KUALITI GURU BAHASA ARAB KE ARAH MEMPERKASAKAN KETAMADUNAN ISLAM ABAD KE-21

  • ‘Afirah Ahmad @ Ahmad Rusdi Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia
  • Mardzelah Makhsin Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia
  • Mohamad Fadhli Ilias Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia

Abstract

Kajian bertujuan untuk mengkaji tahap kualiti diri guru Bahasa Arab dan hubungannya terhadap tahap minat pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab ke arah menterjemahkan ketamadunan Islam dalam generasi abad ke-21. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan soal selidik adalah instrumen kajian. Teknik persampelan Rawak Berstrata telah digunakan untuk menentukan sampel. Sampel saiz yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 196 pelajar sekolah rendah. Tahap kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh pakar akademik sebelum kajian dilaksanakan. Keputusan menunjukkan bahawa tahap kualiti diri guru Bahasa Arab adalah tinggi di mana keperibadian seorang guru memberi kesan kepada pelajarnya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kecenderungan minat pelajar terhadap Bahasa Arab berada pada tahap yang baik dan tinggi. Di samping itu terdapat hubungan yang signifikan antara kecenderungan minat pelajar dengan kualiti diri guru. Hasil kajian ini memberikan implikasi kepada pemantapan kualiti pengajaran guru bahasa Arab dalam meningkatkan sikap yang positif dan minat pelajar dalam menguasai bahasa Arab ke arah melestarikan ketamadunan Islam Abad Ke-21.

