PEMBANGUNAN MENTALITI LESTARI MASYARAKAT MALAYSIA

  • Zuhaira Nasrin Mohamed Zin
  • Zul`azmi Yaakob

Abstract

Cabaran paling utama dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kemerosotan kualiti alam sekitar di Malaysia adalah dalam berhadapan dengan segelintir individu mahupun masyarakat tertentu yang bermentaliti (cara berfikir) tidak lestari. Biarpun ia bukanlah gambaran keseluruhan mahupun sebahagian besar mentaliti masyarakat Malaysia, namun diibaratkan seperti sikap seorang pemandu kereta yang memandu secara berbahaya di jalanraya sehingga boleh mengancam nyawa semua pengguna lain di jalanraya yang sama walaupun mereka sentiasa mengikut peraturan pemanduan. Justeru, objektif artikel ini adalah membahaskan isu krisis alam sekitar yang berlaku di Malaysia, menjelaskan bentuk mentaliti yang menyumbang kepada kemerosotan kualiti alam serta menganalisis peranan pendidikan alam sekitar secara rentas kurikulum yang sedia ada. Dengan menggunakan metode analisis dokumen terhadap beberapa penulisan yang membahaskan isu krisis alam sekitar dan pendidikan berkaitan dengannya dalam konteks Malaysia dan global, maka dapatan kajian menunjukkan bahawa perlunya penambahbaikan dalam sukatan dan kaedah penyampaian pendidikan alam sekitar agar ia memberikan impak yang besar dalam membentuk mentaliti lestari dan sejagat.

References

al-Quran.
Aini Mat Said, Nurizan Yahaya & Fakhru’l-Razi Ahmadun (2007). Environmental comprehension and participation of Malaysian secondary school students. Environmental Education Research 13(1): 17-31.
Aini Mat Said, Nor Azura S & Fakhru’l-Razi Ahmadun (2011). Impact of environmental education on concern, knowledge and sustainable behavior of primary school children. Health and the Environment Journal 2(1): 50-53.
Amin Ridzuan Ishak (2015). Janda Baik semakin panas. Berita Harian Online. 30 Mac 2015 [diakses pada 30 April 2019].
Anon. (2018). Banjir kilat di KL, ini puncanya… Sinar Harian. 28 November [diakses pada 30 April 2019].
Awang Sariyan (1988). Isu-isu Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Awang Sariyan (2009). Peranan bahasa dalam pembinaan insan dan pembangunan masyarakat Hadhari. Jurnal Hadhari 1: 1-29.
Carson, R. (1962). Silent Spring. Boston : A Mariner Book.
Ehya Amalsaleh, Fatemeh Javid & Ali Rahimi (2010). The power of language and ELT textbooks. Procedia Social and Behavioral Science 9: 2052-2056.
Emie Sylviana Mohd Zahid (2019). Pembangunan spiritual: konsep dan pendekatan dari perspektif Islam. E-Journal of Islamic Thought and Understanding 2(2019): 64-87.
Filho, W. L. (1997). Integrating environmental education and environmental management. Environmental Management and Health 8(4): 80-82.
al-Ghazali (1988). Ihya’ Ulumiddin. Terj. Ismail Yakub. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.
Ghazali Zainuddin, Noor Azli Mohamed Masrop, Muhammad Firdaus Abdul Manaf & Muhammad Sabrir Shahrir (2018). Penerapan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dalam buku teks Bahasa Arab sekolah rendah tahun enam. 5th International Research Management & Innovation Conference, hlm. 1-10.
Haliza Abdul Rahman (2007). Suatu tinjauan terhadap permasalahan banjir kilat di Lembah Klang. Kertas kerja Persidangan Geografi. Anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim, 8-9 September.
Haliza Abdul Rahman (2017). Usaha dan cabaran dalam mengaplikasikan pendidikan alam sekitar dalam sistem persekolahan di Malaysia. Asian Journal of Environment, History and Heritage 1(2):61-70.
Hamidi Ismail, Tuan Pah Rokiah Syed Hussain & Raman Mariyappan (2010). Sikap komuniti setinggan tebingan sungai: pencemaran dan pengurusannya. Jurnal Perspektif 3(1): 1-12.
Idris Zakaria (2000). Falsafah dan sistem pendidikan: perbandingan antara Plato dan Aristotle. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam 1(1): 101-122.
‘Imaduddin Abdul Halim & Noor Shakirah Mat Akhir (2016). Tafsir ayat-ayat al-Qur’an berkenaan penjagaan alam sekitardan analisis isu-isu alam sekitar di Malaysia. Jurnal Afkar 18(1) : 91-130.
Irwan Shafrizan Ismail (2019). 5848 terkesan dengan pencemaran Sungai Kim Kim. Berita Harian Online. 20 Mac 2019 [diakses pada 30 April 2019].
Jamilah Hj Ahmad, Hasrina Mustafa, Hamidah Abd Hamid & Juliana Abdul Wahab (2011). Pengetahuan, sikap dan amalan masyarakat Malaysia terhadap isu alam sekitar. Akademika 81(3): 103-115.
Meng, Y., Kelly, F. J. & Wright, S. L. (2020). Advances and challenges of microplastic pollution in freshwaterecosystems: A UK perspective. Environmental Pollution 256(2020): 1-15.
Mohamed Farid Noh (2019). 8 sebatian kimia berbahaya di Sungai Kim Kim. Berita Harian Online. 13 Mac 2019 [diakses pada 30 April 2019].
Mohd Zuhdi Marsuki & Amer Saifude Ghazali (2002). Etika Alam Sekitar daripada Perspektif Islam, Timur dan Barat. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati binti Shafii & Seow Ta Wee (2013). Pengetahuan dan tingkah laku murid terhadap alam sekitar: satu kajian awal. Prosiding Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar Kali Ke- 4, hlm. 343-347.
Nurulnabila Anis Mat Seman & Maizatun Mustafa (2019). Jerebu rentas sempadan: isu dan cabaran undang-undang di Malaysia dalam mengekalkan kualiti udara yang baik. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah 6(1): 1-15.
Palmer, J. A. (1998). Environmental Education in the 21st Century. London: Routledge.
Plato (1966). Plato’s Republic. London : Cambridge University Press.
Schafer, M. (2018). The fourth industrial revolution: How the EU can lead it. European View 17(1): 5-12.
Stapp, W. B. (1969). The concept of environmental education. Journal Environmental Education 1(1): 30-31.
Tajul Ariffin Noordin (1990). Pendidikan suatu pemikiran semula. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tay Meng Guat (2010). Pandangan guru pelatih terhadap buku teks Bahasa Melayu kurikulum bersepadu sekolah rendah. Jurnal Penyelidikan IPG KBL 9: 1-13.
Tilbury, D. (1995). Environmental education for sustainability: defining the new focus of environmental education in the 1990s. Environmental Education Research 1 (2): 195-212.
Zulkifley Hamid (2007). Konsep bahasa. Dlm. Zulkifley Hamid & Ramli Md. Salleh Rahmi Aman (pnyt.). Linguistik Melayu, hlm. 15-28. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published
2021-03-15
How to Cite
MOHAMED ZIN, Zuhaira Nasrin; YAAKOB, Zul`azmi. PEMBANGUNAN MENTALITI LESTARI MASYARAKAT MALAYSIA. E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), [S.l.], v. 2, p. 38-53, mar. 2021. ISSN 2600-9617. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/12795>. Date accessed: 21 apr. 2021.
Section
Articles