Analisis Skim Agihan Zakat kepada Asnaf Fi Sabilillah Mengikut Maqasid Syariah: Kajian di Selangor dan Negeri Sembilan

  • Azman Ab Rahman UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Abstract

Fi sabilillah merupakan salah satu daripada lapan golongan yang berhak menerima zakat. Pendekatan maqasid syariah dilihat sangat penting dalam pengagihan zakat kepada asnaf fi sabilillah bagi memastikan agihan zakat yang diberikan menepati pensyariatan dan hikmah tuntutan zakat.  Setiap skim yang disediakan perlu dinilai sama ada melengkapi keperluan asnaf berasaskan maqasid syariah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kajian ini akan membincangkan konsep maqasid syariah dalam konteks zakat serta menganalisis dan menilai skim agihan zakat kepada fi sabilillah berasaskan maqasid syariah di Selangor dan Negeri Sembilan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan kaedah dokumentasi. Hasil kajian mendapati secara umumnya skim-skim yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) kepada fi sabilillah melengkapi setiap aspek maqasid syariah. Namun, semakan semula perlu dilakukan bagi memastikan skim-skim tersebut mengikut keutamaan lima prinsip maqasid syariah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kajian lanjutan boleh dijalankan bagi menilai setiap skim yang disediakan kepada 7 golongan asnaf dari semasa ke semasa agar selari dengan konsep maqasid syariah yang diutamakan dalam Islam. Kajian ini diharapkan menjadi panduan kepada pihak Majlis Agama Islam di setiap negeri dalam melaksanakan sistem pengagihan zakat asnaf fi sabilillah secara berkesan dan telus.

Author Biography

Azman Ab Rahman, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
Fakulti Syariah dan Undang-Undang

References

‘Izz al-Din ‘Abd Aziz Ibn ‘Abd al-Salam, t.t. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Ahmad Shahir bin Makhtar et.al. 2010. Pengurusan Zakat Di Negeri Selangor: Isu Dan Cabaran. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Perancangan & Pengurusan Harta dalam Islam 2010. Selangor: Universiti kebangsaan Malaysia.

Ahmad Wifaq Mokhtar. 2016. Parameter (al-Dhawabit) Maqasid al-Shariah Dalam Pentadbiran Negara. Kertas Kerja Seminar Nasional Maqasid Al-Shari’ah 2016: Maqasid al-Shariah & Fiqh Demokrasi. Shah Alam.

Ahmad Wifaq Mokhtar. 2016. Prinsip-Prinsip Asas Maqasid Al-Syariah: Pendekatan Al-Syatibi. Kertas Kerja Seminar Nasional Maqasid Al-Shari’ah 2016: Maqasid al-Shariah & Fiqh Demokrasi. Shah Alam: Institut Darul Ehsan.

Al-Fasi, `Allal, 1966. Maqasid al-Syar`iyyah al-Islamiyyah Wa Makarimaha. Rabat: Matabi‘ al-Risalah.

Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas`ud, 1986. al- Bada’i’ al- Sana’i. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Yusuf, 2006. Fiqh al- Zakat. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Raisuni, Ahmad, 1995. Nazariyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syatibi. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Ibn Muhammad al-lakhmi, 1996.
Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Hailani Muji Tahir. 2009. Pentafsiran dan Perlaksanaan Agihan Zakat Fisabilillah Mengikut Keperluan Semasa Di Malaysia. Kertas Kerja Seminar Pengagihan Zakat Di Bawah Asnaf Fisabilillah. Kuala Lumpur: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Tahir, 1999. Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah. Beirut: Dar Salam.

Ibn al-Athir, t.t. al-Nihayah fi Gharib al-Hadith Wa al-Athar. Kaherah: Maktabah al- Khairiyah.

Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2013.

Laporan Tahunan Lembaga Zakat Selangor 2014.

Lembaga Zakat Selangor, 2014. Jenis Agihan Zakat. http://www.zakatselangor.com.my/jenis-bantuan-umum/ (diakses pada 26 Julai 2016).

Lembaga Zakat Selangor, 2014. Sejarah. http://www.zakatselangor.com.my/info-lzs/sejarah-lzs/ (diakses pada 26 Julai 2016).

Mohd Fikri Che Hussain, 2012. Pengenalan Ilmu Maqasid Syariah. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa.

Sabiq, Sayid, 1999. Fiqh al-Sunah. Kaherah: Dar al-Fath.

Sekretariat Pengurusan Zakat Negeri-negeri (SPZN) & Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2016. Ensiklopedia Pengurusan Zakat Di Malaysia (Siri 1). Universiti Sains Islam Malaysia.
Published
2017-06-01
How to Cite
AB RAHMAN, Azman. Analisis Skim Agihan Zakat kepada Asnaf Fi Sabilillah Mengikut Maqasid Syariah: Kajian di Selangor dan Negeri Sembilan. SAINS INSANI, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 1-6, june 2017. ISSN 0127-7871. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jsi/article/view/2016>. Date accessed: 19 dec. 2018.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.