Mahmud, Mohd. Sadad, AND Wan Daud, Wan Nurhayate. " Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Takaful di Malaysia dengan Indonesia" Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], Volume 31 Number 2 (1 July 2019)