TAHAP LITERASI KEWANGAN DI KALANGAN PEKERJA SEKTOR AWAM: KAJIAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

  • Ishak Abd Rahman University Kebangsaan Malaysia, Bangi, MALAYSIA
  • Mohd Yazid Md Sarib University Kebangsaan Malaysia, Bangi, MALAYSIA

Abstract

Pembuatan keputusan kewangan yang bijak oleh seseorang individu adalah sebagai satu usaha untuk mencapai keselesaan dan kesejahteraan kewangan. Dengan pelaporan kajiselidik yang dikeluarkan oleh AKPK menyatakan seramai 64,633 individu diisytihar muflis dan perkaitannya dengan celik kewangan atau literasi kewangan di Malaysia dan juga di tingkat global, maka kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menyelidiki tahap literasi kewangan di kalangan pekerja sektor awam dengan mengambil pekerja terpilih sektor awam dari Ibu Pejabat MARA. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan tahap literasi kewangan berdasarkan jantina dan status perkahwinan serta mengenalpasti hubungan di antara tahap literasi kewangan dengan tahap pencapaian akademik. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ialah α = 0.878. Secara keseluruhannya, dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan tahap literasi kewangan di kalangan pekerja sektor awam berada pada tahap tinggi. Pekerja sektor awam sedar akan kepentingan pengurusan kewangan yang lebih mahir dan teratur. Mereka juga mampu mengawal aliran perbelanjaan kewangan dengan terdapatnya beberapa sokongan alternatif dalam urusan harian kewangan termasuk kerja lebih masa, kerja sampingan seperti perniagaan, koperasi juga institusi kewangan. Selain, itu mereka juga diberi pendedahan dalam pengurusan kewangan peribadi yang mana ia merupakan satu kursus / latihan untuk tahu celik kewangan. Walaupun begitu, tingkah laku dan keupayaan serta sikap kewangan para responden masih berada pada tahap sederhana kerana kadangkala agak sukar bagi individu untuk mengawal perbelanjaan bila tiada alternatif sokongan pendapatan untuk menampung perbelanjaan harian.

References

Agnew, S., & Harrison, N. (2015). Financial literacy and student attitudes to debt: A cross national study examining the influence of gender on personal finance concepts. Journal of Retailing and Consumer Services, 25, 122–129.
Aishah Abdul Rahman & Munawwarah binti Ibrahim. (20xx). Faktor Penentu Sikap Menabung bagi Mahasiswa Universiti.
Anamaria Lusardi, Olivia S. Mitchel & Vilsa Curto. 2009. Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy. Journal of Consumer Affairs, vol. 44(2), pp. 358 - 380, 2010.
Ani Caroline Grigion Potrich, Kelmara Mendes Vieira And Guilherme Kirch. 2018. How well do women do when it comes to financial literacy? Proposition of an indicator and analysis of gender differences. Journal of Behaviour and Experimental Finance, 17, 28-41.
Antonia Grohmann. 2018. Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class. Pacific Basin-Finance Journal, 48, 129-143.
Asarta, C. J., Hill, A. T., & Meszaros, B. T. 2014. The features and effectiveness of the Keys to Financial Success curriculum. International Review of Economics Education, 16, 39–50.
Bannier, C. E., & Schwarz, M. 2018. Gender- and education-related effects of financial literacy and confidence on financial wealth. Journal of Economic Psychology, 67, 66–86.
Chen, H. & Volpe, R. P. 2002. Gender differences in personal financial literacy among college students. Financial services review 11 (2002) 289-307
David S. Murphy, Scott Yetmar. 2010. Personal financial planning attitudes: a preliminary study of graduate students. Management Research Review, Vol. 33 Iss 8 pp. 811-817.
Grohmann, A., Kouwenberg, R., & Menkhoff, L. 2015. Childhood roots of financial literacy. Journal of Economic Psychology, 51, 114–133.
Hanson, T. A., & Olson, P. M. 2018. Financial literacy and family communication patterns. Journal of Behavioral and Experimental Finance.
Joyce K.H. Nga, Lisa H.L. Yong, Rathakrishnan D. Sellappan. 2010. A study of financial awareness among youths. Young Consumers, Vol. 11 Iss 4 pp. 277-290
Leila Falahati, Laily Hj. Paim. 2012. Experiencing financial problems among university students: An empirical study on the moderating effect of gender. Gender in Management: An International Journal, Vol. 27 Iss 5 pp. 315-330.
Mohamad Fazli Sabri Christine C. Cook Clinton G. Gudmunson. 2012. Financial well-being of Malaysian college students. Asian Education and Development Studies. Vol. 1 Iss 2 pp. 153 – 170. Emerald Insight.
Neha Garg and Shveta Singh. 2017. Financial Literacy Among Youth. Emerald Insight. International Journal of Social Economics.
Nurul Farhana Zakaria. 2015. Determinants of Financial Well Being Among Young Employees in Peninsular Malaysia. Universiti Putra Malaysia.
PM Dr Hussin bin Salamon, Nik Nurul Amni binti Nik Lee. 2012. Kompetensi Pengurusan Kewangan dalam Kalangan Mahasiswa: Tinjauan Terhadap Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan), UTM, Skudai. Universiti Teknologi Malaysia.
Sam Allgood And William B. Walstad. 2015. The Effects of Perceived And Actual Financial Literacy On Financial Behaviors. Economic Enquiry, 54(1),675-697.
Yasmin Huzaimah binti Aladdin, Anuar Ahmad. 2017. Tahap Literasi Kewangan di Kalangan Mahasiswa. International Conference on Global Education V.
Zaimah R1, Sarmila MS1, Azima AM1, Suhana Saad1, Mohd Yusof Hussain1, Lyndon N. 2012. Kualiti hidup dan kesejahteraan belia: Kajian ke atas pekerja sektor awam Malaysia. Malaysia Journal of Society and Space. 8 issue 6 (150 - 156).
Zaimah Ramli, Abd Hair Awang, Sarmila Md Sum, Jariah M, Sharifah Ah, Mumtazah Othman. 2014. Faktor-faktor penentu Kesejahteraan Kewangan Pekerja Sektor Awam Berkahwin di Malaysia. Prosiding Perkem Ke-9 (2014) 804 - 812 ISSN: 2231-962X
Published
2020-09-01
How to Cite
ABD RAHMAN, Ishak; MD SARIB, Mohd Yazid. TAHAP LITERASI KEWANGAN DI KALANGAN PEKERJA SEKTOR AWAM: KAJIAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA). Advanced Journal of Accounting and Finance, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 1-15, sep. 2020. ISSN 2710-625X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajaf/article/view/10661>. Date accessed: 24 july 2024.