SIKAP GURU PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)

  • Muhammad Talhah Ajmain Pelajar PhD, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Saosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor.
  • Ahmad Marzuki Mohamad Pensyarah Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Saosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor.

Abstract

Sikap merupakan proses yang panjang untuk dibentuk dalam sebuah pendidikan. Sikap seorang guru akan membentuk kelakuan sikap anak pelajarnya. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang telah dijalankan terhadap guru-guru Pendidikan Islam di sekolah menengah di daerah Hulu Langat, Selangor. Kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap sikap guru-guru Pendidikan Islam terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan Islam. Hal ini keranan terdapat guru pendidikan Islam (GPI) yang lebih suka menyediakan pelajar menghadapi peperiksaan daripada mengajar kemahiran berfikir. Borang soal selidik telah dijadikan instrumen utama dalam kajian ini. Seramai 105 orang guru Pendidikan Islam telah terlibat sebagai responden kajian. Dapatan kajian ini, menunjukkan tahap penguasaan sikap terhadap guru Pendidikan Islam adalah pada aras tinggi dengan skor (min =3.66 dan S.P = 0.338). Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah, pengkaji dan Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melaksanakan penambahbaikkan dalam KBAT terutamanya. Seterusnya, menyediakan pelbagai rancangan bagi menambah pengetahuan dan kemahiran guru-guru, khususnya guru Pendidikan Islam dalam usaha untuk meningkatkan kejayaan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bagi mencapai hasrat pelan pembangunan pendidikan 2013-2025. Usaha seterusnya dapat membantu mempertingkatkan kualiti guru dalam melaksanakan sesuatu kemahiran yang baru untuk diterapkan dalam pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc).

