yi-Ting, L. (2019). Taiwan Perluas Dasar Pelancongan Mesra Muslim. Diambil daripada: https://www.malaysiakini.com/news/489141 [secara atas talian].
Yusuf, M. (2018). Tourist Arrivals for 2018 Miss Target for Eight Year. Diambil daripada: https://www.theedgemarkets.com/article/tourist-arrivals-2018-miss-target-eighth-year [secara atas talian].
Published
2023-03-01
How to Cite
YUSUF, Bibi Noraini Mohd; MUHAMMAD FATHULLAH AL-HAQ, Muhamad Asni. Program Perkampungan Sunnah Perlis Sebagai Produk Pelancongan Islamik. International Journal of Business and Technology Management, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 72-91, mar. 2023. ISSN 2682-7646. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijbtm/article/view/21359>. Date accessed: 27 may 2024.
Section
Articles