PENGHAYATAN AKIDAH DALAM KALANGAN SAUDARA BAHARU: SATU KAJIAN EKSPERIMENTAL

  • Adi Syahid M.A M.A Universiti Tun Hussein Onn
  • Noor Hisham Md Nawi Universiti Malaysia Kelantan
  • Shah Rul Anuar Nordin Universiti Tun Hussein Onn
  • S.Salahudin Suyurno ACIS UiTM Cawangan Melaka

Abstract

Penulisan artikel ini adalah bertujuan untuk membandingkan tahap penghayatan akidah antara kaedah pembelajaran secara inkuiri terbimbing (PIT) dan pembelajaran secara konvensional (PK). Rekabentuk kajian secara eksperimen ringkas yang melibatkan 49 orang saudara baharu telah digunakan dalam kajian ini. Subjek kajian terdiri daripada saudara baharu yang belajar pada aras rendah dan tinggi yang diambil secara rawak di Institut Dakwah Islamiah (IDIP). Seramai 25 orang subjek dijadikan kumpulan rawatan manakala 24 orang subjek lagi dijadikan kumpulan kawalan. Kumpulan rawatan didedahkan dengan pembelajaran secara inkuiri terbimbing (PIT) manakala kumpulan kawalan didedahkan dengan pembelajaran secara konvensional (PK). Perbandingan dilakukan antara kedua-dua kumpulan untuk melihat tahap penghayatan akidah. Data dianalisis menggunakan SPSS. Statistik inferensi menggunakan ujian-t digunapakai untuk membandingkan tahap penghayatan antara kedua-dua kumpulan pada aras singifikan P < 0.05. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap penghayatan akidah antara kedua-dua kumpulan. Tahap penghayatan antara kedua-dua kumpulan adalah sederhana begitu juga antara pelajar aras rendah dan pelajar aras tinggi. Justeru. Kajian ini memberi implikasi kepada kaedah pembelajaran akidah agar lebih menumpukan aspek penghayatan di samping aspek kefahaman atau pencapaian.

