Aspek dakwah dalam Novel Suriati Berdasarkan Pendekatan Dakwah Teori Pengkaedahan Melayu

  • Nadia Ishak Mrs
  • Kamariah Kamarudin Universiti Putra Malaysia

Abstract

Penulisan novel berbentuk keagamaan merupakan salah satu medium dakwah yang berkesan yang digunakan penulis untuk menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Kajian ini akan menyingkap aspek dakwah dalam novel yang memaparkan pergolakan dan konflik kekeluargaan yang mengangkat tema keagamaan sebagai latar karya. Tumpuan difokuskan terhadap kekuatan dan keberkesanan dakwah yang mencorakkan kehidupan manusia ke arah kebaikan dan meninggalkan kebatilan dalam novel Suriati karya Azizi Haji Abdullah. Pendekatan Dakwah yang terkandung dalam teori Pengkaedahan Melayu dimanfaatkan sebagai kerangka analisis. Hasil kajian memperlihatkan bahawa dakwah berupaya menimbulkan daya tarikan terhadap agama Islam dan menjadi alat untuk pengembangan agama Islam.


Kata kunci: dakwah, agama, teori, ketakwaan, masyarakat


Abstract
The writing of religious novels is one of the most effective mediums of proselytization that can be used by writers to spread the teachings of Islam and increase people’s faith in Allah SWT. This study uncovers the aspects of proselytization in novels that employ religious themes as backgrounds for works dealing with family conflict. The focus is on Azizi Haji Abdullah’ novel, Suriati, which shows the strength and effectiveness of proselytization in leading people towards a life of goodness and avoidance of falsehood. The proselytization approach of the Malay Methodology (Pengkaedahan Melayu) was employed as a framework for analysis. The findings of this study reveal that proselytizing elements are able to create an interest in Islam and may be used as a means to spread the word of Islam.
Keywords: proselytization, religion, theory, faith, society


RUJUKAN
Ab. Aziz Mohd Zin. (1997). Pengantar dakwah Islamiah. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbit Universiti Malaya.
Abdullah Muhammad Basmeih (Sheikh.) (2006). Mushaf tajwid berserta terjemahan ke dalam bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Darulfikir.
Ahmad Sabri Osman, Mohd Farid Mohd Sharif dan Raihaniah Zakaria. (2013). Pemikiran dakwah al-Faruqi: Kajian dari sudut metodologi dan isi kandungannya. ESTEEM Academic Journal9(2), 96-107.
al-Faruqi, I.R. (1998). Islam and other faiths. (Ataullah Siddiqui, Ed.). Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation, & Herndon, USA: International Institute of IslamicThought.
Ali Mahfuz. (1975). Hidayah al-Mursyidin ila Turuq al-Wa’z wa al-Khitabah. Mesir: Dar Misr li al-Tiba’ah.
al-Aluri, Adam ‘Abdullah. (1979). Tarikh al-Dakwah Baina al-Ams wa al-Yawm. Kaherah: Maktabah Wahbah.
Hashim Awang. (1994). Pengkajian sastera: Pengkaedahan Melayu. Pengarang, teks dan khalayak. Sahlan Mohd. Saman (ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Awang. (1999). Teori Sastera Sendiri: Pengkaedahan Melayu. Kolokium Membina Teori Sastera Sendiri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Awang. (2002). Teori Pengkaedahan Melayu dan Prinsipnya. Bengkel Teori Sastera. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Hashim Awang. (2003). Sejarah kesusasteraan Melayu moden: Esei kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan. (2015). Edisi Keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Muhammad al-Ghazali. (1981). Ma’a Allah, Dirasat fi al- Da’wah wa al- Du’at. Beirut: Dar al- Ihya’ al- Turath al- ‘Arabi.


Nasrudin. (2008). Dakwah Islam dalam pemikiran lsma’il Raji al-Faruqi. Komunika2(1), 32-41.
Shofian Ahmad. (2011). Falsafah dakwah dalam ekonomi Islam. Jurnal Al-Hikmah3(3), 45-55.
Salasiah Hanin Hamjah. (2010). Pendekatan dakwah al-Ghazali kepada golongan pemerintah. Jurnal Al-Hikmah2(2), 51-67
Sayyid Nawfal. (1977). al- Da’wah Ila Allah Ta’ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha. Mesir: Jamiah al- Azhar.


 

Author Biography

Kamariah Kamarudin, Universiti Putra Malaysia

Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

Published
2019-06-03
How to Cite
ISHAK, Nadia; KAMARUDIN, Kamariah. Aspek dakwah dalam Novel Suriati Berdasarkan Pendekatan Dakwah Teori Pengkaedahan Melayu. Malay Literature, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 116-144, june 2019. ISSN 2682-8030. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/MalayLiterature/article/view/4893>. Date accessed: 18 aug. 2019.