References

Ab.Halim Mohamad & Wan Muhamad Wan Sulong. (2016). Minat dan sikap pelajar bacelor bahasa Arab di ipta malaysia terhadap bahasa Arab. Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah (PBMITT) Volume 1(1), Jun 2016: 21 – 37.
Abdul Hakim Abdullah, Ab. Aziz Sulaiman. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terhadap pembelajaran bahasa Arab. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 10(1): 82-97.
Abd. Rahim Abd Rashid. (2001). Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Cergas (M) Sdn. Bhd
Abdul Shukor Abdullah. (2011). "Guru berperanan penting, transformasi visi pendidikan",http://upsikini.blogspot.my/2011/09/pro-canselor
Al-Khuliy Muhammad ‘Aliy. (1982). Asalib Tadris al-Lughat al- 'Arabiyyat. Riyad.
Andrews, S. L. (2012). Impact of Teacher Qualification on Student Achievement at the Elementary and Middle School Levels. Walden University.
Azman Che Mat & Goh Ying Soon. (2010). Cabaran-cabaran Dalam Pengajaran Bahasa Arab sebagai bahasa asing pilihan di IPT: Kajian kes. AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2(2), 9-21.
Che Radiah Mezah & Norhayuza Mohamad. (2016). 50 permainan bahasa Arab: panduan praktikal untuk guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Farah Nur A.Hamid, Maslida Yusof. (2015). Analisis Struktur Fokus Dalam Komunikasi Arahan Guru dalam Bilik Darjah. Jurnal Melayu.346-361.
Geo, Laura. 2007. The Link Between Teacher Quality and Student Outcomes: A Research Synthesis. Washington DC: National Comprehensive Center for teacher Quality.
Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi & Parilah M. Shah. (2010). Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa Arab Di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA Online™ Journal of Language Studies. Volume 10(3) 2010: 15-33]
Husni Abdullah, Abd Razif Zaini, Khairatul Akmar Ab Latif, Hasanah Ihsan, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Wan Sakiah Wan Ngah & Naqibah Mansor. (2018). Pendidikan abad ke-21 dalam pengajaran bahasa Arab di sekolah menengah di Malaysia: amalan dan cabaran. 5th International Research Management & Innovation Conference (5th IRMIC 2018) Palm Garden Hotel, Putrajaya.
Ibtisam bt Abdullah Zamri bin Ahmad. 2012. Pengajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12) Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam,UKM.
Ismail Reduan (1992). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan pengajaran dan pembelajaran matematik di kalangan pelajar sekolah rendah. Jurnal Akademik.
Jamilah Man, Yahya Don & Siti Noor Ismail (2016). Kepimpinan Transformasional dan Kualiti Guru Generasi ‘Y’. Jurnal Kepimpinan Pendidikan.
Kamus Dewan. (2006). Edisi Empat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Kaplan, L.S., & Owings, W.A. (2001). Personalizing learning to prevent failure. Principal Leadership, 1, 42–47.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2010). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Putrajaya: Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti.
Lee Shok Me (1991). Asas Pendidikan Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman
Maimun Aqsha Lubis, Zaffi Alias & Hanis Najwa Shaharuddin. (2014). Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum Bu’uth al-Azhar di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Jurnal Pendidikan Malaysi, 39(1), 51-61.
Mohammad Abdillah Samsuiman, Asma Benjaman, Zamri Arifin1(2015) Hubungan Antara Kecenderungan Minat Pelajar dalam Bahasa Arab dengan Kualiti Diri Guru Bahasa Arab MRSM Ulul Albab Kota Putra. Journal of Human Capital Development.
Muhammad Rusdi Ab Majid & Zawawi Ismail. (2018). Pengetahuan teknologi guru Bahasa Arab dan hubungannya dengan kreativiti pengajaran di Malaysia. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. Volume 18, No. 1, September 2018, Pages 1 to 13.
Mohd Sahandri Gani Hamzah, Ramli Basri, Shaffe Mohd Daud (2010). Karakter Guru Ilmu Diagung Guru Disanjung. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Mok,Soon Sang. (2006)..Ilmu pendidikan Untuk KPLI. Kuala Lumpur:Kumpulan Budiman.
Muhammad Suhaimi Taat. (2014).Melahirkan Guru Berkualiti.Utusan Borneo, 4.
Muhyiddin Yassin (2013). Ucapan Penggulungan: Perhimpunan Agung UMNO 2013. Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC).
Noor Erma Binti Abu & Leong Kwan Eu. (2014). Hubungan Antara Sikap, Minat, Pengajaran Guru Dan Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Pencapaian Matematik Tambahan Tingkatan 4. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik (Januari 2014, Bil. 2 Isu 1).
Noorafini Kassim, Dr. Saini Ag. Damit & Dr. Muhammad Suhaimi Taat. (2017). Pengaruh sikap pelajar dan pengajaran guru terhadap penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar PPIB, UMS. Jurnal ‘Ulwan ‘Ulwan’s Journal Jilid 1, halaman 125-142.
Noraini Omar (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Lima. Jurnal Pendidikan, Institut Perguruan Tun Abdul Razak, Sarawak.
Nordin A.R. (2008). Malaysian primary school: A Cross-cultural Comparative Study. University of South Australia, Adelaide, Flinders. (bahan tidak diterbitkan).
Nordin A.R. (2008). Malaysian primary school: A Cross-cultural Comparative Study. University of South Australia, Adelaide, Flinders. (bahan tidak diterbitkan).
Perancang Ekonomi. (2010) Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015: Putrajaya http://www.moe.gov.my/my/standard-kualiti-pendidikan-malaysia diakses pada 24.12 2018.
R., Xie, J., Jeng, Y.-C., & Huang, S. (2010). The Relationship between Teacher Quality and Teaching Effectiveness Perceived by Student from industrial Vocational Higt Schools. Asian Journal of Arts and Sciences, 1(2), 167-187.
Rusydiy Ahmad Ta'imat (1989). Ta'lim al 'Arabiyyat li ghayr al-Natiqina Biha Manahijuhu wa Asalibuhu. Ribat.
Saidatul Nornis. 2011. Kalang Mpat sebagai teknik interaksi Bajau Darat di Sabah. Jurnal Melayu,7:217-318.
Salleh Abd Rashid. 2003. Pemikiran Profesional Keguruan Terhadap Kurikulum dan Pengajaran. Dibentangkan di Seminar Pendidikan MPBL
Slavin, R. (1994). A theory of school and classroom organization. Dalam R. Slavin, (Ed.), School and Classrooom Organization. Hillsdale, NJ:Erlbaun.
Slavin. R.E. (1987). A Theory of school And Classroom Organization. Educational Psychologists. 22. 89-108.
Tsui, K., & Cheng, Y. (1999). School organizational health and teacher commitment: A contingency study with multi-level analysis. Educational Research and Evaluation, 5(3), 249-268.
Wan Ahmad, Lubna Abd Rahman, Arnida A. Bakar & Ahmad Pangidoan Nasution Mandily (2007). Pendekatan dan strategi efektif dalam penguasaan bahasa Arab. Bandar Baru Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.
Wesch, M. (2008). A Vision of Students Today (& What Teachers Must Do) Britannica Blog; Retrieved December 31, 2008
Zainur Rijal Abdul Razak & Rosni Samah. (2007). Kesan Bahasa Arab dalam Peradaban Melayu di Malaysia. Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia.
Zulzana Zulkarnain, Mohamed Saim & Roslina Abd Talib. (2013). Hubungan Antara Minat, Sikap Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Kursus Cc301 – Quantity Measurement. Seminar Pasca Siswazah Dalam Pendidikan (GREDUC 2013).
Published
2021-11-24
How to Cite
AHMAD @ AHMAD RUSDI, ‘Afirah; MAKHSIN, Mardzelah; ILIAS, Mohamad Fadhli. KUALITI GURU BAHASA ARAB KE ARAH MEMPERKASAKAN KETAMADUNAN ISLAM ABAD KE-21. E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), [S.l.], n. 2, p. 56-73, nov. 2021. ISSN 2600-9617. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/16245>. Date accessed: 14 june 2024.
Section
Articles