References

Ab. Halim Tamuri dan Khadijah. (2003). Pengajaran Akhlak Sekolah Menengah: Persepsi Pelajar. Kertas Kerja dibentangkan di Wacana Pendidikan Islam Kebangsaan Siri 3.
Ab.Halim Tamuri, Khadijah Abdul Razak dan Sharin Awaluddin. (2010). Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam: Konvensional dan Inovasi Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Ahmad Munawar Ismail. (2009). Pengaruh Akidah Terhadap Penghayatan Akidah Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Tesis Dr. Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Aisyah Jami’an. (2005). Penghayatan Islam di Kalangan Saudara Baharu India di Kuala Lumpur. Disertasi Ijazah Sarjana Pendidikan Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
al Banna, Hasan. (1979). Akidah Islam, Terjemahan Ridwan Muhammad Ridwan.Pustaka Damai dengan Kerjasama PT Al-Maarif.
al-Maejal. (1992). Dlm. Ahmad Yunus dan Ab. Halim Tamuri. Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Akidah: Kajian Kes Guru Cermelang Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 2010 13-30.
al-Shafee. (1984). Dlm. Ahmad Yunus dan Ab. Halim Tamuri. Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Akidah: Kajian Kes Guru Cermelang Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 2010 13-30.
Azma Mahmood. (2006). Pengukuran Tahap Penghayatan Pendidikan Islam Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Malaysia, Tesis Dr. Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Chua Yan Piaw. (2011). Kaedah Penyelidikan, Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education.
Ibrahim Al-Baijuri. (t.th). “Tuhfatul Murid Alaa Jauharati Al-Tauhid”: Mohd. Al-Nahdi Wa Auladihi.
Ibrahim Che Noh. (1995). Dakwah Kepada Non Muslim: Masalah dan cabaranya. Dalam Dakwah Islamiah Masa Kini, disunting oleh Sidi Gazalba dan Zainab Ismail, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Imanniah Bt Ishak. (2008). Kajian Tentang Kefahaman Terhadap Qada’ dan Qadar di Kalangan Saudara Baharu di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Disertasi Ijazah Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Khalif Muammar. (2006). Atas Nama Kebenaran : Tanggapan Kritis terhadap Wacana Islam Liberal. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan.
Mahyuddin Haji Ashaari. (2001). Pendidikan Al-Quran Menjana Keupayaan Berfikir. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 9 Bil 4.
Maryam, Kusmiyati, Wayan Merta dan Putu Artayasa. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. J. Pijar MIPA, Vol. 15 No.3, Juni 2020: 206-213.
Mohd Nasir Jaafar. (1989). dalam Mustari, Mohd Ismail and Mohd Salleh, Salini, Persepsi Pelajar Terhadap Program Usrah Di SMKA (P) Al-Mashoor.Persepsi Pelajar Terhadap Program Usrah Di SMKA (P) Al-Mashoor .Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository. pp. 1-11. (Unpublished).
Mohd Talhah Mohd Tahir. (2003). Keberkesanan Pendekatan Inkuiri Terbimbing dalam P&P Pendidikan Islam: Satu Kajian Eksperimen di Kolej Matrikulasi IPTS. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan, UKM.
Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.
Mustapha Mohamed Al-Jiasi Al-Ahmadi. (1994). Mengenal Diri dan Wali Allah S.W.T., Kelantan: Pustaka aman press SDN.BHD.
Nasir Mohamad. (2001). Satu Kajian tentang Keberkesanan Kaedah Inkuiri Penemuan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Syariah Islamiah. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan, UKM.
Nor Anom Mubarak, KH. (1996). “Kedudukan Tashawuf dan Thoreqat dalam Islam”, Makalah disampaikan pada Penataran Muballigh dan Pengurus Yayasan Serba bakti Pondok Pesantren Suryalaya, tarikh 27-30 Juni.
Nur Najwa Mohamed dan Anis Norma Mohamad Jaafar. (2020). Penggunaan Modul Pembelajaran Inkuiri Berasaskan Projek Terhadap Kanak-Kanak Berumur 4 Tahun. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (Special Issue), Vol. 9, 2020 (73-90).
Ramlah Jantan dan Mahani Razali. (2002). Psikologi Pendidikan, Pendekatan Kontemporari. Malaysia: McGraw-Hill Education.
Rosnani Hashim. (2004). Falsafah penyelidikan dari Perspektif Islam : Konsep dan Matlamat. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 11 Bil. 1.
Rosnani Hashim. (2009). Menghidupkan Semula Pedagogi Inkuiri Falsafah di Kalangan Pendidik dan Pelajar Islam. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 13 Bil. 2.
Sumriye. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Kemampuan Memahami Iman Kepada Allah S.W.T. Swt. Jurnal Ilmiah Pro Guru, Vol. 7 No. 1.
Shamsul Kamarudin. (2011). Kepentingan Pendekatan Kepercayaan Dan Keyakinan Kepada Tuhan Melalui PTV.Journal of Edupres, Volume 1 September 2011, Pages 249-257.
Shohibulwafa Tajul Arifin, KH. (1988). Kunci Pembuka Dada, Selangor: Thinker’s Library SDN.BHD.
Siddiq Fadzil. (2006). Dlm. Khalif Muammar. Atas nama Kebenaran : Tanggapan Kritis terhadap Wacana Islam Liberal. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan.
Sidek Baba. (2009). Melayu Perkasa. Shah Alam: Alaf 21 Sendirian Berhad.
Sudirman Abdul Fatah. (2009). Proses Pemulihan Pengunaan Dadah Melalui Pendekatan Pusat Pemulihan Remaja Inabah Kedah dan Terengganu. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Malaysia Terengganu.
Wan Mohd Nor Wan Daud. (1989). dalam Ahmad Yunus dan Ab. Halim Tamuri.Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) Pengajaran Akidah: Kajian Kes Guru Cermelang Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 2010 13-30.
Yusri Abu. (2004). Kefahaman Agkidah Saudara Baharu: satu kajian di Kuala Lumpur. Disertasi Ijazah Sarjana Usuluddin. Universiti Malaya.
Yusuf Hashim. (2001). Reka Bentuk dan Sistem Intruksi. Kuala Lumpur : Utusan Publications Sdn. Bhd.
Zaenal Abidin Anwar, KH. (1996). Perkembangan TQN Pondok Pesantren Suryalaya, Dzikir Jahar dan khafi serta Pengamalannya, Makalah disampaikan pada Penataran Muballigh dan Pengurus Yayasan Serba bakti Pondok Pesantren Suryalaya, tarikh 27-30 Juni.
Zainurin Mohd Yasin. (1992). Perkembangan dan Penghayatan Islam dalam Kalangan Saudara baharu: Kajian kes di Melaka Tengah. Kertas Projek Sarjana Muda, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zakaria Stapa. (1998). Pemantapan Akidah Saudara Baharu. Seminar Penghayatan Islam Saudara Baharu II, anjuran Unit Keagamaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Zakaria Stapa. (1999). Akidah dan Akhlak dalam Kehidupan Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.
Published
2021-05-04
How to Cite
M.A, Adi Syahid M.A et al. PENGHAYATAN AKIDAH DALAM KALANGAN SAUDARA BAHARU: SATU KAJIAN EKSPERIMENTAL. E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), [S.l.], v. 1, p. 42-54, may 2021. ISSN 2600-9617. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/13242>. Date accessed: 27 nov. 2021.
Section
Articles