KAJIAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN IBADAT SOLAT FARDU DALAM KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI CAWANGAN GELANG PATAH

  • Hasna Bidin
  • Mohd NazariKhalid @ Abu Samah

Abstract

Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kefahaman dan pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar (KKBP) dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah (KKcGP). Penyelidik telah menggunakan borang kaji selidik sebagai instrumen kajian. Satu set soal selidik yang mengandungi 17 item telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada pelajar yang pengambil bidang Sijil Teknologi Maklumat (KKcGP), Sijil penyelenggaraan Bangunan, Sijil Pengoperasian Perniagaan dan Sijil Teknologi Pembinaan di KKBP. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) versi 20.0 untukmelihat statistik deskriptif. Kajian ini mempunyai empat skop kajian iaitu demografi, pemahaman pelajar tentang solat fardu, pelaksanaan solat fardu dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelajar untuk tidak melaksanakan solat fardu. Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada pelajar Muslim di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah yang dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Hasil analisis menunjukkan bahawa kefahaman responden tentang solat fardu adalah memuaskan. Namun, tahap pelaksanaan pelajar dalam menunaikan solat fardu adalah rendah. Oleh itu, harapan pengkaji agar para pensyarah meningkatkan daya usaha dan kerjasama bagi membimbing pelajar-pelajar disamping menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk kem, kursus dan program pemantapan dan penghayatan solat bagi meningkatkan tahap kefahaman dan pelaksanaan solat fardu dalam kehidupan mereka seharian.

References

Abdullah Basmeih (2010). Tafsir Pimpinan Ar- Rahman kepada Pengertian Al- Quran. Edisi 14. Kuala Lumpur : Darul Fikri.
Abdullah Muhammad al-Basmih (2000). Mastika Hadis Rasulullah. c.6. j.2.
Terbitan Bahagian Hal-Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri.
Al-andalusi,Ibn Hazmi (tt). Al-Muhalla. j.2. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
Bukhari al-Ju’fi, Imam Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim
bin al-Mughirah bin al-Bardazbah (2001). Shahih Bukhari. j.1. Kaherah, Darul Manar.
Hilmi Ismail (2010). Pengamalan Solat Fardu di kalangan Mahasiswa di TATi
University College (TATiUC) Kemaman Terengganu. Disertasi Sarjana
Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh. Perpustakaan Akademi Pengajian
Islam: Universiti Malaya, Kuala Lumpur
Hanafi Mohamed, Drs. (2006). Hukuman Meninggalkan Sembahyang. C.8. Kuala
Lumpur: Al-Hidayah Publishers.
Ibn Qudamah, A. M. (1968). al-Mughni. Cairo, Egypt, Maktabah al-Qahirah. Jawziyyah, Imam Syamsuddin Muhammad Abi Bakr Ibn al-Qayyim (1998). al-
Solah wa Hukmu Tarikuha. c.2. Beirut: Dar Ibn Hazm.
Jawziyyah, Imam Syamsuddin Muhammad Abi Bakr Ibn al-Qayyim (2006). Rahsia
Solat dan Hukum Meninggalkannya. (Terjemahan dari Kitabus Solah Wa
Hukmu Tarikuha oleh Amir Hamzah Fakhruddin & Drs.Kamaluddin
Sa’diatul Haramaini) c.1. Selangor: Pustaka Dini.
Khurasani an-Nasaei, Imam Hafidz Abdul Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali
(2003). Sunan An-Nasaei, c.2. j. 1. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Mohd Suhardi Mat Jusoh (2004). Pengabaian Solat Fardu di kalangan Remaja :Kajian di Sekolah Menengah di Sekitar Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Disertasi Universiti Malaya. Kuala Lumpur : Perpustakaan Universiti Malaya.
Mustafa al-Khin et. al, Dr. (April 2004). Al-Fiqh al-Manhaji (terjemahan). c. 3. J.1.Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
Nawawi, Abi Zakariyya Bin Syaraf (t.t). Kitab Al- Majmu’ Syarah Muhadzab. j. 1.
Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
Nawawi, Abi Zakariyya Syaraf (1994). Syarah Sahih Muslim (Terjemahan). Pentahqiq: ‘Isham Ash-Shababithi et. al. j.2. c.1.Jakarta: Dar al-Mustaqim.
Sajastani al-Azdi, Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman Ibn -Asy’as (1995). Sunan Abi Daud. j. 1. Beirut, Lubnan: Maktabah al-Asriyah.
Syaukani, Imam Muhammad bin ‘Ali (2003). Nailul Author Syarh Muntaqal
akhbar min ahadis sayyidil akhyar. J.1.c.2. Mansoura: Dar al-Wafa’
Tirmizi, Abu ‘Isa Muhammad ‘Isa bin Saurah (t.t). Jami’ al-Tirmizi. Arab Saudi:
Bait al-Afkar al- Dauliyyah
Qursyi al-Damsyiqi, al-Hafiz Abi al-Fida’ Ismail Ibn Kathir ( t.t ) Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir. ( Ditahqiq oleh Muhammad Ali as-Sobuni ) j.2. Kaherah: Dar al-Sobuni
Qazraini, Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid (1998). Sunan Ibn Majah.c.1. j.1. Kaherah: Dar al- Hadith.
Qusyairi al-Naisaburi, Imam Abu Muslim bin al-Hujjaj (1995). Shahih Muslim. j. 9. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah
Published
2021-03-15
How to Cite
BIDIN, Hasna; ABU SAMAH, Mohd NazariKhalid @. KAJIAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN IBADAT SOLAT FARDU DALAM KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI CAWANGAN GELANG PATAH. E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU), [S.l.], v. 2, p. 1-14, mar. 2021. ISSN 2600-9617. Available at: <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/12787>. Date accessed: 21 apr. 2021.
Section
Articles