PENGUNGKAPAN LAFAZ AL-MA’ DALAM AYAT-AYAT AL-QUR’AN DARI ASPEK RETORIK

  • Muhamad Khairul Anuar Zulkepli Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Kampus Sungai Petani, Kedah
  • Mohd Zulkhairi Abd Hamid Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Kampus Sungai Petani, Kedah

Abstract

Al-ma’ atau air merupakan penciptaan terawal sebelum kewujudan langit dan bumi. Kewujudannya di atas muka bumi membuktikan kewujudan pencipta yang maha kuasa sebagaimana telah dibuktikan menerusi al-Qur’an. Menerusi kajian yang telah direalisasikan oleh para ilmuan terdahulu dan terkini, lafaz al-ma’ diungkapkan sebanyak 63 kali kekerapan dalam ayat-ayat yang berbeza. Namun, kupasan dan perbahasannya lebih cenderung perbincangan aspek perkataan dan tafsir sahaja. Pencerahan terhadap setiap pemilihan lafaz al-ma’ dalam semua ayat yang berbagai-bagai tidak dihuraikan. Bahkan, kecenderungan kajian terhadap aspek retorik kurang diberikan fokus. Oleh itu, kajian ini bertujuan menganalisis dan merungkaikan aspek retorik yang terkandung di sebalik lafaz al-ma’ pada setiap ayat yang berlainan. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan menjadikan al-Qur'an sebagai teras utama dalam mengenalpasti dan menganalisis lafaz al-ma’. Sebanyak tujuh ayat dikenalpasti mengandungi lafaz al-ma’ yang hakiki untuk dikaji. Pemilihan ayat-ayat tersebut berpandukan kepada al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an untuk mengetahui lafaz al-ma’ dalam setiap ayat yang berbeza. Lafaz tersebut dikupas aspek leksikografi dan kemudian, ia disusuli dengan kupasan aspek balaghah yang dibahaskan secara deskriptif berdasarkan hujah para sarjana terdahulu berkaitan dengan isu berbangkit. Hasil kajian mendapati bahawa pengungkapan lafaz al-ma’ dalam al-Qur’an menyerlahkan aspek retorik tersendiri dan ia dapat dibuktikan melalui gaya bahasa balaghah, nazm, ketepatan pemilihan perkataan dan kontekstual ayat.

