Fasa Kedua Pembinaan Instrumen Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran KSSR Semakan Tahun 1

  • Zul Izuddin Suhaimi ZUL IZUDDIN SUHAIMI
  • Kama Shaffeei

Abstract

Kajian yang dijalankan bertujuan untuk membangunkan Instrumen Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran (MBKBP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan Tahun 1 sebagai alat pengujian dan pengukuran tahap pencapaian kemahiran murid. Kajian ini juga menggunakan Model McIntire & Miller (2007) yang telah diubahsuai kepada tiga fasa. Kajian ini  adalah kajian yang dijalankan pada fasa kedua (Pembinaan) daripada keseluruhan kajian besar. Kaedah kesahan pakar digunakan dalam pembangunan instrumen untuk menilai kebolehpercayaan item yang telah dibangunkan. Hasil analisis daripada kesahan pakar tersebut nilai alpha cronbach akan dilihat untuk memastikan darjah persetujuan diantara pakar penilai yang dilantik. Hasil dapatan analisis pakar tersebut akan menghasilkan satu Instrumen Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas untuk menilai tahap kandungan item yang telah dibangunkan agar bersesuaian dengan tahap keupayaan MBKBP dalam penguasaan Mata Pelajaran Pengurusan Diri tahun 1.  

References

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2017). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.
Dayana Kamil (2020). Kekangan pelaksanaan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah negeri Johor. Jurnal Sains Sosial, 3(5), 212-223.
Jamil Yakoob, Abd Hamid, N. Z., Muhad Saleh, S. H., & Bidin, B. (2021). Pelaksanaan Kaedah Pendaraban Cepat Dalam Topik Pendaraban Terhadap Minat dan Tahap Pencapaian Murid Tahun Empat: Satu Kajian Literatur. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI,14, 103-113.
Khairul Basir (2021). Asas Perkembangan Kurikulum dalam pendidikan. Jurnal Penyelidikan Pendidikan UUM, 60(1), 21-32.
Luis (1986). A quantitave approach to content validity. Personnel Psychology, 35(7), 476-485.
Mahfuzah Zainol (2018). Kemahiran menguruskan diri murid berkeperluan khas . Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.
McIntire,S.A. dan Miller,L.A. (2007). Foundation of Psychological Testing, NY.McGraw Hill.
Mohd Fatah Abd Aziz, Muhamamd Ayob Azmi (2017). An instrument to assess secondary school mathematics teachers’ assessment practices in Malaysia. Journal of Teaching and Education, 5(1), 210 – 225.
Mohd Najib (1997). Pembinaan JSI dalam membentuk item soalan penyelidikan. Kertas Projek Sarjana, Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia
Muhammad Zamzuri Ahmad, Kamil Mat Don (2016). Instrumen penilaian kemahiran generic dalam kursus kemahiran hidup : Metode kajian. Prosiding Persidangan Antarabangsa, 195-203.
Rahman Abdul Samad (2015). Table of specification development and usage: An overview. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 7(9), 205-219.
Saylor, J.G., Alexander, W.M., & Lewis, A. J. (1987). Curriculum planning for better teaching and learning. New York: Holt, Rinehart, & Winston. Rahimah (2018)
Shahrihan Abdul Malik (2020). Pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam program pendidikan khas integrasi. Asian Social Work Journal, 1(3),15-28
Syamsuri Mat Nor (2019). Intervensi meningkatkan tumpuan dalam pembelajaran murid bermasalah pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 21(6), 15-26.
Tyler (1987). Perspectives of curriculum evaluation. Chicago: Rand McNally.
Rabiah Daud (2008). Objectifying Content Validity: Conducting A Content Validity Study in Social Work Research. Social Work Research, 28(3), 85-99.
Rahman Abdullah (2017). Teacher perceptions of critical thinking among students and its influence on higher education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 21(3), 201-212.
Rosmawati, (2021). Tahap kesediaan dan kemahiran amali guru-guru PKPG sekolah rendah mengajar kemahiran hidup di sekolah menengah. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Pendidikan.
Samad Salleh (1992). Implementation of concept mapping to novices:Reasons for errors, a matter of technique or content. Educational Studies, 33 (6),55.
Zawawi Ahmad & Nik Aminah Ismail, (2018). Kesahan kandungan pakar instrumen IKBAR bagi pengukuran AQ menggunakan nisbah kesahan kandungan. In International Conference on Global Education, pp. 856-863.
Zubaidah Mat Nor, Che Nizam Mahmud, Mohamamd Ghani Suhaimi. (2016). Buku panduan pembinaan instrumen “Pembinaan item soalan”. Emeritus Publications.
Published
2023-04-30
How to Cite
SUHAIMI, Zul Izuddin; SHAFFEEI, Kama. Fasa Kedua Pembinaan Instrumen Pengurusan Diri Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran KSSR Semakan Tahun 1. International Journal of Advanced Research in Education and Society, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 242-251, apr. 2023. ISSN 2682-8138. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijares/article/view/21914>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Articles