Meneroka Umur Akil Baligh Remaja Daripada Perspektif Islam

  • Najihah Abdul Rahim STUDENT
  • Muhammad Syawal Amran

Abstract

Abstrak: Umur akil baligh seorang remaja dapat dikaji dan dilihat daripada pelbagai sudut penerokaan seperti faktor fizikal, emosi,biologi serta melalui sudut pandangan Islam. Kajian ini bertujuan untuk meneroka pendapat-pendapat responden mengenai umur yang dikategorikan sebagai mencapai umur akil baligh. Dengan menggunakan kaedah kajian secara kualitatif, temubual secara bersemuka dan mendalam telah dijalankan terhadap 10 orang responden yang terdiri daripada Kaunselor sekolah, Doktor Perubatan, Agamawan, Ibu Bapa, Remaja lelaki dan perempuan lingkungan umur 11 hingga 20 tahun. Dapatan kajian yang dijalankan telah mengkategorikan kepada tiga Tema yang utama iaitu,definisi akil baligh, ciri-ciri akil baligh , dan usia dikategorikan sebagai mencapai umur baligh serta tanggungjawab yang diwajibkan keatas individu yang melibatkan dosa dan pahala apabila mencapai umur akil baligh tersebut. Justeru itu, diharapkan penulisan kajian ini dapat memberi kefahaman kepada semua lapisan masyarakat mengenai pandangan-pandangan ulama dari pelbagai mazhab sebagai bahan rujukan untuk mengkaji umur yang dikategorikan mencapai umur akil baligh seorang remaja. Kata kunci: akil baligh; remaja; kehidupan Abstract: The age of puberty of an adolescent can be studied and viewed from various angles of exploration such as physical, emotional, biological factors as well as through an Islamic point of view. This study aims to explore the opinions of respondents regarding the age that is categorized as reaching the age of puberty. By using a qualitative method of study, a face-toface and in-depth interview was conducted with 10 respondents consisting of school counselors, doctors of medicine, religionists, parents, male and female adolescents aged 11 to 20 years. The results of the study conducted have categorized into three main themes, namely, the definition of akil baligh, the characteristics of akil baligh, and the age categorized as reaching the age of baligh as well as the responsibilities that are obliged to individuals involving sin and reward when reaching the age of akil baligh. Therefore, it is hoped that the writing of this study can provide understanding to all levels of society regarding the views of scholars from various madhhabs as reference material for studying the age that is categorized as reaching the age of puberty of an adolescent. Keywords: puberty; adolescence; life