References

Al-Qur’an.
Asyraf Hasan Muhammad. 2015. Min Asrar al-Ijaz wa Suwaruhu fi al-Qur’an Dirasah Balaghiyyah. Majallah Jami’ah al-Madinah al-‘Aliyyah 11(1): 590-631.
al-Baqi, Muhammad Fu’ad Abd. 2001. al-Mu’jam al-Mufahras li alfaz al-Qur’an al-Karim. Qaherah: Matba’ah Dar al-Kutub al-Misriyyah.
al-Ansari, Abu Zayd Sa’id bin Aws. 1905. Kitab al-Matar. Bayrut: Matba’cah al- Kathulikiyyah.
al-‘Abadasah, Fathi Abd al-Aziz. 2002. al-Ma’ fi al-Qur’an al-Karim-Dirasah Mawdu’iyyah. Tesis Sarjana, Takhasus Usuluddin, al-Jami’ah al-Islamiyyah Ghazzah, Palestin.
‘Aydah, Abd al-Malik. 1990. Alfaz al-Matar wa al-Sahab wa ma Yattasil Qadiman wa Hadithan-Dirasah Lughawiyyah. Tesis Sarjana, Kulliyyah al-Lughah al-‘Arabiyyah, Ja’mi’ah Umm al-Qura.
al-Bakri, Husayn Muhaysan Khatlan. 2011. al-Alfaz al-Mu’abbarah ‘an al-Matar fi al-Qur’an al-Karim. Majallat Kuliyyat al-Tarbiyyah li al-Banat 22(1): 1-10.
al-Darwish, Mahy al-Din. 1992. Icrab al-Qur’an al-Karim wa Bayanuhu. Dimashq: Dar al-Yamamah.
Ibn Manzur. 1999. Lisan al-‘Arab. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
al-Jawhari, Abu Nasr Ismail bin Hammad. 2009. al-Sihhah Taj al-Lughah wa Sihah al-‘Arabiyyah. Qaherah: Dar al-Hadith.
al-Jurjani, Abu Bakar ‘Abd al-Qahir bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad (471H). 2004. Dala’il al-I’jaz. Qaherah: Maktabah al-Khaniji.
al-Jurjani, Abu Bakar ‘Abd al-Qahir bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad (471H). 1991. Asrar al-Balaghah. Qaherah: Maktabah al-Khaniji.
Muhammad, Salah al-Din Salim. 2010. Lafz al-Ma’ wa ma Yadullu ‘Alayhi fi Nusus min al-Tanzil. Majallat Abhath Kuliyyat al-Tarbiyyah al Asasiyyah 9(4): 279-297.
Mahmud Safi. 1995. al-Jadwal fi I’rab al-Qur’an wa Sarfihi wa Bayanihi. Dimashq: Dar al-Rashid.
al-Madani, al-Sayyid Ali Sadr al-Din bin Ma’sum. 1985. Anwar al-Rabi’ fi Anwa’ al-Badi’. Matba’ah al-Nu’man.
al-Mu’jam al-Wasit. 1972. Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah bi. Qaherah: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah
al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad. 2006. al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Bayrut: Mu’assasah al-Risalah.
Saihud, Khaulah Salih, 2019. Jamaliyyah Tashbih fi al-Suwar al-Makkiyyah. al-Majallah al-Dauliyyah li al-‘Ulum al-Insaniyyah wa al-Ijtima’iyyah. 9(1): 1-15.
al-Sayyid, Muhammad Husin Ali, Zul Azhan Abdul Halim & Kamarul Syukri Mat . 2017. Dirasah Tahliliyyah li Muhsanah al-Tibaq fi Suwar al-Nur. Jurnal Islam Dan Masyararkat Kontemporari. 15(1): 159-176.
al-Tabataba’i, Muhammad Husin. 1997. al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. Bayrut: Mu’assasah al-A’lami.
‘Ubaydiyyah, Fatimah Muhammad. 2003. al-Ma’ fi Ayat al-Qur’an al-Karim. Tesis Sarjana, Takhasus Usuluddin, al-Jami’ah al-Najah al-Wataniyyah, Palestin.
al-‘Umairat, Sulaiman. 2018. Jamaliyyah Ittisa’ al-Ma’na fi Uslub al-Hadhf Dirasah Balaghiyyah fi Dau’ al-Tafasir al-Qur’aniyyah. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 11(1): 357-385.
Yaaqob, Luay Hatem. 2014. al-Dilalat al-Lughawiyyah li al-Ma’ fi al-Nas al-Qur’ani Dirasah Balaghiyyah. Anemon MSU Sosyal Bilimler Dergisi 2(2): 43-62.
al-Za’arir, Ghalib Muhammad Raja. 2003. al-Ma’ fi al-Qur’an al-Karim. Madinah al- Munawwarah: Maktabat Dar al-Zaman.
al-Zamakhshari, Abi al-Qasim Mahmud bin Umar. 1998. al-Kasshaf. al-Riyad: Maktabah al-‘Abikan.
al-Zabidi, Muhammad Murtada al-Husayni. 2001. Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus. al-Kuwayt.
al-Zuhayli, Wahbah. 2009. Tafsir al-Munir fi al-‘Akidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj. Dimashq: Dar al-Fikr.
Published
2021-11-23
How to Cite
ZULKEPLI, Muhamad Khairul Anuar; ABD HAMID, Mohd Zulkhairi. PENGUNGKAPAN LAFAZ AL-MA’ DALAM AYAT-AYAT AL-QUR’AN DARI ASPEK RETORIK. E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), [S.l.], n. 2, p. 26-43, nov. 2021. ISSN 2600-9617. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/16237>. Date accessed: 14 june 2024.
Section
Articles