Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Platform Media Sosial

  • Noor Afzaliza Nazira Ibrahim
  • Mohamad Hafifi Jamri Universiti Teknologi MARA
  • Nur Shazana Abdul Rani
  • Khairi Khairuddin

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi dan media membolehkan kemunculan pelbagai platform bagi penggunaan untuk pelbagai tujuan seperti berkomunikasi, membeli belah serta tempahan atas talian untuk pelancongan. Aspek pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu daripada komponen yang turut menggunakan platform media dan komunikasi sebagai alat bantu dalam penyampaian maklumat kepada khalayak sasaran yang secara amnya terdiri daripada para pelajar di institusi pendidikan. Kajian preliminari ini bermatlamatkan untuk meneliti penggunaan, keberkesanan serta penerimaan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube sebagai medium pengajaran dan pembelajaran (PdP) oleh tenaga pengajar di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (FKPM), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cawangan Melaka berbanding kaedah PdP secara bersemuka. Sejumlah 237 orang responden yang terdiri daripada pelajar dalam empat program di Fakulti ini direkrut melalui penggunaan kaedah pensampelan mudah. Dapatan utama kajian menunjukkan bahawa platform ini sememangnya menjadi ruang berguna dalam pembelajaran melalui bahan berkaitan di samping mekanisme visual yang menjadi tarikan kepada pengguna medium ini. Secara keseluruhannya, inovasi PdP melalui penggunaan platform media sosial mempunyai keberkesanan dan penerimaan yang tinggi dalam kalangan responden. Kajian ini ternyata memberikan sumbangan signifikan dalam aspek bidang pengetahuan komunikasi dan pendidikan di mana turut membantu dalam kebolehcapaian salah satu Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals) iaitu pendidikan berkualiti.

References

Perez, E., Manca, S., Fernández-Pascual, R., & Mc Guckin, C. (2023). A systematic review of social media as a teaching and learning tool in higher education: A theoretical grounding perspective. Education and Information Technologies, 28(9), 11921-11950.
Ansari, J. A. N., & Khan, N. A. (2020). Exploring the role of social media in collaborative learning the new domain of learning. Smart Learning Environments, 7(1), 9
Khan, A., Saeed, M., Anwar, M. N., & Kanwal, L. (2023). Unleashing the Potential: A Study of the Effectiveness and Impact of YouTube Educational Content on Student Learning Outcomes. Journal of Mass Communication & Journalism, 13(5), 1-9.
Manfredo, A. (2023). The Effectiveness of Using Social Media in the Learning Process. International Journal of Multidisciplinary Sciences, 1(2), 125-131.
Purvis, A. J., Rodger, H. M., & Beckingham, S. (2020). Experiences and perspectives of social media in learning and teaching in higher education. International Journal of Educational Research Open, 1, 100018.
Bui, H. P., Ulla, M. B., Tarrayo, V. N., & Pham, C. T. (2023). The roles of social media in education: affective, behavioral, and cognitive dimensions. Frontiers in Psychology, 14, 1287728.
Sivakumar, A., Jayasingh, S., & Shaik, S. (2023). Social media influence on students’ knowledge sharing and learning: An empirical study. Education Sciences, 13(7), 745.
Ansari, J. A. N., & Khan, N. A. (2020). Exploring the role of social media in collaborative learning the new domain of learning. Smart Learning Environments, 7(1), 9.
Kittur, J. (2023). Conducting Quantitative Research Study: A Step-by-Step Process. Journal of Engineering Education Transformations, 36(4), 100-112.
Sharma, H. (2022). How short or long should be a questionnaire for any research? Researchers dilemma in deciding the appropriate questionnaire length. Saudi journal of anaesthesia, 16(1), 65-68.
Stratton, S. J. (2021). Population research: convenience sampling strategies. Prehospital and disaster Medicine, 36(4), 373-374.
Peng, C. F., & Meredan, B. A. (2023). Penerimaan, Minat Dan Amalan Pelajar Tingkatan 6 Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 13(1), 1-11
Jamian, A. R., & Ismail, H. (2013). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2), 49-63
Razak, M. I. M. (2020, April 9). COVID-19: Pembelajaran atas talian suatu keperluan ke arah menuju Malaysia maju. Astro Awani Online. Diperolehi dari https://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid19-pembelajaran-atas-talian-suatu-keperluan-ke-arah-menuju-malaysia-maju-237496
Ngadi, D. E. (2024). COVID19: Implikasi Pengajaran dan Pembelajaran Atas Talian. Portal Universiti Sains Islam Malaysia. Diperolehi dari https://www.usim.edu.my/ms/berita/in-our-words-ms/covid19-implikasi-pengajaran-dan-pembelajaran-atas-talian/
Abdullah, N. H., & Zin, M. B. M. (2021). Kemudahan Pembelajaran Secara Atas Talian Semasa Pandemik Covid-19: Kajian Terhadap Pelajar Jabatan Pengajian Bahasa dan Linguistik Arab di KUIS. Proceeding of 8th International Research Management and Innovation Conference (8th IRMIC 2021)
Asrul, N. S. M. (2023, Januari 4). Pembelajaran dalam talian masih relevan. Berita Harian (Online). Diperolehi dari https://www.bharian.com.my/rencana/minda-pembaca/2023/01/1047412/pembelajaran-dalam-talian-masih-relevan#google_vignette
Ahmad, M. A. (2024, Januari 30). Kini PdP lebih menyeronokkan. myMetro (Online). Diperolehi dari https://www.hmetro.com.my/rencana/2024/01/1055590/kini-pdp-lebih-menyeronokkan
Nasir, N. B. M., & Mansor, M. B. (2021). Cabaran guru dalam melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di rumah (PdPR): Suatu pemerhatian awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 416-421
Talib, A. T., Sarjit Gill, Jawan, J., Ahmad. A., & Mohd Isa, N. A. (2012). Gagasan 1Malaysia dan implikasinya Terhadap, Perhubungan Antara Etnik. Malaysian Journal of Youth Studies, 7, 23 – 30.
Published
2024-05-31
How to Cite
IBRAHIM, Noor Afzaliza Nazira et al. Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Platform Media Sosial. E-JOURNAL OF MEDIA AND SOCIETY (E-JOMS), [S.l.], v. 7, n. 2, p. 121-129, may 2024. ISSN 2682-9193. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ejoms/article/view/26828>. Date accessed: 24 july 2024.