References

Rujukan
Abdul Hakim Abdullah, Ab Aziz Sulaiman & Wan Ismail Wan Abdullah. (2015). Faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi terhadap pembelajaran bahasa Arab. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari,
10(2), 104-121.
Amir Hasan Dawi. (2007). Pendidikan seks suatu perspektif sosial.Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan
Idris. Aparecida,T.A.(2009).Sexual health and behavior of mentally retarded pupils in Japan.US-China
Education Review,6(59),61-66.
Amaludin Bin Ab,Rahman Zainal Bin Madon.(2018),Konsep Keibubapaan Teras Pembentukan Insan
Terbilang.
Ang Chai Tin, Lee Lay Wah. (2015). Pendidikan Seksualiti dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran
di sekolah menengah: Cabaran dan Kepentingan.
Anuar Bin Puteh. 2001. Perkembangan dan pembentukan remaja menurut perspektif Islam. Kajian
Malaysia, Jld XIX, No.2, Disember 2001: 93.
Azyyati Mohd Nazim (2017), Penekanan kepada aspek agama sangat dituntut semasa proses
perkembangan akil baligh remaja.
Dr.Mustafa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, (2011). Kitab Fikah Mazhab Syafie, (Cetakan Januari 2011).
Pustaka Salam SDN BHD.
Habibie Bte Hj Ibrahim, Mazni Mustapha ,Joki Perdani, PuteriHayati MegatAhmd ,Nurul
Hudani Md Nawi. (2018). Peranan dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak terutamanya
anak yang sedang meningkat remaja.
H.Sahilun A.Nasir, (1999). Peranan Pendidikan Agama terhadap Pemecahan Problem Remaja. c.1.Jakarta:
Kalam Mulia, h .69
Harun Arrasyid Haji Tuskan, Abu Azka Al- Madani, (2013). Pendidikan Dan Psikologi Rasulullah SAW,
Perpustakaan Negara Malaysia.
Havighurst, R. J. (1953). Human development and education. Longmans, Green
Ibn Manzur, (1995) . Op. cit.j.1,h. 486
Ihwani, Muhtar, Musa, Ab Rahim, & Rashed, (2015). Sex Education Beyond School: Implications for
Practice and Research.
Jas Laile Suzana Jaafar, (2002). Psikologi Remaja,Petaling Jaya. Prentice Hall-Pearson Malaysia Sdn
Bhd,h.12.
Khairun Nizar Bin Mat Isa (2012), Sahsiah remaja dan faktor yang mempengaruhi
sahsiah remaja dalam kalangan pelajar Islam di sekolah menengah di Daerah Johor Bahru.
Merrill, J.C. 1997. Kewartawanan sejagat. Terj. Yasmin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asian Scholars Network
17
Copyright © 2023 ASIAN SCHOLARS NETWORK - All rights reserved
Mohd Salleh Lebar, (1994). Asas Psikologi Perkembangan. c.1 Kuala Lumpur Publication & Distributor, h.
97.
Molly Aloysius (2022), Ketiadaan Ayah dan Hasil Strategi Sejarah Hidup dalam kalangan
Wanita Malaysia: Satu Tinjauan Literatur Sistematik yang Hampir ‘Kosong’,
Muhammad Zul Azizi Mohd Nawi (Corresponding author)1 , Muhammad Amirul Mohd
Nor2 , Mohd Rashidi Omar3 & Norhisham Muhamad4. (2021). Islam menetapkan umur baligh
penting bagi menentukan sama ada remaja itu sudah sampai tahap mukallaf atau tidak.
Musa Abu Hassan & Narimah Ismail. (1998) . Potensi Media Massa dalam Pembentukan Budaya Belia.
Dlm. Azimi Hamzah & Turiman Suandi. Pengukuhan sinergi belia dan negara. Kuala Lumpur: Aslita
Sdn. Bhd.
Nadia Abi,Leelavathi,Noor Azimah. (2019), Menstrual Care For Individuals With Disability: A Case Report
Nasih Ulwan, A. (2000). Pendidikan Anak-Anak menurut Pandangan Islam Jilid 3, (Cetakan Pertama 2000
ed.). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Nasih Ulwan, A. (2022). Pendidikan Anak Dalam Islam- Pendidikan Psikologi Mental dan Fizikal ( Isfadiah
Dasuki, Penyusun). PTS Publishing House 2022.
Nik Daliana Binti Nik Farid, Rafdzah Ahmadaki, Norlaili Abdul Aziz & Nur Asyikin Yakub.
(2017). Keberkesanan program Intervensi Kesihatan Seksual dan reproduktif berasaskan Internet
Dalam Kalangan remaja sekolah di Malaysia.Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan
fakulti Perubatan
Norhana Ahad & Raihanah Hj. Abdullah. (2018). Sudut Pandangan Islam mengenai hak
kesihatan Reproduktif wanita Berkahwin: Satu Sorotan Literatur. Journal of Shariah Law Research
(2018) vol. 3 (1) 65-88.
Nurul Hidayah Wahab & Azlina Abu Bakar. (2017). Psikologi Daripada Perspektif Islam dan Barat.
Universiti Malaysia Terengganu (UMT).
Panjaitan, D.S., dan Daulay, W. (2012). Pola Asuh Orang Tua Dan Perkembangan Sosialisasi Remaja Di
Sma Negeri 15 Medan. Jurnal Keperawatan Holistik, 1, 40-46.
Puspa A/P Suppiah (2007). Mengenalpasti ciri personaliti pelajar serta melihat
perbezaan personaliti mengikut jantina, lokasi tempat tinggal, serta ciri personaliti
Siti Fatimah Abdul Rahman. (2020). Memperkasa Anak-Anak Dengan Pendidikan Seksual: Satu Model
Islami (Empowering Children with Sexual Education: An Islamic Model).
Sianturi.(2016) .Dampak Proteksi Air Susu Ibu Terhadap Infeksi’, Sari Pediatri, 11(3), p. 167. doi:
10.14238/sp11.3.2009.167-73.
Siti Rohayu Ahmadan & Khaidzir Hj Ismail. (2008). MPCL (Mooney Problem Check List). Jurnal
Personalia Pelajar Bil. 11 Jun/June 2008.
Suhaila Nadzri, Suhaily Md Shamsudin, Siti Syuhada Abd Rahman, Ahmad A’Toa Mokhtar, & Azri Rizal
Md Razali. (2018). Pendidikan Awal Solat dalam Kalangan Remaja di Negeri Selangor.
Asian Scholars Network
18
Copyright © 2023 ASIAN SCHOLARS NETWORK - All rights reserved
Syarifah Nor Hazierah Syed Hassan.(2018), Kepentingan Kewajipan Ibadah Qudwah
Hasanah Dalam Proses Perkembangan Remaja Akil Baligh .
Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan, Abdul Aziz Abdul Shukor. (2008). Psikologi Pendidikan. Oxford
Fajar Sdn Bhd.
Published
2024-03-31
How to Cite
ABDUL RAHIM, Najihah; AMRAN, Muhammad Syawal. Meneroka Umur Akil Baligh Remaja Daripada Perspektif Islam. Asian Journal of Research in Education and Social Sciences, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 482-497, mar. 2024. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajress/article/view/25744>. Date accessed: 20 may 2024.
Section
Malay Section