KREDIBILITI KOMUNIKATOR ISLAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SOROTAN AWALAN

  • S.Salahudin Suyurno ACIS UiTM Cawangan Melaka
  • Abdul Rauf Redzuan UiTM Cawangan Melaka
  • Aini Faezah Ramlan UiTM Cawangan Melaka
  • Nor Adina Ab Kadir ACIS UiTM Cawangan Melaka
  • Mohamad Shafie Ayob ACIS UiTM Cawangan Melaka
  • Muhammad Shahrafik Ab Kadir SK Malim, Melaka
  • Muhammad Taufik Md Sharipp ACIS UiTM Cawangan Melaka

Abstract

Arus kemajuan melalui era globalisasi dunia mencetuskan pelbagai perubahan dalam kehidupan. Perubahan dunia masa kini seperti Revolusi Industri 4.0 telah berjaya menghapuskan batasan sempadan sesebuah negara. Perubahan terhadap gaya hidup berorientasikan teknologi dan media baharu seperti media sosial memberikan kesan dan menjadi cabaran buat komunikator Islam. Komunikator Islam dilihat perlu mengadaptasi dengan perubahan teknologi dan mampu meneruskan dakwah dengan lebih berkesan dan mampu diterima dan difahami oleh setiap lapisan masyarakat. Bukan itu sahaja, sebagai komunikator Islam, antara ciri yang perlu ditekankan ialah mereka perlu mempunyai iman yang kuat, menurut syariat agama, berakhlak baik dan berkeperibadian ihsan serta mempunyai ilmu dan teknologi yang baik seiring dengan keperluan pendakwah masa kini.

References

Abdul Ghani Samsudin, (2004). Pembangunan Ekonomi Islam: Perspektif Malaysia. Kelang: Islamic Banking Encyclopedia.
Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi & Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2014. Membina Pengisian Berpengaruh Dalam Media
Azmah Binti Ab Wahab & SamsudinA.Rahim. 2013. Kredibiliti Media Dan Penyertaan Dalam Persekitaran Pengdemokrasian Maklumat Di Malaysia. Jurnal Komunikasi. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Jilid 29. No. 1. Hal. 141.
Bustanudin Agus. 2006. Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama. PT Rajagrafindo Persada.
Delaila Binti Abdullah, Mohd Yusof Abdullah & Mohd Azul Mohamad Salleh (2017). A Review on the Concept of Fourth Industrial Revolution and the Government’s Initiatives to Promote It among Youths in Malaysia. Journal e-Bangi. Special Articles (December, 2017).
Dunn, D.M. & Goodnight, L.J., 2011. Communication: Embracing Difference (edisi ke-3). Boston: MA: Pearson
Juanda Jaya. 20 Feb 2012. Ambil tindakan terhadap gejala penggunaan hadis palsu di Internet. Di ambil pada 19 April 2015
Mohd Hamdan Adnan. 2012. Kamus Media, Komunikasi dan Perhubungan Raya. Penerbit UiTM, UiTM Shah Alam, Selangor.tata
Mohamad Raimi Ab Rahim (29 Dis 2016) Mendepani Gelombang Revolusi Industri Keempat:- Antara Cabaran & Prospek. Di ambil dari laman sesawang http://www.abim.org.my pada 18 Feb 2018.
Mohd Azizuddin Mohd Sani (29 Jul 2017) R&D universiti katalis Revolusi Industri 4.0. Rencana, Berita Harian
Mohd Effendi @ Ewan Mohd Matore & Tuan Mastura Tuan Soh & Helmi Norman & Melor Md Yunus. 2018. EDUINNOVATION Inovasi Pendidikan dalam Era Revolusi Industri 4.0. Fakulti Pendidikan UKM Bangi, Selangor.
Siti Ezaleila Mustafa. 2013. Media Sosial di Malaysia dan Indonesia: Penggunaaannya sebagai Alat Komunikasi, Kolaborasi dan Jaringan Digital. Jurnal Pengajian Media Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Jld. 15, Bil.2, Hal 71.
Siti Suriani Othman (5 Jan 2018) 'Inovasi Jiwa' Hadapi Ledakan Revolusi Industri 4.0. Berita Harian.
Tjandrawinata, R. R. (2016). Industri 4.0: revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi. Jakarta: Working Paper from Dexa Medica Group.
Zakaria Stapa. (1999). Akidah dan akhlak dalam kehidupan Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
Zulkifli Aini & S. Salahudin Suyurno (2016) Pengantar Komunikasi Dakwah. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zulkiple Abd Ghani. 2014. Dakwah dalam Era Siber di Malaysia. Nilai: Penerbit USIM. Cetakan kedua.
Published
2021-05-24
How to Cite
SUYURNO, S.Salahudin et al. KREDIBILITI KOMUNIKATOR ISLAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SOROTAN AWALAN. E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), [S.l.], v. 1, p. 81-88, may 2021. ISSN 2600-9617. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/13359>. Date accessed: 27 nov. 2021.
Section
Articles