Badarulzaman, M., & SULAIMAN, S. (2019). Analisis Perbandingan Kesalahan dan Hukuman Berkaitan dengan Zakat dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-negeri di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 31(1), 85-104. Retrieved from http://myjms.mohe.gov.my/index.php/Kanun/article/view/2841