References

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusop, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri
Abdul Rahim & Khadijah Abdul Razak. (2004). Keberkesanan Kaedah
Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam ke atas Pembangunan
Diri Pelajar. Laporan akhir projek penyelidikan, Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Abdul Jamir Md Saad, Ab. Halim Tamuri & A’dawiyah Ismail. (2012).
Pembelajaran Aktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Berkesan
Pendidikan Islam. http://www.ipislam.edu.my [13 Oktober 2019].
Ahmad Tarmizi. (2016). Kualiti Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di
Daerah Seberang Prai Utara Pulau Pinang. Tesis Sarjana. UKM.
Ahmad Yunus Kasim. 2011. Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK)
Pengajaran Akidah Guru Cemerlang Pendidikan Islam: Satu Kajian Kes.
Tesis PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Aizat Hassan, Faizal Rabani, Ekhwan Shukor, Mastifino Majid. (2018). Teacher
Attitudes toward Change in Schools in Malaysia.
10.13140/RG.2.2.30663.34722
Al-Kaylani, Majid Arsan. (2005). Ahdaf altarbiyyah al-Islamiyyah. Dubai: Dar alQalam, Emiriah Arab Bersatu.
Babbie, E. (2004). The Practice of Social Research (9th ed.). Belmont:
Wadsworth Publishing Company.
Fathiyah Fakhruddin, Norhayati Alwi, Lukman Abd Mutalib & Azimi Hamza.
(2013). Pemahaman dan Pengamalan Guru Pendidikan Islam Menerapkan
Elemen Amalan dalam Pengajaran. The Online of Islamic Education, Jil
1(1), 1-16.
Hasmaliza Hasan. (2016). Persepsi Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah
Kebangsaan Terhadap Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam
Pengajaran dan Pembelajaran. Tesis Sarjana. UKM.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2013). Buku Pentaksiran Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi Lembaga Peperiksaan, Muka surat; 71-72.
M. Y. Kamarudin et al. (2016). Inculcation of Higher Order Thinking Skills
(HOTS) in Arabic Language Teaching at Malaysian Primary Schools.
Creative Education, Jil 7; 307- 314. Scientific Research Publishing Inc.
Majid K. (2009). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Masnah. (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah. Bahagian
Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Maszuria A. Ghani, Salina Omar, Marina Abdul Majid & Rosnah A. Rajak.
(2014). Guru dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur. Freemind Horizons.
Sdn. Bhd.
Muhammad Talhah Ajmain, Aminudin Hehsan, Juhazren Junaidi & Ahmad
Marzuki. (2019). Knowledge of Islamic Education in Implementing Teachig
of Higher Order Thingking Skill (HOTs). Journal of Islamic, Social,
Najib Ghafar. (2003). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbitan Universiti
Teknologi Malaysia.
Nora’ini Abdul Rahman, Nor Aishah Buang. (2019). Hubungan Gaya Pengajaran
Guru dengan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Perniagaan. International
Journal of Education, Psychology and Counseling, Jil 4(31), 248 – 259.
Norafidah Noralidin Jabayan & Juliana Osong (2015). Meningkatkan Tahap
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Malaysia Melalui Komuniti Pembelajaran
Profesional (KPP). Proceeding, 6th Pedagogy International Seminar. 6(1):
1-412.
Norakma Daud, Abdul Razak Ahmad, Noria Munirah Yakub. (2015).
Pembelajaran Berteraskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di
dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah. Proceeding:
7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015.
Norshuhada Jusoh & Kamisah Osman. (2019). Level of Preparation and
Teacher's Training Requirements in Implementing The HOTs In Science
Teaching. International Journal of Modern Trends in Social Sciences. Jil
2(8); 42-54.
Nurliyana Abd Halim. (2015). Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar
Tehadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Pemahaman
Bacaan. Tesis. UKM.
Putnam, R & Borko, H. (1996). Teacher Learning: Implications of new views of
Cognition, in B. J. Biddle, T. L. Good, & I. F. Goodson (Eds.). The
International Handbook of Teachers and Teaching. Dordrecht, The
Netherlands: Kluwer.
Rajendran. (2000). Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru
Mengendalikan Proses Pengajaran dan Pembelajaran.
Ramli, S., Abdul Ghani, M. T., Atoh, N. & Muhammad Romli, T. R. (2019).
Integrasi Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Berasaskan Kit
Media dalam Amalan Pembelajaran dan Pemudahcaraan Guru Pelatih
Bahasa Arab. International Journal of Language Education and Applied
Linguistics (IJLEAL). Jil 9(1); 33-44.
Razila Kasmin, Mohd Faiz Baharan, Noraizan Mohsin, Norliza Kila & Mashita
Abu Hassan. (2019). Amalan Kualiti Guru Dalam Kalangan Guru
Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan. Journal of Management and
Operation Research. Jil 1(4), 1-23.
Salihuddin Suhadi, Baharuddin Aris, Hasnah Mohammed, Norasykin Zaid &
Zaleha Abdullah. (2014). Penguasaan Pelajar dalam Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi dengan Pembelajaran Kaedah Sokratik. Konvensyen
Antarabangsa Jiwa Pendidik, 11-13.
Sener, N., Turk, C., & Tas, E. (2015). Improving Science Attitude and Creative
Thinking Through Science Education Project: A Design, Implementation
and Assessment. Journal of Education and Training Studies, Jil 3(4), 57-67.
Suhaimi & Razali Hassan. (2014). Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) dalam Pengajaran Pendidikan Islam Berasaskan Kaedah Simulasi.
Prosiding, Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsan Siri Ke-10
(Wpi10).
Syed Arabi Idid. (1998). Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Vijayaamalar Gunarasa & Suhaida Abdul Kadir. (2019). Sikap Guru Terhadap
Penyeliaan Pengajaran Yang dijalankan di Sekolah Menengah
Kebangsaan, Zon Bangsar, Kuala Lumpur. Seminar Pasca Siswazah Dalam
Pendidikan (GREDUC 2013).
Vijayaletcmy Muniyandy, Selvam Narayanasamy. (2016). Amalan Penyeliaan
Pengajaran Ketua Jabatan dan Peningkatan Tahap Efikasi Guru. Jurnal
Penyelidikan Tempawan, Jil 33; 153 - 165
Wan Amirah, Wan Ismail, Maimun Aqsha Lubis & Muhammad Isa. (2016).
Kesediaan Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Selangor Terhadap
Penerapan KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Journal of
Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, Jil
3(1); 79-92.
Published
2021-03-15
How to Cite
AJMAIN, Muhammad Talhah; MOHAMAD, Ahmad Marzuki. SIKAP GURU PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc). E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), [S.l.], v. 2, p. 71-82, mar. 2021. ISSN 2600-9617. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/12793>. Date accessed: 21 apr. 2021.
Section
Articles