Tahap Kompetensi Bahasa Arab Guru STAM

  • Norfaezah Mohd Hamidin
  • Yaakob Hasan
  • Abdul Razif Zaini
  • Naqibah Mansor

Abstract

Penguasaan bahasa merupakan elemen penting yang menjadi asas kepada para guru yang mengajar bahasa selain daripada bahasa Melayu. Penguasaan bahasa dalam kajian ini memfokuskan penguasaan bahasa Arab guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Kajian ini menggunakan metodologi secara analisis ujian kompetensi bahasa Arab menggunakan instrumen set soalan ujian bahasa Arab. Set soalan ujian ini diambil daripada ANAS (Arabic for Non Arabic Speakers). Set soalan ujian ini meliputi keseluruhan aspek kemahiran bahasa kecuali aspek pertuturan menggunakan skala B1 dalam CEFR. Objektif kajian ini adalah untuk mengukur tahap bahasa Arab guru STAM, di samping mengenalpasti penambahbaikan pengetahuan bahasa Arab guru STAM dan seterusnya mencadangkan strategi peningkatan tahap bahasa Arab guru STAM. Antara faktor permasalahan kompetensi bahasa Arab guru STAM adalah dari aspek demografi guru, aspek penulisan, aspek pertuturan dan minat serta sikap pelajar. Manakala, aspek kekuatan bahasa Arab guru STAM ialah pengetahuan dan kemahiran guru, pedagogi, persekitaran dan keperibadian guru. Strategi yang boleh dicadangkan dalam kajian ini adalah kursus peningkatan kompetensi kemahiran berbahasa dan kursus peningkatan profesionalime guru. Implikasi dan cadangan yang dikemukakan memberi gambaran yang bermanfaat kepada kementerian, sekolah dan guru.

References

Ab. Aziz Mat. (2006). Kajian kes peranan bahasa Melayu dalam pengajaran Sains dalam bahasa Inggeris. Disertasi Sarjana, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Ab. Razak Ab. Karim & Muhammad Saiful Haq Hussin. (2011). Tahap penguasaan bahasa Melayu pelajar di Islamic Santitham Foundation School (ISFS). Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 22: 18-44.
Awatif, A. R., Mohd Shafie, Z., Muhammad, H., & Naqibah, M. (2019). Tahap Pengetahuan Guru Melayu Dalam Pengajaran Tatabahasa Bahasa Arab. Jurnal Melayu, 18(2), 231–242.
Azhar Muhammad (2006). Pembelajaran Balaghah Arab di Peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia : Satu Kajian Kes. Tesis Ijazah Sarjana, Universiti Malaya.
Azhar Muhammad, Abdul Hafiz Abdullah, Bushrah Basiron, Kamarul Azmi Jasmi & Sulaiman Shakib Mohd Noor. (2006). Penguasaan pelajar sekolah menengah Aliran Agama terhadap pengajian ilmu Retorik Arab. Laporan penyelidikan Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia.
Azhar, M., Ahmad Kilani, M., & Kamarul Azmi, J. (2003). Sudut Perbezaan Mata Pelajaran al-Balaghah Peringkat SPM dan STPM Mempengaruhi Perkaedahan dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran. Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan (Siri Ketiga).
Hashim Mat Zin. (2008). Penguasaan kata kerja bahasa Arab di kalangan pelajar sekolah menengah: satu kajian kes. Disertasi Sarjana, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.
Hazrul Affendi, M. R., Zamri, A., Hakim, Z., Mohd Nizho, A. R., & Shuhairimi, A. (2016). Lima Tahap Penguasaan Ilmu Nahu dalam Kalangan Guru- Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia ( STAM ). Journal of Human Development and Communication, 5, 179– 208.
Ismail, M., Hazwan, A. R., & Azman, C. M. (2014). The Arabic Language Level of Candidates for Malaysia Religion High Certificate (MRHC): Reading and Grammar. Asian Social Science, 10(22), 156–164. https://doi.org/10.5539/ass.v10n22p156
Lembaga Peperiksaan (2017). Laporan Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Kementerian Pendidikan Malaysia.
Muhammad Haron, H., Abdul Manan, Y., Adnan, M. A., Mohd Izzuddin, M. P., Ahmad Shafiq,
M. R., Diyak Ulrahman, M. S., … Jamaliah, R. (2018). Kurikulum Bersepadu Dini : Pelaksanaan Dan Cabaran. 4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018, 913–921.
Munirah Jaafar. (2011). Penguasaan kata kerja bahasa Arab dalam kalangan pelajar kelas Aliran Agama. Disertasi Sarjana, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.
Normila Norudin, Nik Murshidah Nik Din, Raja Hazirah Raja Sulaiman & Zaiton Mustafa. (2014). Pengaruh bahasa ibunda terhadap pembinaan struktur ayat bahasa Arab dalam kalangan pelajar UNISZA. Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014, hlm. 34-43.

Rosni, S. & Arnida, A.B. (2008). Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran Subjek Nahu di Peringkat STAM dan Tahap Penguasaan Pelajar: Kajian di Sekolah-Sekolah Agama Kerajaan Negeri. Laporan Penyelidikan Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia.
Rosni, S. & Muhammad Marwan, I. (2006). Penguasaan “al-Balaghah” dan Permasalahannya di Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (Kajian di Sekolah- Sekolah Agama Negeri Selangor). Laporan Penyelidikan Kolej Universiti Islam Malaysia.
Zainur Rijal, A. R., Rosni, S., Mohammad Fauzi, J., & Mohd Shahriman, A. B. (2016). Kebolehan Menguasai Kosa Kata Bahasa Arab dalam Buku Teks di Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 05, 33–43. Retrieved from http://ijleal.ump.edu.my/
Zuraidah, M.D & Mardziah, H.A. (2019, Mei 27). What The CEFR Is and Isn’t – Free Malaysia Today, 27 Mei 2019. Diakses daripada https://www.moe.gov.my/en/menumedia/printed-media/newspaper-clippings/what- the-cefr-is-and-isn-t-free-malaysia-today-27-mei-2019
Published
2023-03-01
How to Cite
MOHD HAMIDIN, Norfaezah et al. Tahap Kompetensi Bahasa Arab Guru STAM. International Journal of Advanced Research in Education and Society, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 64-75, mar. 2023. ISSN 2682-8138. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijares/article/view/21664>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles