Mahmud, M., & Wan Daud, W. (2019). Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Takaful di Malaysia dengan Indonesia. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 31(2), 284-302. Retrieved from http://myjms.mohe.gov.my/index.php/Kanun/article/view/4582