Mahmud, M., & Wan Daud, W. 2019 Jul 1. Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Takaful di Malaysia dengan Indonesia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. [Online] 31:2