Badarulzaman, M., & SULAIMAN, S. 2019 Jan 11. Analisis Perbandingan Kesalahan dan Hukuman Berkaitan dengan Zakat dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-negeri di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. [Online] 31:1