Badarulzaman, Muhammad, AND SULAIMAN, SITI. " Analisis Perbandingan Kesalahan dan Hukuman Berkaitan dengan Zakat dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-negeri di Malaysia" Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], Volume 31 Number 1 (11 January 2019)